هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام

هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام

قيام مقدس و پرشكوه امام حسين(ع)ريشه در انحراف هاى بـنيادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. اين انحراف ها زائيده انحراف حكومت اسلامى از مسير اصلى خود از سقيفه به بـعد بـود. كه پس از شهادت على(ع)كلا بـه دست سلسله سفيانى و حزب ضد اسلامى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد تاريخى, سران اين حزب هيچ اعتقادى بـه اسلام و اصول آن نداشتند(1). و ظهور اسلام و به قدرت رسيدن پيامبر اسلام(ص)را, جلوه اى از پيروزى تـيره بـنى هاشم بـر تـيره بـنى اميه, در جريان كشمكش قبيلگى در درون طايفه بـزرگ قريش مى دانستند(2).

140.jpg 

و بـا يك حـركت خـزنده, بـه تـدريج در پـوشش اسـلام بـه مناصب كليدى دسـت يافتند و سرانجـام از سال چهلم هجـرى, حكومت اسلامى و سرنوشت و مقدرات امت اسلامى به دست اين حزب افتاد و پس از بيست سال حكومت معاويه, و بـه دنبـال مرگ وى, پـسرش يزيد بـه قدرت رسيد كه اوج انحراف بـنيادى, و جلوه اى آشكار از ظهور ((جاهليت نو)) در پوشش ظاهرى اسلام بود(3).امام حـسـين(ع)نمى تـوانسـت در بـرابـر چـنين فاجـعه اى سكوت كند و احساس وظيفه مى كرد كه در بـرابـر اين وضع, اعتـراض و مخالفت كند. سخنان, نامه ها و ساير اسنادى كه از امام حسين(ع)به دسـت ما رسـيده, بـه روشنى گوياى اين مطلب اسـت. اين اسناد بـيانگر آن است كه از نظر امام, پـيشوا و رهبـر مسلمانان شـرائط و ويژگى هايى دارد كه امويان فـاقـد آنها بـودند و اسـاس انحراف ها و گمراهيها اين بود كه عناصر فاسد و غير لايق, تكيه بر مسند خلافت اسلامى و جايگاه والاى پـيامبـر زده بـودند و حاكميت و زمامدارى آنها, آثار و نتائج بـسيار تلخ و ويرانگرى بـه دنبـال آورده بود.
چـند نمونه از تـاكيدهاى امام در اين بـاره يادآورى مى شـود:
 

ويژگى هاى پيشواى مسلمانان

1 - در نخستين روزهايى كه امام حسين(ع)در مدينه, بـراى بـيعت جهت يزيد, در فشار بود, در پاسخ وليد كه پيشنهاد
بيعت بـا يزيد را مطرح كرد, فـرمود: اينك كه مسـلمانان بـه فـرمانروايى مانند يزيد گرفتار شده اند, بايد فاتحه اسلام را خواند(4).
2 - امام ضمن پاسخ نامه هاى كوفيان نوشت:
... امام و پيشواى مسلمانان كسـى اسـت كه بـه كتـاب خـدا عمل نموده راه قسط و عدل را در پـيش گيرد و از حـق پـيروى كرده بـا تمام وجود خويش مطيع فرمان خدا باشد(5).
3 - امام حـسـين(ع)هنگام عزيمت بـه سـوى عراق در منزلى بـنام «بيضه» خطاب به «حر» خطبه اى ايراد كرد و طى آن انگيزه قيام خود را چنين شرح داد:
«مردم! پـيامبـر خدا(ص)فرمود: هر مسلمانى بـا حكومت ستـمگرى مواجـه گردد كه حـرام خدا را حـلال شمرده و پـيمان الهى را درهم مى شكند, بـا سنت و قانون پـيامبـر از در مخالفت درآمده در ميان بـندگان خـدا راه گناه و معصـيت و تـجـاوزگرى و دشـمنى در پـيش مى گيرد, ولى او در مقابـل چنين حكومتى, بـا عمل و يا بـا گفتار اظهار مخالفت نكند, بـرخـداوند است كه آن فرد(ساكت)را بـه كيفر همان ستمگر(آتش جهنم)محكوم سازد.
مردم! آگاه باشيد اينان(بنى اميه)اطاعت خدا را ترك و پيروى از شيطان را بـر خود فرض نموده اند, فساد را تـرويج و حدود الهى را تعطيل نموده فى را(كه مخصوص بـه خـاندان پـيامبـر است)بـه خـود اختصاص داده اند و من بـه هدايت و رهبـرى جامعه مسلمانان و قيام بـر ضد اين همه فساد و مفسدين كه دين جدم را تغيير داده اند, از ديگران شايسته ترم ...» (6).
حاكميت بـنى اميه كه امام در اين سخنان بـه گوشه هايى از آثـار سوء آن اشاره نموده, در شوون مختـلف جامعه اسلامى اثر گذاشتـه و فساد و آلودگى و گمراهى را گستـرده و عمومى ساخـتـه بـود. امام حسين(ع)در موارد متعددى انگشت روى اين عواقب سوء گذاشتـه و بـه مردم هشـدار داده اسـت كـه بـه چـند نمـونه آن اشـاره مـى شـود:

محو سنتها و رواج بدعتها

آن حـضرت پـس از ورود بـه مكه, نامه اى بـه سران قبـائل بـصره فرستاد و طى آن چنين نوشت:
«...اينك پيك خود را بـا اين نامه بـه سوى شما مى فرستم, شما را به كتاب خدا و سنت پيامبـر دعوت مى كنم, زيرا در شرائطى قرار گرفته ايم كه سنت پيامبر به كلى از بين رفته و بـدعتها زنده شده است, اگر سخـن مرا بـشنويد, شما را بـه راه راسـت هدايت خـواهم كرد...» (7). ديگر به حق عمل نمى شود.
حسين بـن على(ع)در راه عراق در منزلى بـه نام «ذى حـسم» در ميان ياران خود بـه پـا خـاست و خـطبـه اى بـدين شرح ايراد نمود:
«پـيشامدها همين است كه مى بـينيد, جـدا اوضاع زمان دگرگون شده زشتيها آشكار و نيكيها و فضيلتها از محيط ما رخت بر بسته است و از فضيلتها جز اندكى مانند قطرات تـه مانده ظرف آب بـاقى نمانده است. مردم در زندگى پست و ذلتبارى به سر مى بـرند و صحنه زندگى, همچون چراگاهى سنگلاخ, و كم علف, به جايگاه سخت و دشوارى تبـديل شده است.
آيا نمى بينيد كه ديگر بـه حق عمل نمى شود, و از بـاطل خوددارى نمى شود؟! در چـنين وضعى جـا دارد كه شخص بـا ايمان(از جـان خود گذشتـه)مشتـاق ديدار پـروردگار بـاشد. در چنين محيط ذلتـبـار و آلوده اى, مرگ را جـز سعادت; و زندگى بـا ستـمگران را جـز رنج و آزردگى و ملال نمى دانم...» (8).
 

مسخ هويت دينى مردم

حاكميت زمامداران اموى و اجراى سياست هاى ضد اسلامى توسط آنان, هويت دينى مردم را مسخ كرده ارزشهاى معنوى را در جامعه از بـين برده بود. امام در دنباله سخنان خود در منزل ((ذى حسم)) فرمود:
((...مردم بندگان دنيايند, دين بـه صورت ظاهرى و در حد حرف و سخن در زبـانشان مطرح مى شود, تا زمانى كه معاش و زندگى ماديشان رونق دارد, در اطراف دين گـرد مىآيند, اما زمانى كـه بـا بـلا و گرفتارى آزمايش شوند, دينداران در اقليت هستند.
 

پيام جاويد قيام امام حسين(ع)

پيام قيام با شكوه سيدالشهداء(ع)منحصر به آن زمان نيست, بلكه اين پـيام پـيامى جاويد و ابـدى است و فراتـر از محدوده زمان و مكان است, هرجا و در هر جامعه اى كه به حق عمل نشود, و از بـاطل خوددارى نشود, بدعتها زنده, و سنتها نابـود شود, هرجا كه احكام خدا تغيير و تحريف يابد و حاكمان و زمامداران بـا زور و ستمگرى بـا مردم رفتـار كنند, در هر جـامعـه اى كه ويژگى هاى جـاهليت را داشته باشد آن جامعه, جامعه اى يزيدى بـوده, و مبـارزه و مخالفت بـا مفاسد و آلودگى ها و آمران و عاملان آنها, كارى حـسينى خواهد بود.

 

پاورقی ها :
1 - سـيدعـليخـان مدنى, الدرجـات الرفيعـه, ص 243, ابـن ابـى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج8, ص 257 - مسعودى, مروج الذهب, ج3, ص 454 ضمن شرح حال ماءمون عباسى.
2 - ابن ابى الحديد, همان كتاب, ج9, ص 53(خطبه 139) و نيز ج2, ص 44 - 45 - ابن عبـدالبـر, الاستيعاب فى معرفه الاصحاب(در حاشيه الاصابه)ج4, ص 87.
3 - نگاه كنيد به: امام حسين(ع) و جـاهليت نو, جـواد سليمانى, قم, انتشارات يمين.
4 - سيد بن طاووس, اللهوف فى قتلى الطفوف, ص 11.
5 - طبرى, تاريخ الامـم والـمـلـوك, ج6, ص 196 - شـيخ مـفـيد, الارشاد, ص 204.
6 - طبرى, همان كتاب, ص 229 - ابـن اثير, الكامل فى التاريخ, ج4, ص 48.
7 - طبرى, همان كتاب, ص 200.
8 - حسن بـن على بـن شعبـه, تحف العقول, ص 245 - طبـرى, همان كتاب, ص 239.

 

 

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
سمیه
+2 #71 سمیه 1395-10-03 18:50
خیلی عالی بودمرسی :-) :-)
 
 
سمیه
+2 #70 سمیه 1395-10-03 18:49
خیلی عالی بودمرسی :-) ;-)
 
 
mdh
+6 #69 mdh 1395-08-20 15:32
علت قیام امام نبود
 
 
مبین قاسمی
0 #68 مبین قاسمی 1395-07-27 16:28
خیلی خوبهههههه :lol:
 
 
arefeh
+4 #67 arefeh 1395-07-26 18:53
:-) مرسی جالب بود
 
 
محمد
+4 #66 محمد 1395-07-26 10:31
علت اصلی قیام کفته نشده
 
 
محمد
+5 #65 محمد 1395-07-26 10:30
خوب نبود چون علت اصلی قیام را نگفتید
 
 
تنهای تنهای تنهای تنها....
+5 #64 تنهای تنهای تنهای تنها.... 1395-07-24 21:19
من تنهایی بیش نیستم و نمیتوانم قضاوت کنم :cry:
 
 
ابراهیم
+2 #63 ابراهیم 1395-07-21 09:31
خوب بود ولی جامع تر باشه بهتره :-)
 
 
واحد علایی
+3 #62 واحد علایی 1395-07-17 20:48
با توجه به ذکر منبع توسط نویسنده عالی بود و استفاده کردیم.
السلام علیک یا اباعبدالله
 
 
علی 007
+7 #61 علی 007 1395-07-17 18:58
من ازنظر خیلی ها خیلی خوش میاید من هم برای همین نظر انها را بیان می کنم در مورد امام حسین ع هرچی هرکس بگوید کم است به نظر من باید همه خوبی هایش راگفت
 
 
YashqrZX
+3 #60 YashqrZX 1395-07-16 12:55
Enshm kml shod :zzz
 
 
مجید جوینده
+4 #59 مجید جوینده 1395-07-13 06:47
باسلام، حقیقت ثابت است گذشته، حال واینده تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد، شیطان یا بقول امروزی نیروی منفی یک حقیقت است و کارش را با لباس زیبا انجام میدهد و گرنه انسان گول نمخورد گاهی در لباس مادیات مثل پول وثروت گاهی در لباس معنوی مثل دین و ریشه انحراف اصلی هدف شیطان است خروج انسان از مسیر ارزشها، شکستن قوانین الهی در عمل ودر ظاهر دیندار سینه چاک، امام حسین ع این موضوع را دریافت و در صراط مستقیم برای مقابله تفکر جامعه آن زمان و آیندگان بهترین گزینه و عمل سالم را انجام داد باشد که درسی باشد برای پیروان حق وحقیقت و ما مردم امروزی درود خدا بر او وخاندانش، اسیابانی فقط سفید کردن مو نیست. التماس دعا :-)
 
 
غفاغاچ
+3 #58 غفاغاچ 1395-07-05 20:51
عالیییییییییییی ییییییییییییییی یییییههههههههه :D :lol: :-) 8) 8) ;-) :roll: :P
 
 
زینب
0 #57 زینب 1395-01-14 17:45
سلام عربیشو ندارید
 
 
امیر محمد
0 #56 امیر محمد 1394-11-18 13:38
:D :D :lol: :-) :-) :lol: عالی عالی بود چیزه خوبی برای تحقیق بود
 
 
امام حسین
-1 #55 امام حسین 1394-10-12 17:31
:D :D :D عالی
 
 
امام حسین
0 #54 امام حسین 1394-10-12 17:31
:D :D :lol: :lol: :-) :-) :-| uhgdعالی
 
 
mohsen
+2 #53 mohsen 1394-09-27 18:07
مطالب خوبي داريد ..ممنون
 
 
میبنا
-1 #52 میبنا 1394-09-14 23:02
:lol: :-) ;-) عالییییییییییی ممنون از مطلبتون :roll:
 
 
نازی خوشگله
-1 #51 نازی خوشگله 1394-09-14 16:21
مرسی نوشته هات لایک داشت خو شم اومد :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
 
 
mamad 75
+8 #50 mamad 75 1394-08-11 09:32
خوب بود هدف اصلی بین نشد
 
 
m
+2 #49 m 1394-08-07 14:43
بهتر می تونست باشه :sigh: :sigh: :-? :sad:
 
 
m
-2 #48 m 1394-08-06 20:53
مطالبش عالی بود ممنون :D :D :D :D :D :lol: :lol:
 
 
milad
0 #47 milad 1394-08-06 01:29
خووووووووب :D
 
 
حسن حيدري
0 #46 حسن حيدري 1394-08-05 19:40
:-) عالي
 
 
تی وی شیعه 1
0 #45 تی وی شیعه 1 1394-08-05 17:32
خوب بود
 
 
فاطمه
+1 #44 فاطمه 1394-08-05 16:52
:sigh:عالی بوددددددددددد :lol: :lol: :lol: :lol:
 
 
رز
+1 #43 رز 1394-08-03 21:39
خوب بود کارمو راه انداخت ممنون
 
 
رز
+1 #42 رز 1394-08-03 21:36
خوب بود کارموراه انداخت ممنون
 
 
ساغر
+1 #41 ساغر 1394-08-02 20:45
:-| :eek: 8) بهترم میشد
 
 
ولی ا...
+14 #40 ولی ا... 1394-07-30 12:57
خوب بود ممنون اگر ممکن است احادیث و روایاتی که ار خود امام حسین (ع) در باره اهداف قیام آمد. استفاده و جامع تر توضیح داده شود
 
 
نازی
+4 #39 نازی 1394-07-29 21:32
یکم تووضیحات فلسفی بود...ولی بازم ممنون :roll: :roll:
 
 
ناشناس
+4 #38 ناشناس 1394-07-26 17:40
خیلی خوب بود برای انشام خیلی بدرد خورد :roll:
 
 
م .ن
+4 #37 م .ن 1394-07-24 01:21
سلام و درود خدا بر شما
 
 
مهدی
-10 #36 مهدی 1394-05-30 16:43
خوب نبود
 
 
مهدی
+7 #35 مهدی 1394-05-30 16:40
:عالی بود
 
 
سارا
-2 #34 سارا 1393-10-19 21:35
واقعا عالی بود اون چیزی که میخواستم پیدا کردم
 
 
سارا
-3 #33 سارا 1393-10-19 21:34
واقعا عالی بود
 
 
یه بنده
+8 #32 یه بنده 1393-10-16 02:54
به نظرمن جاممعه الان ماهیچ فرقی با امتی که امام حسین تو قسمت مسخ هویت دینی مردم گفتن نداره....بیاین از خودمون شروع کنیم و به این وضعیت خاتمه بدیم.... ;-)
 
 
كربلا
+17 #31 كربلا 1393-09-19 14:03
آيا سكوت در مقابل گناه ربا كه خلاف اسلام است( وام هايي كه با نكها به مردم مي دهند و سود بالايي مي گيرن ) بر مسلمان جايز است !!!پس چرا همه ما سكوت كرديم مگر ما پيرو امام حسين نيستيم .
 
 
نازی
-13 #30 نازی 1393-09-18 14:34
افتــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــضا ح
 
 
رها
-9 #29 رها 1393-09-17 14:58
رای مثل حاج احمد :-? :oops:
 
 
اسماعیل اکبری
-8 #28 اسماعیل اکبری 1393-08-30 01:44
متشکر عالی بود استفاده کردیم
http://karbala777.parsiblog.com/
به من هم سر بزنید
 
 
آرمیتا
+8 #27 آرمیتا 1393-08-29 23:30
کامل بود ممنون ;-)
 
 
ali
+3 #26 ali 1393-08-27 22:32
lotfan giyam emama ra b tore kamel tozih dahid
 
 
یه دانش آموز
-1 #25 یه دانش آموز 1393-08-26 21:09
خیلی عالی بود ولی یکم واسه تحقیق زیاداز حد توضیح داده بود.... :-)
 
 
پرسپولیس
+4 #24 پرسپولیس 1393-08-25 22:29
خیلی خوبه.ممنون
 
 
پرسپولیس
-2 #23 پرسپولیس 1393-08-25 22:27
واقعا عالیه
 
 
فاطمه باغستانی
-4 #22 فاطمه باغستانی 1393-08-20 22:14
خیلی عالی بود :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :roll:
 
 
آرمین
-5 #21 آرمین 1393-08-10 19:07
;-) بد نبود
 
 
اتوسا گلزار
-5 #20 اتوسا گلزار 1393-08-09 11:10
خيلي بد بود
 
 
حاج احمد
-1 #19 حاج احمد 1393-08-07 13:46
:sigh: اون چیزی که میخواستم بیدا نکردم اه
 
 
یارحسین
+3 #18 یارحسین 1393-08-06 20:17
یا حسین :cry:
 
 
محمد
+7 #17 محمد 1393-08-05 16:18
ممنون
 
 
طاها ایزدی واقعاخیلی عالی بود
-1 #16 طاها ایزدی واقعاخیلی عالی بود 1393-08-03 22:10
حسین
:lol:
 
 
نیما اهل تبریز
-4 #15 نیما اهل تبریز 1392-11-05 14:54
دست شوما درد نکنه :lol:
 
 
میلاد
+3 #14 میلاد 1392-10-20 20:01
اون چیزی رو که می خواستم پیدا نکردم :sigh:
 
 
محمد
-20 #13 محمد 1392-10-14 18:55
عالی
لطفا از وبلاگ من نیز دیدن فرمایید
Irandini.mihanblog.com
Fcbarcelona-realmadrid.mihanblog.com :D
 
 
مsj
+6 #12 مsj 1392-09-19 15:28
:lol: :lol: :D ;-) :-) :lol: 8) خیلی خیلی عالی بود
 
 
ع ص
-5 #11 ع ص 1392-08-24 11:46
:roll: عالي بود . خدا قوت.
 
 
يلدا
+8 #10 يلدا 1392-08-18 10:05
مطالبش خوب بود ممنون
 
 
عبدالحمید جاویدی
-13 #9 عبدالحمید جاویدی 1392-06-30 19:32
بنده حقیر به تازگی عضو این سایت شده ام برای تمامی دست اندرکاران سایت از صمیم قلب تبریک می گویم وامیدوارم در راهی که پیش رو دارید موفق وموید باشید/ جاویدی
وبلاگ به آدرس زیر می باشد .ممنون خواهم بود که با مراجعه به وبلاک بنده حقیر را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.
http://abdollah1335.blogdehi.com
 
 
میرزازاده
+3 #8 میرزازاده 1392-01-25 16:25
سلام ممنون از زحماتت درگسترش فرهنگ اهل بیت علیهم السلام
 
 
امیرحسین
-15 #7 امیرحسین 1391-09-09 21:32
سلام
خوش حال میشم از وبلاگم بازید کنی ونظر دهی
ادرس وب سایت
http://09365696323.blogfa.com
خوش حال میشم ادرس این وبلاگ به دوستاد یا با هر کسی رفتار امد داری بدی
ممنون
امیرحسین
مدیری ت
 
 
سحر20
-11 #6 سحر20 1391-09-03 12:43
سلام...ممنون مطالب مفیدی بود...من هم می خواستم ،بخشی از مطالبتون رو در وب سایت برای دوستانم بذارم! البته با ذکر منبع.
بازم ممنون
 
 
MINA GH
-10 #5 MINA GH 1391-08-27 17:48
SLM KHASTE NABASHID MER30 AZ MATLAB KHOBETON :-*
 
 
 هيئت يالثارات الحسين
-13 #4 هيئت يالثارات الحسين 1391-08-23 16:33
با سلام
ميخوام از متن سايتت در وبلاگ هيئت مون استفاده كنم اميد وارم رازي باشين
yalesarat.lxb. ir
 
 
علی زواره
-13 #3 علی زواره 1391-08-02 13:08
سلام من از مطالب داخل سایت میخوام استفاده کنم در هیئت برای ماه محرم اگه رازی هستید این کار انجام بدم تو رو خدا جواب منو بدید متشکرم
-------- --
پایگاه جامع عاشورا : بله . التماس دعا
 
 
مهدی
-2 #2 مهدی 1390-11-03 02:08
دنیا امروز پر از تزویر و چاپلوسیهاست

اح کام وشریعت دین و عملکرد به ان سعادت انسان را رقم خواهد زد


سایت شما مبلغ احکام الهی است

اجرتان با حضرت حق باریتعالی
 
 
مهری
+10 #1 مهری 1390-09-14 23:34
ممنون خوبه که در کنار همه این عزاداری ها اهداف قیام امام حسین نیز بازگو بشه
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir