لزوم حفظ خط اسلام

لزوم حفظ خط اسلام

شهيد يوسف سجودى‏

«يوسف» عجيب روحيه‏ى والايى داشت و به حق كه نامش در زمره‏ى بهترين بچه‏هاى جبهه بود. بنده سعادت اين را داشتم كه قبل از شهادت ايشان بالاى سرش باشم. او كه مانند كبوترى از قفس رسته بود، با شجاعت تمام بر لشكر كفر مى‏تازيد در همان هنگامه‏ى خون و آتش و دود، يوسف تمام قد بلند شد، در حالى كه يك موشك آر.پى.جى شليك كرده بود، خطاب به بچه‏ها فرياد مى‏زد: «بچه‏ها! اين خط، خط اسلام است، نگذاريد پاى يزيد به اين جا برسد».

221.jpg

او با سخنان شيوا و خيلى زيبا نيروها را هدايت و فرماندهى مى‏كرد. هنوز آن كلمات آتشين از زبانش جارى بود كه يكباره نقش زمين شد. سراسيمه به سويش دويدم؛ مانند گلى داشت پرپر مى‏شد و شمع زندگى‏اش به خاموشى مى‏گراييد. اين جا بود كه پروانه‏وار آرزوى ديدار سالار شهيدان را مى‏كرد و كلمات: «ياحسين! ياحسين! ورد زبانش شده بود، تا اين كه جان از تنش بيرون رفت و به نداى حق لبيك گفت.

(نشريه‏ى 19 دى، ش