بركات توسل به امام حسين(ع)

مژده در توسل به حسين
همگي به سوي وسايل نجات بخش حسين عليه السلام بشتابيد! بشارتتان باد که در توسل به او يک مژده خوشحالي کننده و شگفت آور و يک نعمت پر شکوه و يک لطف بسيار بزرگ ديگري از جانب خداست و آن اين است که در توسل به آن حضرت ويژگي و آثاري است که به جهاتي چند، سر آمد همه اسباب و وسايل نجات و برتر از همه کارهاي شايسته است.
براي نمونه:
1 - بالاترين ثمره انجام کارهاي شايسته، نجات از آتش دوزخ است، ولي ثمره توسل به آن حضرت و زيارت عارفانه او سرآمد آن است، چرا که در پرتو آنها نه تنها خود زائر و سوگوار از آتش نجات پيدا مي کند، بلکه نجات ديگران هم مي تواند باشد.
2 - نتيجه نهايي انجام کارهاي شايسته، ورود به بهشت پرطراوت و زيباست، اما ثمره زيارت او و ارادت به او، سر آمد اين است، چرا که نه تنها فرد مي تواند در پرتو آنها به بهشت وارد گردد، بلکه مي تواند ديگري را نيز بدانجا ببرد.

 

 8.jpg


3 - ثمره نهايي انجام کارهاي شايسته اين است که فرد به واسطه آن، بهره اي از حوض کوثر خواهد داشت و از آن سيراب خواهد شد.
4 - ثمره نهايي اعمال صالح اين است که: کفه ميزان اعمال انجام شده انسان در کارنامه زندگي اش بالا مي رود و انسان کارنامه اش را از سمت راست خويش دريافت و آن را مفتخرانه مي خواند.


اما توسل و زيارت آن حضرت سر آمد آن است، چرا که گاه به واسطه آن در کارنامه انسان، اعمال برترين عبادت کنندگان يعني اعمال پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله را مي نويسند.
5 - ثمره نهايي انجام کارهاي شايسته اين است که: روز قيامت ميان تو و پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله. جدايي نمي افتد و مي تواني او را در بارگاها الهي به شفاعت بخواني و اين نيز از زيارت حسين عليه السلام دريافت مي گردد، چرا که اگر زائر عارف آن حضرت باشي، پيامبر در روز رستاخيز ضمن جستجو از حالت، تو را خواهد يافت و دستت را خواهد گرفت و از مراحل هراس آور رستاخيز نجات خواهد داد.
6 - ثمره نهايي کارهاي شايسته، رسيدن به بهشت پرطراوت و حوريان زيباي بهشت است. در برخي روايات مربوط به آن حضرت آمده است که:
سوگوار با معرفت او، زير عرش خدا و در مصاحبت با حسين عليه السلام قرا مي گيرد و با او سخن مي گويد و از اين همدمي و همنشيني چنان مفتخر مي گردد که پذيرش دعوت حوريان بهشت و اظهار مهر و محبت آنان را به خاطر مصاحبت با آن حضرت بي پاسخ مي گذرد و همدمي پيشواي محبوب خويش را بر مي گزيند.
7 - ثمره نهايي بالا رفتن درجات خوبان اين است که: رتبه و درجه فرد، به درجه ايمان آورندگان به خدا مي رسد.
اما توسل و تمسک عارفانه به آن حضرت، سر آمد اين ارتقاء درجه است. چرا که به جايي ارتقاء مقام مي يابد که به نوعي با برترين پيام آوران خدا همدم و با امير مومنان عليه السلام همنشين مي گردد و بر سفره نعمت و احسان آنان بهره ور مي گردد.
8 - ثمره نهايي اعمال صالح، به دست آمدن رضوان خداست که بزرگتر و پرشکوه تر از باغهاي زيبا و پرطراوت بهشت است و توسل عارفانه به حسين عليه السلام سر آمد اين شکوه و عظمت است، چرا که گاه انسان با اخلاص بدين وسيله به جايي مي رسد که طرف خطاب و سخن خدا در اوج عرش مي گردد. (1) و افتخاري اينگونه به او ارزاني مي شود.
9- ثمره نهايي دست آورد تو براي پس از مرگ، ممکن است اين باشد که بهترين همسايه ات بدنت را غسل دهد و با خالص ترين مال حلالت، تو را کفن کنند و يکي از دانشمندان صالح و با تقوا، بر پيکر نماز گذارد.
اما در تمسک به وسايل نجات بخش حسين عليه السلام به جايي مي تواني تقرب يابي که فرشته وحي به همراه انبوه فرشتگان مقرب بر پيکر تو نماز گذارند و با کفن هاي بهشت، پيکرت را کفن کنند و به حنوط بهشتي حنوط، نمايند. (2) .
10 - بالاترين آثار خير و کار شايسته اي که به فرد صالح و درستکار پس از انتقال از اين جهان به جهان ديگر مي رسد و بهترين باقيات صالحات که ممکن است مدت طولاني براي او مفيد افتد، اين است که فردي به نيابت او، کار شايسته و سنت پسنديده اش را دنبال کند يا از کارهاي شايسته مردم به روح او هديه شود که در صورت انجام درست کارها، تازه يک دهم از ثواب کارها به حساب او واريز مي گردد.
يا ممکن است فردي از صدقات جاري خويش همانند دانش مکتوب و يا آبرساني به نفع مردم يا ساختن مسکن و پل يا تربيت فرزند صالحي که براي پدر بخشايش خداي را بخواهد؛بهره ور گردد؛که به طور طبيعي اين صدقات جاري بيش از يکصد يا يکهزار سال نمي تواند دوام بياورد، چرا که روزگار پيوسته در حال تحول و دگرگوني است.
اما در توسل عارفانه و عاشقانه به حسين عليه السلام اين اثر، جاودانه است که فرشتگان پس از مرگ انسان، نيابت او را در انجام کار شايسته و سنت پسنديده اش به عهده مي گيرند و با انجام آن کارها ثوابش را به روح او اهدا مي کنند و تمام پاداش آنان در کارنامه زندگيش مکتوب مي گردد و آفت را به روح او اهدا مي کنند و تمام پاداش آنان در کارنامه زندگيش مکتوب مي گردد و آفت و دگرگوني زمان و مکان هم دامن آن را نمي گيرد. (3) .
11 - بالاترين ترقي و تکامل تو، در پرتو انجام کارهاي شايسته اين خواهد بود که در زمره بندگان صالح و شايسته او درآيي.
اما در توسل و اقتداي به حسين عليه السلام اثري است که انسان را نه زمره فرشتگان مقرب، بلکه در زمره پيشوايان و بزرگان فرشتگان قرار مي دهد. اين واقعيتي است که در روايات برآنند که در آينده نزديک خواهد آمد.
12 - آخرين ثمره کارهاي شايسته اين است که: انجام هر کار شايسته اي سرانجام پاداش معلوم و مشخص و قابل تصوري براي عامل آن به بار مي آورد، اما توسل و اقتداي آگاهانه و عاشقانه به حسين پاداشش بي نهايت و غير قابل تصور است؛چرا که با همه پاداش و مراتب والا و درجات بلندي که در روايات براي انسانها در اقتدا و توسل به حسين عليه السلام برشمرده اند، هرگز براي اين درجات حدي که فراتر از آن نخواهد بود، بيان نشده است و اين نشانگر آن است که ترقي و تکامل در آستان حسين عليه السلام تا جايي ميسر است که جز خداي نداند.
اين ترسيم فشرده اي از جلوه هايي از الطاف خاص خدا به پيشواي شهيدان و به برکت نور وجودش به کساني است که به او اقتدا و توسل نمايند.
779 - اثر توسل
در پرتو توسل و اقتداي به آن حضرت، مي توان به مرثيه اي از مراتب بندگان شايسته و خالص و با ايمان و تقوا پيشه و پارسا و خائف او، نايل آمد و نيز همانگونه که مي توان در پرتو توسل به او، به مراتب و درجات همه بندگان خدا که بر شمرديم، پر کشيد. مي توان به پاداش انواع و اقسام عبادتها نيز همچون نماز، روزه، زکات، حج، عمره، جهاد، مرزداري، انواع وقف و صدقه، واجبات و مستحبات و نيز پاداش برترين و بالاترين درجات نيت پسنديده و پاداش عبادت يک عمر، بلکه عبادت همه روزگاران، دست يافت. (4) .
780 - بخشش همه گناهان
در پرتو وسائل نجات بخش آن حضرت، مي توان به رتبه و مقام بندگان گناهکاري رسيد که با توبه و بازگشت خالصانه به سوي خدا، به جايي اوج گرفتند که مورد بخشايش او قرار گرفتند و به آنان خطاب شد که:
قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله.... (5) .
هان! اي بندگان من که بر زيان خويش اسراف کرده ايد، از رحمت خدا نوميده نشويد چرا که او همه بندگان را مي بخشايد.
و اين مقام با سوگواري عارفانه بر حسين عليه السلام و زيارت خالصانه و عاشقانه او، حاصل مي شود؛چرا که اين دو، نه تنها باعث بخشايش گناهان گذشته انسان مي شود، بلکه گاه گناهان آينده را هم مي بخشايد و نه تنها موجب بخشايش گناهان پدر و مادر انسان مي گردد، بلکه گاه گناهان همه کساني را که دوست بداري. (6) .
781 - اينک دلت سراي اوست.
در پرتو توسل عارفانه به حسين (ع) مي توان به پاداش پرشکوهي، همانند پاداش سيراب ساختن اردوگاه توحيدي حسين در روز عاشورا دست يافت.
در روايات آمده است که:
هر کسي در روز عاشورا، در کنار حرام او، تشنگان را سيراب سازد، همانند کسي است که در روز عاشورا به اردوگاه حسين عليه السلام آب رسانده است. (7) .
اينک آيا دوست مي داري که اردوگاه تشنه آن حضرت را با اينکه عاشورا نيست و در کنار حرام او قرار نداري، سيراب سازي؟
اينک آيا دوست مي داري که اردوگاه تشنه آن حضرت را با اينکه عاشورا نيست و در کنار حرم او قرار نداري، سيراب سازي؟

 

 

 39.jpg


فکل موضع يري قبره
و کربلا کل مکان يري
آري! اگر شرايط جانسوز اردوگاه حسين عليه السلام را در انديشه ات مجسم ساختي و بر بيدادي که در راه حق و عدالت بر او رفت، قلبت شعله ور شد، اينک سراي دلت حرم اوست و تو با اين سوگواري خالصانه در حقيقت حسين عليه السلام و اردوگاه و خاندان و کودکانش را با قطرات زلال اشک ديدگانت، سيراب ساخته اي. (8) .
782 - شتافتن به سوي مغفرت
اين نداي ملکوتي است که:... فاستبقوا الخيرات... (9) .
هان اي انسانها! به سوي نيکي ها بشتابيد.
و با شتافتن به کوي حسين عليه السلام سريع ترين بخشايش حاصل خواهد آمد، چرا که در سوگواري بر اوست که به مجرد حلقه زدن اشک محبت و معرفت در چشم، همه گناهان انسان مورد بخشايش قرار مي گيرد و در زيارت او نيز به مجرد نيت و آهنگ و تصميم زيارت آن حضرت.
783 - وسيله نجات بخش
مراحل مختلف مرگ و عالم برزخ نيز، با توسل عارفانه و عاشقانه به حسين عليه السلام آسان مي گردد، چرا که از وسايل نجات بخش آن حضرت يکي هم نثار اشک بر او و دگرگون شدن حال به هنگام به ياد آوردن، سياست ناجوانمردانه رژيم سياه کار اموي با اوست و از خواص اين توسل آن است که پيامبر و امامان نور عليه السلام در آستانه مرگ بر بالين چنين انسان پاکباخته اي حاضر، و ضمن درود و تحيت بر او، بشارت به نجات و فلاح او مي دهند و از اين بشارت به گونه اي خوشحال و شادمان مي گردد که اثر شادماني تا روز رستاخيز در اعماق قلبش موج مي زند و به واسطه آن همه نداها و خطابهاي تکويني، لحظات احتضار و عالم برزخ بر او آسان مي گردد و اينگونه نجات مي يابد. (10) (11) .
784 - توسل به نام مقدس امام حسين (ع)
مرحله خطابهاي غضب آلوده و به ستوده آورنده اي است که طي آن فرمان بازداشت، کيفر، به بنده و زنجير کشيدن و به دوزخ افکندن گناهکاران زشت کردار، صادر مي شود و نجات اين مرحله سخت نيز با توسل و اقتداي عارفانه و خالصانه بر حسين عليه السلام نه تنها ممکن است، بلکه همه آنها را مي توان به نداهاي مهر و محبت تبديل ساخت.
دليل اين سخن آن است که خود پيامبر عليه السلام ضمانت ملاقات زائر عارف و وظيفه شناس حسين عليه السلام را نمود و وعده داد که:
من تعهد مي کنم که در روز رستاخيز ضمن ملاقات با زائر حسين عليه السلام دستش را بگيرم و از مراحل هول انگيز و سختي هاي قيامت، نجاتش ‍ بخشيده و او را به بهشت در آورم.
با اين بيان در روز قيامت و در آستانه رستاخيز و به هنگامه خطاب خدا بر کيفر و عذاب گناهکاران، به برکت توسل عارفانه و خالصانه بر حسين عليه السلام به اين اکتفا نمي شود که اين خطابها از زائران و سوگواران او برداشته شود، بلکه فراتر از اين خواند بود و اين محبت عميق به او و زيارت عارفانه او... و به صورت کارهاي شايسته جاودانه و اعمال قبول شده اي در خواهد آمد که همواره به حساب انسان واريز مي گردد.
آري! به وسيله حسين عليه السلام دوزخ خاموش و دروازه بزرگ بهشت که به نام قدس اوست، گشوده مي شود و به وسيله او ورود از هر دري از دربهاي بهشت، ميسر مي شود، چرا که او باب بهشت است و کليد دربهاي آن. و اوست که باعث مسدود شدن طبقات مختلف جهنم است.

 

پاورقي
(1) بحارالانوار، ج 101، ص 73.
(2) همان، ص 79.
(3) بحارالانوار، ج 101، ص 55.
(4) بحارالانوار، ج 78، ص 78.
(5) زمر / 53.
(6) ويژگيهاي امام حسين (ع)، ص 263، و 264.
(7) بحارالانوار، ج 101، ص 105.
(8) ويژگيهاي امام حسين (ع)، ص 265.
(9) بقره / 148.
(10) بحارالانوار، ج 44، ص 290.
(11) ويژگيهاي امام حسين عليه السلام، ص 276.
 

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
***منتظر***
+3 #28 ***منتظر*** 1394-04-26 02:52
سلام علیکم؛ طاعات و عبادات همگی شما حسینیتن مورد قبول حق، ان شاءالله.
بنده امشب منتظر با مهربانم ، آقایم حسین( علیه السلام) درد دل ها می کنم؛ من یقین دارم که آقا معجزه بالاتر از دستان موسی( علیه السلام) ؛ او مولای مظلوم و شفیق و عشق من؛ می داند چگونه به سویش مضطر و پریشان درد خود را برده ام.آن امام پاک و والا و همام و سرورم ؛ نیک می داند چگونه به دستان مهرش چشم خیسم دوخته ام؛ آری امشب او برایم دعاها میکند یا کرده است؛ عیدی فطر مرا انگار مولایم حالا داده است.او مرا مسمول لطف و رحمت خویشش کند؛ هر که می خواهد که آقا بر لبان پاک محبوبش لبخندی فتد؛ بهر ما هم یک دعا با ذکر شلام و تحیاتش کند.ای خدا امشب باشد آخرین شب برای این ماه ناب؛ تا رمضام دگر هر کس گفتش یا حسین (ع) جان او را به روز یاری مولایمان مهدی( عج) هم یاور مولا و هم شهید راه والایش نما.خدایا من چقدر امشب هوای یار مظلومان عالم کرده ام، کرده اای بد زما راتو ببخش و برای فرزند برومندش او صاحب زمان ، جان و جسم و روح ما منتظر بر عشقش نما و....یا امام حسین( علیه السلام) التماس دعا....
 
 
sahar
+4 #27 sahar 1393-09-19 01:42
یا امام حسین خیلی دلم گرفته از ادماي ظ اهر نما خسته شدم واسطه من پیش خدا شودیگه روم نمیشه چیزی ازش بخوام
 
 
ava
+3 #26 ava 1393-08-03 23:16
یا حسین(ع)
امیدوارم خدا منو ببخشه
آرزو میکنم بتونم برای پدر و مادرم فرزند خوبی باشم
آرزو میکنم دل کسی رو نشکسته باشم و هرگز نشکنم
آرزو میکنم اونی باشم که خدا می خواد
آرزومیکنم ازش دور نشم
دعا میکنم تمام آرزو و حاجتهای زیباتون برآورده بشه
خدا آخر و عاقبتمونو به خیر کنه
ان شا الله
پناه می برم به خدای بزرگ و همیشه زنده
 
 
زینب
+5 #25 زینب 1393-07-19 12:15
یاحسین آقاجون خودت میدونی چقدر دوست دارم..
آقاجون اینم میدونی چقدر الان بهت احتیاج دارم آقای من دستموبگیر منو ناامیدنکن..
به امیدحاجت روایی همه دوستان واسه منم دعاکنید خواهش میکنم...
 
 
محمد
+6 #24 محمد 1393-05-26 08:48
سلام... من پارسال که به حرم امام حسین رفته بودم نرسیده به حرم دست وپایم سست شده بودن نمیتونستم راه برم بخدا یه حالت عجیبی بهم دست داده بود که یه دفه یه آقایی اومد.. مثل عرب ها لباس پوشیده بود اما با من فارسی حرف میزد داشتیم با هم حرف میزدیم، که به من گفت این پسر تو ایرانی هستی گفتم بله گفت آری به راستی این گفته وحی است که ایرانیان از عرب ها هم در علم ودین جلوترند من در حالی که چشمانم گریان و دستانم لرزان بود به مرد نگاه میکردم مرد دستانش را بر سرم کشید و ناگهان اشکهایم خشک شد و دست و پایم دیگر نمیلرزید تا آمدم به مرد نگاه کنم ناگهان مرد غیب شد
 
 
فاطمه
+9 #23 فاطمه 1392-08-13 22:31
امام حسین ازت میخوام ایشالله حاجت تمام این بچه‌ها حاجت منو بدی ایشالله. خیلی دوست دارم
 
 
عصمت
+7 #22 عصمت 1392-08-13 22:27
سلام به امام حسین آنقدر دوستش دارم که. اندازه نداره هر چی در زندگی دارم اول از خدا وبعد از امام حسین دارم. عاشقانه دوستشان دارم
 
 
ايمان
+4 #21 ايمان 1392-07-29 17:38
سلام خدايا كمكم كن برام دعا كنيد التماس دعا
 
 
هدیه
+11 #20 هدیه 1392-02-04 00:51
خیلی به ائمه التماس کردم ولی جواب منو ندادن میدونم از بی لیاقتی خودمه تورو خدا برای منم دعا کنید دیگه خسته شدم
 
 
شيرين
+8 #19 شيرين 1392-01-22 16:19
سلام .
قربون كرم و مرام آقا امام حسين برم . بارها دست منو گرفت . هروقت رسيديد ته خط بريد سراغ آقا . بارها امتحان كردم.
 
 
ناشناسی
+2 #18 ناشناسی 1392-01-19 00:17
آدمی از بی بصری بندگی آدم کرد/ گوهری داشت ولی نذر قبادو جم کرد
یعنی از خوی غلامی زسگان خوارتر است/ من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد.


خداوند در اين آيه خبر مي دهد هرکس بين خود و خدايش واسطه قرار دهد در حقيقت آن واسطه را پرستيده و او را به عنوان شريک خدا قرار داده است ، و اين مطلب به خاطر اين است که شفاعت تماما متعلق به خداست . قل للَّه الشفاعة جميعاً (الزمر/ 44) اي رسول ما بگو : «شفاعت ، يكسره از آن خداست ».

در اولین سوره ی قران آمده که فقط و فقط از من یاری بطلبید: "ایاک نستعین" فقطاز تو یاری می جویم

هر کی جوابشونو بلده برام ایمیل بزنه. قصد خاصی ندارم
کمکم کنید اینا وآیات بسیاری ذهنم رو مشغول کردند .
-------------
پایگاه جامع عاشورا: باعرض سلام و احترام در ابتدا بايد گفت شعر ياد شده ربطي به مسله ندارد و مربوط به كرنش هاي ادميان در برابر همنوع همانند خود براي رسيدن به متاع دنيا است. وگرنه پيروي از فرستادگان الهي نه تنها موجب بي بصيرتي نمي شود، بلكه نشانه بصيرت و تعقل آدمي است وبالعكس كساني كه در برابر انبيا و اولياء تسليم نيستند و سر خم نمي كنند بي بصيرت اند. لذا خداوند در قران كريم فرمود: (( وَ مَنْ كانَ في‏ هذِهِ أَعْمى‏ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‏ وَ أَضَلُّ سَبيلاً (1) اما كسى كه در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است!
اما در باره نگاه قران به مسله شفاعت بايد گفت قران كريم در آياتي متعدد وجود شفيعان و داد رساني را نيز ثابت مي كند كه با اجازه خدا دادرسي و شفاعت مي كنند؛مثلا فرمود:
«ما مِنْ شَفيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِه؛ (2) هيچ شفاعت كننده‏اى، جز با اذن او نيست».
« مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛(3) كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟!»
بنا براين بدون اذن و اراده خدا براي هيچ كس اعم از مؤمن و كافر، شفاعت مستقلي نيست؛ ولي به اذن خدا هست اما شفيعاني كه به اذن و اجازه خدا براي كساني كه خدا راضي است، شفاعت مي كنند:
«عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى‏ وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ؛ (4) آن ها(فرشتگان) بندگان شايسته اويند. هرگز در سخن بر او پيشى نمى‏گيرند و (پيوسته) به فرمان او عمل مى‏كنند. او اعمال امروز و آينده و اعمال گذشته آن ها را مى‏داند و آن ها جز براى كسى شفاعت نمي كنند كه خدا راضى (به شفاعت براى او) است و از ترس او بيمناكند».
با دقت در آياتي كه وجود شفيع را براي كفار نفي كرده نيز به دست مي آيد كه شفيع، گاهي خود خداست و گاهي به اذن او ديگران شفيع مي شوند؛ ولي كفار از هر دو نوع شفيع محروم اند، زيرا نه خدا از كافران و ظالمان شفاعت مي كند و نه شفيعاني كه به اذن خدا شفاعت مي كنند؛از اين رو فرمود:
«و انْذِرْ بِهِ الَّذينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ (5) و به وسيله آن (قرآن)، كسانى را بيم ده كه از روز حشر و رستاخيز مى‏ترسند. (روزى كه در آن) ياور و سرپرست و شفاعت ‏كننده‏اى جز او [خدا] ندارند؛ شايد پرهيزگارى پيشه كنند».
و براي كافران ستمگر شفاعتي در كار نيست. پس مسله شفاعت يك حقيقت قرآني و غير قابل ترديد است و آيه ي مطرح شده در پرسش صدد نفي شفاعت مستقل از خدا است ونه مطلق شفاعت.
اما در باره آيه انحصار استعانت در سوره حمد بايد گفت:
اگر بخواهيم قدري دقيق تر به مساله نگاه كنيم، استعانت داراي يك حقيقت ذاتي و چندين نمونه شكلي است؛ در واقع ماهيت استعانت همان درخواست ياري و اظهار نيازمندي به يك چيز است، اما اين اظهار نياز و درخواست گاهي به شكل گفتاري و گاهي به صورت هاي گوناگون بيان مي شود؛ بر اين اساس يقينا استفاده يك بيمار از دارو به معني كمك گرفتن از اين ابزار و وسيله براي رسيدن به بهبودي و سلامت است، در واقع خاصيت موجود در اين دارو است كه بيماري را برطرف مي نمايد، اما مساله اين است كه اين امر منافاتي با قدرت مطلق خداوند ندارد .
استعانت ما از برخي انسان ها همين گونه است و اگر مثلا از يك انسان كامل مانند پيامبر يا امام درخواست ياري مي كنيم، در واقع به هيچ وجه براي او استقلال در اين قدرت و توانايي و امكان برطرف كردن نيازمان نمي بينيم، بلكه همه توانايي او در رفع حاجت مان را ناشي از اعطاي قدرت خداوندي مي دانيم و او را واسطه اي در تجلي قدرت خداوند براي رفع نيازهاي مان تصور مي كنيم.
تفاوت ما با شما در اين مساله آن است كه اظهار نياز و استعانت را در مواردي به زبان مي آوريم، اما شما تنها از همه امكانات عالم بدون اظهار نياز زباني كمك مي جوييد و بهره مي بريد و حقيقت استعانت از مخلوقات خداوند را در لحظه لحظه زندگي تان متجلي مي سازيد. و در نهايت بايد گفت اگر اين قبيل استعانت ها با آيه مورد اشاره شما منافات مي داشت، نمي بايست در خود قران مومنان به استعانت نسبت به اموري غير از ذات خداوند ترغيب مي شدند ؛ چنان كه در قرآن تاكيد شده است:
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ؛(6) اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! از صبر (و استقامت) و نماز، كمك بگيريد »آيا منطقي است بگوييم وقتي خود خدا هست، كمك گرفتن از نماز شرك و واسطه گرفتن بي مورد است؟ بديهي است كه اين كه اين واسطه ها در طول خداوند و درخواست از او محسوب مي شوند و كمك گرفتن از اين اعمال يا افراد همان كمك خواستن از خداوند است.
نوشت ها:
1. اسرا (17) آيه 72.
2. سجده(32) آيه 4.
3. زمر(39) آيه 44.
4. يونس(10) آيه 3.
5. بقره(2) آيه 255 .
6. بقره (2) آيه 153.

لطفا ازین پس پرسش های خود را با مراجع تخصصی پاسخگویی به شبهات نظیر مرکز ملی پاسخگویی مطرح فرمایید. التماس دعا
 
 
dostdare hosseien
+3 #17 dostdare hosseien 1391-12-12 16:21
ای عزیز فاطمه دست منو دامان تو
دوستت دارم ای امام حسین (علیه السلام)عزیز
 
 
کربلایی مریم
+4 #16 کربلایی مریم 1391-12-05 19:11
سلام دوستان
تو کربلا به ما یه دعادادن به اسم دعای توسل به امام حسین و من متاسفانه گمش کردم و دربه در دارم دنبالش میگردم
کمکم کنید
دعا کنید پیداش کنم:'(
 
 
بنده الله
-1 #15 بنده الله 1391-12-01 00:38
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿الأحقاف: ٥﴾
 
 
فاطمه2
+3 #14 فاطمه2 1391-11-25 16:29
با سلام.من دارم برای سایتی تحت عنوان کشتی نجات مطالب و عکس و... و هرمطلبی که در مورد افامون امام حسین هست جمع اوری میکنم خواهش میکنم هر کسی دوست داشت کمک کنه در این زمینه مطالب یا عکسهاشون رو به ادرس ایمیل من() بفرسته.با تشکر
 
 
یاشار امینی
+3 #13 یاشار امینی 1391-10-12 19:50
التماس دعا .بدجوری به عنایت آقا مختاجم .برام دعا کنید .
 
 
دوستی
+5 #12 دوستی 1391-10-12 13:20
با سلام
من درخیلی ازمشکلات زندگیم به امام حسین توسل کردم وجوابمو خیلی زود وبه بهترین شکل دادن ومیخام شما هم اینو بدونید که همیشه امید داشته باشید وبدونید که هیچکس مهربونتر از خداوند نیست وبعد ازایشون ائمه ما خیلی مهربونند ومطمئن باشد جواب میگیرید مطمئن باشید .یاحق:-*
 
 
ساناز91
+3 #11 ساناز91 1391-09-02 00:27
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
سلام مرسی از مطلبتون التماس دعا دارم و محتاجم به دعا ایشالله خدا همه رو کمک کنه ..........
بازم مرسی
 
 
2012
+3 #10 2012 1391-08-02 16:14
سلام بر حسین.
عاجزه انه از همه دوستان تقاضا می کنم فقط برایم دعا کنید خداوند زیازت حرم حسین رانصیب همه ما بکند
یا علی مدد
 
 
امیرحسین
0 #9 امیرحسین 1391-07-25 23:14
ازشما عمل به دعوت میشود با مراجعه به وب سایت مذهبی نظر راتون برای ما بزارید
ممنون از شما که مرا میخواهید یاری کنید
www.09365696323.blogfa.com
التماس دعا
 
 
الهام کیا
+4 #8 الهام کیا 1391-07-16 12:56
سلام خیلی خوب بود
برا من روسیاه هم دعا کنید تا خدا منو ببخشه و حاجت روام کنه من متوسل به امام حسین شدم برام دعا کنید جوابمو بده و رو سفیدم کنه
 
 
مهدی م
+2 #7 مهدی م 1391-07-06 16:24
با سلام مطالب خیلی عالی است فقط برایم دعا کنید خداوند زیازت حرم حسین رانصیب همه ما بکند واز خوبی روی خوبان و عاشقان حسین نظری هم به این روسیاه بنماید و مرا در زمره زائران حرم شریف قرار دهد از خاننده گان خاهش میکنم برایم دعاکنند اجرتون با اباعبدالله
 
 
علی
+4 #6 علی 1391-07-02 00:51
سلام واقعا قشنگ است یا حسین(ع)
 
 
دلباخته حسين بن علي
+3 #5 دلباخته حسين بن علي 1391-02-28 16:26
بسم رب الحسين
با سلام و تحيت:
بسيار بسيار عالي بود اجرتون با مادرش صديقه اطهر لطفا متن اشعار توسل به حضرت ابا عبداله الحسين را برام ايمل بفرمائيد چون در مراسم هفتگي زيارت عاشور واقعا نياز دارم. با تشکر از زحمات بي شائبه شما.
 
 
خدا
+5 #4 خدا 1390-11-30 23:49
لطفا از معجزات امام حسین چند نمونه برام ایمیل کنید با سپاس
 
 
خونساری
0 #3 خونساری 1390-07-05 18:52
خواستم خواهش کنم فضایل و احادیث مربوط به ثواب قرائت زیارت عاشورا را برای من ایمیل نمایید تا من نیز در مراسم هفتگی زیارت عاشورا برای تبلیغ و تشویق ان ارائه دهم.
 
 
مصطفی شایگانی
+3 #2 مصطفی شایگانی 1390-05-18 03:45
سلام.خیلی خوبه.ممنون.یاعل ی:-*
 
 
میم.م
+5 #1 میم.م 1390-05-08 18:09
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
بس یار بسیار عالی بود
اجرتون با اباعبدالله

الت ماس دعا
یا علی:)
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir