مهدويت

معرفی موعود آخرین دوران زندگی بشر امری است که از دیرباز ادیان و مکاتب مختلف به آن اهتمام ورزیده اند. لکن تعدد ادیان از یک سو و وسعت دایرۀ موضوع مورد سؤال از سوی دیگر بررسی همۀ زوایای مربوط به آن را ناممکن می سازد. از طرفی تحریفات بی شمار و عدم امکان دسترسی به نسخه های اولیۀ کتب آسمانی ادیان (به جز اسلام) باعث شده تا نتوان سخنی کامل و متقن از دیدگاه این ادیان بیان نمود. در این کوته سخن سعی شده با رعایت اختصار بیشتر تکیه بر کتب و منابع موجود ادیان شود و نظر اسلام، یهود، مسیحیت، زرتشت و بودا مطرح گردد. کلیات بحث را می توان این گونه طبقه بندی کرد: الف- دیدگاه های مشترک ادیان: 1. وعدۀ بشارت ظهور 2. شخصیت والا و منتخب منجی 3. حکومت جهانی 4. برقراری صلح و عدالت و شکست بساط ظلم 5. وارثان زمین شدن صالحان و مظلومان ب- دیدگاه های متفاوت ادیان: 1. هویت منجی موعود و القاب وی 2. جایگاه و مراتب معنوی موعود الف- وجوه مشترک ادیان 1. وعدۀ بشارت ظهور: اسلام این مسئله جزو عقاید مسلم اسلام است و در قرآن و روایات اسلامی (مخصوصاً در تشیع) به تفصیل در این مقوله بحث شده است.[1] خداوند سبحان، در آیۀ "وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض..."،[2] وعدۀ ظهور را داده است. از امام محمد تقی (ع) روایت شده که فرمود: "قائم ما همان مهدی موعود است... به آن خدایی که محمد را به پیغ