فرق اسلامي‏

نوع اصطلاح :
عنوان :
فرق اسلامي‏
براي بسط اطلاعات خوانندگان ما فرق اسلامي را در اين جا بنحو فهرست مي‏نگاريم و بارزترين آن فرق را که اختلاف زياد داشته‏اند نقل مي‏کنيم.
1- اثني‏عشريه: فرقه اماميه را گويند که به دوازده امام قائلند اول آنها علي بن ابيطالب و آخر آنها مهدي صاحب العصر است.
2- احمديه: آنها که به امامت احمد بن موسي بن جعفر قائلند
3- اسحاقيه: از شعب کيسانيه منسوب به اسحاق بن عمرو مي‏باشد و سه دسته بوده و از غلات هستند.
4- اسماعيليه: معتقد به امامت اسماعيل پسر امام جعفر صادق هستند
5- کسائيه: از فرق عليائيه معتقد به حلول و غلو هستند و پيروان اصحاب کسائي مي‏باشند.
6- امريه: از شعب غلات هستند که علي را شريک محمد و رسالت مي‏دانند.
7- افراطيه: آنها هستند که ائمه را به عالم الوهيت به مرز واجب رسانده‏اند.
8- تفريطيه: آنها هستند که خدا را تشبيه به انسان کرده‏اند.
9- رؤيتييه: آنها هستند که به ديدار خدا معتقدند.
10- باطنيه: شعبه‏اي از شيعه اسماعيليه هستند.
11- باقريه: از فرق شيعه که امامت را به امام باقر ختم نمود و به رجعت او قائلند.
12- بتريه: آنها که پيرو حسن بن صالح شاعر ابتر هستند که در عين حال عقيده‏ به خلافت علي و بيعت شيخين را هم جايز دانسته‏اند.
13- بدعيه: از شيعه غلات معتقد به تشبيه هستند.
14- بزيغيه: از شعب خطابيه غلاتند که به خدائي امام صادق معتقدند و حضرت صادق از آنها تبري جست.
15- بسلميه: يا خلاليه از فرق راونديه و شيعيان بني عباسند که امامت را با ابوالعباس سفاح مي‏دانند.
16- بشيريه: از شعب مفوضه هستند به زنده بودن امام هفتم معتقدند سر دسته آنها بشير اسدي است.
17- بقليه: از تيره قرامطه هستند.
18- بلاليه: از فرق غلات بودند.
19- بومسلميه: از پيروان راونديه هستند که ابومسلم خراساني را امام مي‏دانستند.
20- بنانيه: اصحاب بنان بن سمعان تميمي نهدي هستند.
21- تعليميه: از تيره‏هاي اسماعيليه بوده‏اند که عقليات را صحت نمي‏دانستند.
22- تميميه: يا زراريه از فرق غلات بوده‏اند که سمع و بصر و علم و قدرت را حادث مي‏دانند.
23- تومنيه: پيروان ابي‏معاذ هستند کباير را کفر نمي‏دانند.
24- ثعالبه: پيروان ثعلبة بن عامر بودند که در تکليف اختلاف داشتند.
25- ثوبانيه: از فرق مرجئه هستند ايمان را فقط معرفت خدا بدون عمل مي‏دانستند.
26- جاحظيه: اصحاب عمر بن بحر جاحظ از تيره معتزله بودند.
27- جاروديه: پيروان ابوالجارود مي‏باشند که در خلافت علي اختلاف داشتند.
28- جبريه: آنها که معتقد بودند هر عمل جبر است نه اختيار.
29- جبائيه: پيروان ابي‏محمد بن علي الوهاب جبائي است از معتزله هستند.
30- جريريه: اصحاب سلمان بن جرير از فرقه زيديه هستند.
31- جعفريه: پيروان امام جعفر صادق را گويند و به غيبت و رجعت آن حضرت قائل بودند.
32- جناجيه: از فرق غلات و پيروان عبدالله بن معاويه بن امام جعفر صادق بودند.
33- جهميه: اصحاب جهم بن صفوان بودند که نفي صفات ازلي نموده موافق معتزله بوده که پنج تيره هستند.
34- جوالقيه: اين فرقه از تيره اصحاب هشام بن سالم جواليقي مي‏باشد و او از هشام بن حکم که از متکلمان شيعه است پيروي کرد.
35- حارثيه: از فرق کيسانيه و از اصحاب عبدالله مداهني بودند.
36- حازميه: پيروان حازم بن علي بوده دسته‏اي از مفوضه هستند.
37- حربيه: از فرق کيسانيه طرفدار امامت عبدالله بن عمرو بن حرب کندي بوده‏اند.
38- حسينيه: از فرق شيعه تابع حسين بن منصور هستند و دو تيره هستند از فرق زيديه و شش امامي بوده‏اند.
39- حلوليه: آنها هستند که به حلول روح خدا در آدم و انبياء و ائمه معتقد بودند.
40- حمزيه: يا ميمونيه از قدريه بودند.
41- خرميه: از بابک خرم دين سرچشمه گرفته‏اند.
42- خشبيه: يا سرخابيه پيروان سرخاب طبري از فرق زيديه بودند.
43- خطابيه: پيروان ابوالخطاب محمد بن ابي‏زينب اجدع کوفي بوده‏اند.
44- خلفيه: از فرق زيديه پيروان خلف بن عبدالصمد بوده‏اند آنها معتقدند در غيبت امام نماز جماعت جايز نيست.
45- خوارج: يک حزب سياسي بوده که پس از حکمين در صفين پديدار شد.
46- ازارقه: پيروان نافع بن ازرق مي‏باشند که علي بن ابي‏طالب و تمام مسلمانان را کافر مي‏دانند.
47- نجديه: پيروان نجدة بن عامر حنفي هستند که خطاکاران مجتهد را معذور مي‏دانند.
48- بيهقيه: پيروان ابي‏بيهق بن جابر بوده منکر مسلمين هستند مگر به اقرار پيغمبري او.
49- اباضيه: اباضيه پيروان عبدالله بن اباضي بوده تيره‏اي از خوارج بودند.
50- صفريه: پيروان زياد بن اصفر بودند که جنگ با مخالفين را روا نمي‏دانستند
51- خياطيه: پيروان ابوالحسن بن عمر بن خياط استاد ابن‏کعبي بوده از معتزله بغداد بودند.
52- ذکريه: از فرقه زيديه منشعب شدند.
53- ذماميه: از تيره غلات شيعه هستند که جبرئيل را مذمت مي‏کردند.
54- ذميه: از غلات شيعه و معتقد به خدائي علي هستند.
55- رافضه: پيروان زيد بن علي در کوفه بودند.
56- راونديه: نام شيعيان آل عباس است.
57- رجعيه: از غلات شيعه بوده که به رجعت علي عليه‏السلام عقيده داشتند.
58- رزاميه: پيروان رزام بودند که امام را پس از علي عليه‏السلام در محمد حنفيه مي‏دانستند.
59- رشيديه: پيروان رشيد طوسي بودند که معتقد بودند هر کس از هر جوي آب بخورد غرامت بر او واجب است.
60- زياديه: اصحاب زياد بن اصغر بودند که جنگ با متقاعدين از جنگ را واجب مي‏دانستند.
61- صفريه: مرتکب محرمات را کافر مي‏دانستند.
62- زيديه: نام عموم فرقي است که پس از علي بن الحسين سجاد معتقد به امامت به شرط خروج شمشير بودند.
63- سابه: آنها هستند که زمان خلافت علي ابوبکر و عمر و عثمان راسب مي‏کردند.
64- سبائيه: از فرق غلات پيروان عبدالله بن سبا بودند.
65- سبعيه: نام اسماعيليه و هفت امامي هستند.
66- سرجونيه: از گروه زيديه و جاروديه هستند.
67- سرخابيه: تيره بخشبيه هستند.
68- سلمانيه: معتقد به خدائي سلمان فارسي بودند.
69- سليمانيه: پيروان سليمان جرير از فرقه زيديه بودند.
70- سميطيه: يا شميطيه پيروان يحي بن ابي‏سبط بودند که محمد پسر امام صادق را امام مي‏دانستند.
71- سمباديه: از غلات و تيره حلوليه و تناسخيه از پيروان سنباد در ري بودند.
72- شريعيه: مؤسس آنها ابومحمد حسن شريعي است او از اصحاب امام علي النقي بوده و مدعي نيابت شد.
73- شريکيه: از غلات شيعه بودند که علي را شريک پيغمبر دانسته.
74- شعيبيه: پيروان شعيب بن محمد هم عقيده عجارد بوده بعد به قدري از آنها منشعب شدند.
75- شلمغانيه: از غلات و از اصحاب شملعاني يا غراقريه بوده‏اند.
76- شيبانيه: پيروان شيبان سلمه خارجي است که با ابومسلم خروج کرد.
77- شيخيه: آنها هستند که به رکن رابع معتقدند و اختلافشان در استنباط احکام از طريق اخبار است.
78- شيطانيه: اصحاب شيطان الطاق بوده که در قبال مؤمن الطاق قيام کردند.
79- شيعه: که نام عمومي پيروان علي عليه‏السلام بوده که تقسيم به چند فرقه گشته‏اند.
80- صائديه: از فرقه غلات پيرو صائد نهدي بودند.
81- صباحيه: از فرق اسماعيليه و پيروان حسن صباح بودند.
82- صالحيه: تيره اسماعيليه پيروان حسن بن صالح بوده آنها را به تريه هم گفته‏اند و چند دسته شدند.
83- صفائيه: آنها هستند که صفات جلال و جمال را از هم جدا نموده.
84- صفريه: پيروان زياد بن اصفر و از خوارج بوده.
85- صلتيه: پيروان عثمان بن ابي‏الصلت است که از عجارده منشعب شده‏اند.
86- ضراريه: پيروان ضرار بن عمر بودند که در صفات خدا اختلاف داشتند و ابوحنيفه القاء شبهه کرد - که خدا به حس ششم ديده مي‏شود.
87- طياريه: از غلات منسوب به جعفر طيار هستند.
88- عابديه: از تيره کراميه مي‏باشند.
89- عباسيه: پيروان عباس پيغمبر را گويند.
90- عبيديه: پيروان عبيد المکتب را گويند که گناه کبيره را فقط شرک مي‏دانند.
91- عجارده: پيروان عبدالکريم عجرد است که چند تيره شدند.
92- علياويه: پيروان علياء بن زراع دو سي اسدي از غلات شيعه بودند.
93- عمريه: از شعب خطابيه و معاصر امام صادق بودند.
94- عينيه: از فرق غلات بودند که علي را بر پيغمبر برتري مي‏دادند.
95- غاليه: اين نام همه فرقي است که در حق پيغمبر غلو کردند.
96- غرابيه: از فروع خطابيه و گفته علي به پيغمبر از غراب به غراب شبيه‏تر است.
97- غسانيه: پيروان غسان کوفي است که خوردن گوشت خوک را حرام نمي‏دانستند.
98- غماميه: اين فرقه از غلات گويند خدا هنگام نماز به صورت ابر به زمين مي‏آيد.
99- فاطميه: پيروان خلفاي فاطمي و از فرقه اسماعيليه هستند.
100- فطحيه: پيروان عبدالله افطح فرزندامام صادق بوده او را امام مي‏دانستند.
101- قاسميه: از شعبه زيديه پيرو قاسم بن ابراهيم طباطبائي‏
102- قرامطه: از غلات فرق اسماعيليه و قائل به امامت محمد بن اسماعيل بودند.
103- قطعيه: آنها هستند که به مرگ امام هفتم قطع امامت نمودند و گاهي قطعيه در مقابل واقفيه به اماميه گفته مي‏شد که شيعه بيست فرقه شد.
104- کامليه: اصحاب ابي‏کامل بوده که پس از صفين بر علي عليه‏السلام خورده‏گيري نمودند.
105- کراميه: پيروان ابي‏عبدالله محمد بن کرام از فرق صفائيه بودند.
106- کربيه: از شعب کيسانيه اصحاب ابوکرب ضرير مي‏باشند.
107- کسفيه: از فرق غلات يا مختاريه اصحاب ابوجعفر منصور عجلي بودند.
108- کيسانيه: معتقدين به امامت محمد حنفيه بودند و کيسان محل قيام اين دسته است.
109- کياليه: پيروان احمد بن کيال مي‏باشند که پس از امام صادق مدعي رسالت و زعامت بود.
110- کوديه: غلات اصفهان به اين نام خوانده مي‏شدند.
111- لاعنيه: از دسته غلاتند که بر ابوموسي اشعري و معاويه و طلحه و زبير و عثمان و عايشه و غيره لعن مي‏کردند.
112- مبارکيه: از تيره اسماعيليه پيرو محمد بودند بيست نفر اولاد او را امام مي‏دانستند.
113- مبيضه: يا سفيد جامگان يا مقنعيه از تيره شيعه ابن‏مقنع بودند.
114- متربصه: از مدعيان مدعويت بودند.
115- متصوفه - صوفيه: دسته‏اي از شيعه که به هفت فرقه تقسيم شدند و چهارده سلسله داشته‏اند.
116- مجسميه: آنها بودند که به تجسم خدا معتقد شدند.
117- محدثه: فرقه‏اي از مرجئه هستند که در امام صادق توقف نمودند.
118- محکمه: از خوارج هستند که حروبيه هم گفتند و بر حکميت اعتراض داشتند.
119- محمديه: طرفداران امامت محمد بن علي هادي هستند و طايفه غلات بودند که پيغمبر را به مقام خدائي رساندند و چند فرقه شدند.
120- محمره: نام سفيد جامگان غلات حلولي هستند.
121- مختاريه: پيروان مختار بن ابي‏عبيده ثقفي است.
122- مخطئه: نام تيره‏اي از غلات بودند که جبرئيل را خاطي مي‏دانستند.
123- مخمسه: آنها بودند که سلمان - مقداد - ابوذر - عمار - عمر بن صيرمي را مصلحين اداره عالم مي‏دانستند.
124- مرجئه: از ارجاء به معني تأخير گرفته‏اند زيرا درباره گناه مسلمانان حکمي نمي‏کنند و استناد به آيه‏ي قرآن و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حکيم نموده‏اند.
125- مزداريه: اصحاب عيسي بن صبيح بودند - که راهب معتزله مي‏گفتند و سه تيره گشتند.
126- مزدکيه: لقب غلات مردم ري است.
127- مستثنيه: از فرقه مشبه غلاة شيعه بودند.
128- مسوده: سياه پوشان طرفدار بني عباس بودند.
129- مشبهه: نام آن فرقه‏ايست که در توحيد به تشبه قائلند.
130- معتزله: پيروان و اصل بن عطاء غزال است که مخالف حسن بصري بوده.
131- معبديه: از فرق خوارج منشعب شدند.
132- معطله: اين فرقه ضد مشبهه و از ملاحده هستند.
133- معمريه: پيروان معمر بن عباد سلمي بودند که مي‏گفتند خداوند غير از جسم چيزي نيافريده اين فرقه از غلات و از فروع خطابيه هستند.
134- مغيريه: پيروان مغيرة بن سعيد عجلي بودند که مغيره را پس از امام محمد باقر عليه‏السلام امام مي‏دانند.
135- مفضليه: پيروان مفضل بن عمروجعفي کوفي هستند و چند تيره هستند.
136- ملاحده: نام فرقه‏اي از اسماعيليه مي‏باشد.
137- مکرميه: پيروان مکرم بن عبدالله عجلي از فروع ثعالبه هستند.
138- ممطوره: به معني سگهاي باران خورده است و اين نام واقفه است.
139- منصوريه: پيروان ابومنصور عجلي است که امامان پس از باقرالعلوم را پيغمبر مي‏دانست.
140- منهاليه: اصحاب منهال بن ميمون از تيره مشبهه شيعه مي‏باشد.
141- مؤلفه: از پيروان امام رضا بوده که بعد به واقفه پيوستند.
142- موسويه: يا موسائيه معتقدين به امامت موسي بن جعفر بوده ولي او را قائم آل محمد مي‏دانستند.
143- ميميه: از غلات شيعه بودند که علي و محمد هر دو را پيغمبر مي‏شناختند.
144- ميمونيه: از فرق اسماعيليه و اصحاب عبدالله بن ميمون بودند و چند دسته از عجارده و قدريه و غيره شدند.
145- ناصريه: پيروان حميد الدين ناصر بن خسرو علوي اسماعيلي داعي بزرگ فاطميان در خراسان ماوراء النهر و طبرستان بودند.
146- ناووسيه: اصحاب عجلان بن ناوس بوده که گويند امام صادق زنده و نمرده است.
147- نجاريه: اصحاب حسين بن محمد نجار مي‏باشند که معتزله شهر ري را تشکيل مي‏داد.
148- نجدانيه: پيروان نجدة بن عامر حنفي در يمامه را گويند.
149- نحليه: پيروان حسن بن علي نحلي بودند.
150- نظاميه: اصحاب ابراهيم بن سيار نظام بوده که با معتزله مختلط شدند.
151- نصيريه: يا اسحاقيه از غلات شيعه بودند.
152- نعمانيه: پيروان ابوجعفر محمد بن نعمان بودند که موافقين او را مؤمن الطاق و مخالفين شيطان الطاق مي‏گفتد.
153- نعيميه: از فرق زيديه و اصحاب نعيم بن يمان مي‏باشند.
154- واصليه: پيروان ابوحذيفه واصل بن عطاء غزال بودند.
155- واقفيه: اين نام هر دسته‏ايست که بر خلاف اصول توقف نمايند.
156- وهابيه: پيروان محمد بن عبدالوهاب نجدي بودند که اکنون بر حجاز سلطه دارند.
167- هاشميه: اصحاب ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفيه بودند.
168- هذيليه: پيروان ابوالهذيل علاف شيخ معتزله بودند.
169- هريريه: پيروان امامت عباس بن عبدالمطلب هستند.
170- هشاميه: پيروان هشام بن سالم جواليقي و پيروان هشام بن عمرو نوفلي و غيره بودند.
171- يزيديه: نام يکي از فرق شيعه است.
172- يعقوبيه: نام فرقه‏اي از زيديه است که پيروان يعقوب بن علي کوفي بودند.
173- يمانيه: از فرق زيديه از اصحاب محمد بن يماني کوفي است.
174- يونسيه: از فرق مرجئه و پيروان يوسف نميري هستند. [1] .

پی نوشت ها:
[1] براي بسط اطلاعات راجع به فرق اسلامي به کتاب الملل والنحل شهرستاني - خاندان نوبختي - الفرق بين الفرق و غيره مراجعه شود.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir