سپاسگزاري

نوع اصطلاح :
عنوان :
سپاسگزاري
اللهم لک الحمد علي مرد نوازل البلاء و توالي سبوغ النعماء و ملمات الضراء و کشف نوائب اللأواء.
و لک الحمد علي هني‏ء عطائک و محمود بلائک و جليل الائک.
و لک الحمد علي احسانک الکثير و خيرک العزيز و تکليفک اليسير و دفع العسير. و لک الحمد يا رب علي تثميرک قليل الشکر و اعطائک وافر الاجر و حطک مثقل الوزر و قبولک ضيق العذر و وضعک باهض الاصر و تسهيلک موضع الوعر و منعک مفظع الامر.

بار خدايا شکر و سپاس شايسته و مخصوص تست که بلاهاي نازل شده را برگرداني و نعمتهاي گوارا متواليا بر بندگانت بخشش نمائي و تلخي و ناکاميهاي سختيها و حوادث شديده را بر طرف فرمائي. و سپاس تو را است بر عطاي گوارا و آزمايش پسنديده و نعمتهاي بزرگت.
و حمد و سپاس تو را سزاست بر احسان فراوانت و خير سرشار و تکليف اندک و آسان تو و دفع دشواريها از جانب تو.
پروردگارا حمد و سپاس تو را است که شکر اندک ما را به ثمر رسانيده و زياد کني و اجر فراوان دهي و گناهان سنگين را مي‏ريزي وضيق عذر را بپذيري و بار گناهان بزرگ را از دوش بندگان برداري و مواضع سخت و ناهموار را آسان گرداني و از امور فظيعه که موجب رسوائي است بازداري.

و لک الحمد علي البلاء المصروف و وافر المعروف و دفع المخوف و اذلال العسوف.
و لک الحمد علي قلة التکليف و کثرة التخفيف و تقوية الضعيف و اعانة اللهيف. و لک الحمد علي سعة امهالک و دوام افضالک و صرف امحالک و حميد افعالک و توالي نوالک.
و لک الحمد علي تأخير معاجلة العقاب و ترک مغاقصة العذاب و تسهيل طريق المآب و انزال غيث السحاب انک المنان الوهاب.

ستايش و سپاس تو را سزا است که بلاء را بر مي‏گرداني و احسان فراوان مي‏کني و موجبات بيم و هراس را دفع نمائي و ستمگر را خوار و ذليل گرداني.
شکر و سپاس تو راست که تکليف را براي بندگان اندک و تحفيف را بسيار گذاشتي و ناتوان را تقويت نموده و حسرت زده را ياري فرمائي.
و تو را سپاس که براي مکافات اعمال مهلت بسيار مي‏دهي و فضل و احسانت را دوام مي‏بخشي و خشکسالي را بر مي‏گرداني، کارهايت ستوده است و فضل و عنايتت متوالي.
و تو را سپاس که در کيفر گناهکاران تعجيل نکني و خطاکاران را به عذاب خود غافلگير ننمائي راه برگشت به درگاهت را آسان فرمودي و باران ابر رحمتت را نازل کردي زيرا توئي صاحب نعمت و بسيار بخشنده.

پی نوشت:
[1] مهج الدعوات صفحه‏ي 265-259.
منبع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمپاني‏ ؛ مفید 1362ش.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir