دعای امام هادی در زیارت جامعه

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای امام هادی در زیارت جامعه
نخعی گوید: به علی بن محمد - که بر آنان درود باد - عرضه داشتم: ای پسر پیامبر خدا گفتاری بلیغ و کامل به من بیاموز که هر گاه خواستم یکی از شما را زیارت کنم آن را بخوانم، فرمود: هنگامی که به در حرم رسیدی بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل کرده باشی.
هنگامی که داخل شده و قبر را دیدی بایست و سی بار تکبیر بگو، آنگاه مقداری راه برو در حالی که سکینه و وقار در تو نمایان باشد، و قدمهایت را کوتاه بردار، آنگاه ایستاده و سی بار تکبیر بگو، آنگاه به قبر نزدیک شو و چهل بار تکبیر بگو، که رویهم صد مرتبه تکبیر می‏شود.
سپس بگو: سلام و رحمت و برکات الهی بر شما ای خاندان پیامبر، و جایگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشتگان، و جایگاه فرود آمدن وحی، و معدن رحمت، و خزینه‏داران دانش، و نهایت بردباری، و ریشه‏های بزرگواری، و راهبران امت‏ها، و سرپرستان نعمت‏ها، و پایه‏های نیکان، و ستون‏های خوبان، و سیاستمداران بندگان، و اساس‏های شهرها، و درهای ایمان، و امینان خدای رحمان، و دودمان پیامبران و برگزیده‏ی رسولان، و خاندان انتخاب شده‏ی پروردگار جهانیان.
سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان هدایت، و چراغ‏های تاریکی (شرک و کفر)، و پرچم‏های تقوا و پرهیزکاری، و صاحبان عقل و اندیشه، و دارندگان ذکاوت و تیزهوشی، و وارثان پیامبران، و نمونه برتر، دعوت و خواندن نیکوتر، و حجت‏های الهی بر اهل آخرت و دنیا.
سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‏های شناخت خدا، و محل‏های فرود آمدن برکت‏های الهی، و معدن‏های حکمت او، و نگاهبان‏های اسرار او، و حاملان کتاب او، و جانشینان پیامبر او، و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و خاندانش باد.
سلام و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا، و راهنمایان به سوی کسب خشنودی او، و پابرجایان در اطاعت از امر او، و کامل شدگان در کسب محبت او [1] ، و با اخلاصان در یکتاپرستی او، و آشکار کنندگان امر و نهی او، و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست. سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده، و رهبران هدایتگر، و سروران سرپرست [2] ، و مدافعان حمایت کننده، و خاندان صاحب امر، و باقیمانده‏ی (حجت‏های) خدا و برگزیدگان او، و حزب او و جایگاه دانش او، و حجت و راه او، و نور و برهان او.
گواهی می‏دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه بوده و شریکی ندارد، همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد، و فرشتگانش و اندیشمندان از خلقش به آن گواهی دادند، معبودی جز او نیست و گرامی و حکیم است، و گواهی می‏دهم که محمد بنده‏ی انتخاب شده‏ی او، و پیامبر خشنود شده از او می‏باشد، او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند، و اگر چه مشرکان را ناخوش آید.
و گواهی می‏دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده هستید، پاکان و بزرگواران، نزدیکان و پرهیزکاران، راستگویان برگزیدگان. فرمانبرداران خدا، قیام کنندگان به امر او، عمل کنندگان به اراده و مشیت او، رستگاران به بزرگواری او هستید، شما را با دانشش برگزید، و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد، و برای اسرارش شما را انتخاب کرد، و شما را به قدرتش برگزید، و به هدایتش عزیز گرداند، و به برهانش مخصوص نمود، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش و حجت‏هایی بر بندگانش و یاوران دینش نگاهبان اسرارش، و خزینه‏داران دانشش، و امانت‏داران حکمتش، و بیانگران وحیش، و ارکان توحید و یکتاپرستی‏اش، و گواهان بر خلقش، و پرچم‏های بندگانش، و چراغ‏های روشن در شهرهایش، و راهبران بر راهش باشید. خداوند شما را از لغزش‏ها بازداشت، و از فتنه‏ها ایمنی بخشید، و از زشتی پاکیزه نمود، و پلیدی را از شما برد، و شما را پاک و پاکیزه گرداند. از این رو شکوه الهی را بزرگ داشته، و منزلتش را برتر شمرده، و کرمش را گرامی داشته، و یادش را استمرار داده، و عهد و پیمانش را استحکام بخشیده، و وظیفه‏ی فرمانبرداریش را محکم کرده، و در آشکار و نهان برای او خیرخواهی نمودید، و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید.
و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید، و بر آنچه در راه او به شما رسید بردبار بودید، و نماز را برپا داشتید، و زکات دادید، و امر به معروف و نهی از منکر کردید، و در راه خدا آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید، تا این که دعوت او را آشکار ساخته، و واجباتش را بیان نموده، و حدود الهی را بر پا ساخته، و احکام او را منتشر نموده، و سنتهایش را ترویج کردید، در این زمینه از خداوند خشنود بودید، و تقدیرات را به او سپردید، و پیامبران گذشته را تصدیق کردید.
پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده، و آن که ملازمت شما را انتخاب کند به شما ملحق می‏گردد، و آن که در ادای حق شما کوتاهی کند هلاک می‏گردد، و حق با شما، و در شما، و از شما، و به سوی شما بوده، و شما جایگاه و محل آن می‏باشید، و میراث نبوت نزد شما است، و بازگشت مردم به سوی شما، و حسابرسی آنان به عهده‏ی شما، و آنچه بین حق و باطل را روشن می‏سازد نزد شما است، و آیات الهی پیش شما، و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‏یابد، و نور و برهان او نزد شما، و امر خدا به سوی شما فرستاده می‏شود.
هر که با شما دوستی کند خدا را دوست داشته، و هر که با شما دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را خشمگین و ناراحت کند خدا را چنین کرده، و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است.
شما راه عادلانه‏تر، و گواهان دنیای فانی، و شفیعان خانه‏ی بقا و جاودانگی هستید، و رحمت پیوسته و مستمر، و نشانه‏ی پنهان شده، و امانت نگهداری شده‏اید، و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار می‏گیرند.
هر که نزد شما آمد نجات یافته، و هر که از شما روی برتافت هلاک می‏گردد، به سوی خدا خوانده، و بر او ایمان آورده، و تسلیم او هستید، و به امر او عمل نموده، و به راه او ارشاد کرده، و به گفتارش حکم می‏نمائید.آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد، و هر که با شما دشمنی نمود هلاک گردید، و هر که منکر شما شد زیانکار گردید، و هر که از شما دوری گزید گمراه شد، و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد، و هر که به شما پناهنده شد ایمن یافت، و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند، و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود جایگاهش بهشت است. و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‏گیرد، و هر که منکر شما شد کافر است، و هر که با شما جنگید مشرک است، و هر که شما را رد کرد در پائین‏ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی می‏دهم که این امور در گذشته‏ها برای شما رقم خورده، و در آینده در مورد شما جریان خواهد داشت، و ارواح و نور و ذات شما یکی است، همه‏ی آنها پاک و پاکیزه است. خداوند شما را به صورت انواری خلق کرد، و شما را گرداگرد عرشش قرار داد، تا این که به شما بر ما منت نهاد، و شما را در مکان‏هایی قرار داده و اجازه فرمود که نامش در آن جایگاه‏ها برده شود، و درودهایمان را بر شما قرار داد، و نیز بر ما منت نهاد به آنچه از ولایتتان ویژه‏ی ما نمود، به جهت پاک نمودن خلقتمان، و پاکیزه نمودن و پیراسته ساختن جانهایمان، و کفاره‏ی گناهانمان، و ما در پیشگاه خدا تسلیم فضل شما بوده، و به تصدیق شما شناخته شده‏ایم. و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران، و برترین جایگاه نزدیکان، و والاترین درجات پیامبران رسانید، در جایی که در آینده کسی بدان مقام راه نبرده، و کسی را یارای برتری جوئی بر آن مقام نبوده، و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده، و طمع کننده‏ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد.
تا این که باقی نماند فرشته‏ی مقربی، و نه پیامبر فرستاده شده‏ای، و نه راستگو و نه گواه و شاهدی، و نه دانا و نه جاهلی، و نه انسان پست و نه فاضلی، و نه مؤمن صالحی، و نه فخر کننده‏ی پرده‏دری، و نه قدرتمند کینه‏توزی، و نه شیطان رانده شده‏ای، و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد، جز آن که خداوند به والایی امرتان، و بزرگی مقامتان، و برتری منزلتتان، و کامل بودن نورتان، و شایسته بودن این مقامات برای شما، و ثابت بودن آنها برای شما را به آنان شناسائی نمود، و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد او، و گرامی بودنتان بر او، و اختصاص شما نزد او، و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای آنان تبیین کرد.
پدر و مادر و خاندان و اموال و خویشاوندانم فدای شما باد، خدا را گواه می‏گیرم و شما را نیز گواه می‏گیرم، که من به شما و به آنچه شما بدان ایمان دارید مؤمن هستم، و به دشمنتان و به آنچه بدان کفر ورزیدید کافر هستم، به منزلت شما آگاهی داشته، و به گمراهی مخالفتان واقفم، دوستدار شما و دوستانتان، و متنفر از دشمنانتان و دشمن آنان هستم.
در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‏اند، و در حال جنگم با آنان که با شما در این حالتند، محقق می‏کنم مواردی را که شما محقق نمودید، و باطل می‏نمایم آنچه شما باطل کردید، فرمانبردار شما هستم، آگاه به حق شما، اقرار کننده به فضل شما، حمل کننده‏ی دانش شما، پوشیده شده در پیمان شما، اعتراف کننده به شما، ایمان دارنده به بازگشت شما، تصدیق کننده‏ی به رجعت شما، در انتظار تحقق امر شما، چشم به راه ایجاد دولت شما.
گیرنده‏ی سخن شما، عمل کننده به امر شما، پناهنده به شما، زیارت کننده‏ی شما، ملازم شما، پناه گیرنده به قبور شما، طالب شفاعت نزد خدا به شما، و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‏ی شمایم، و پیشاپیش خواسته‏هایم و نیازهایم و اراده‏هایم شما را مقدم می‏دارم، در هر حال و کاری به سر و آشکارتان، و شاهد و غائبتان، و اول و آخرتان ایمان دارم، و همه‏ی این امور را به شما وا می‏گذارم، و در آنها تسلیم امر شمایم.
و قلبم تسلیم شماست، و عقیده‏ام تابع عقیده‏ی شما، و یاریم برای شما آماده است، تا این که خداوند دینش را به شما زنده کرده، و شما را در ایام رجعت بازگرداند، و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید، و در زمینش جای دهد، پس با شما با شما، نه با غیر شما، به شما ایمان آوردم، و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم، و به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می‏جویم، و نیز از معبودهای ساختگی و زورمندان و شیاطین، و حزب آنان، که بر شما ستم نمودند، و حقتان را منکر شده، و از تحت ولایت شما خارج گردیدند، و ارث شما را غصب کرده، و در مورد شما به شک و تردید افتاده، و از شما منحرف شده‏اند، و نیز بیزاری می‏جویم از هر دوستی غیر از شما، و هر فرمانبرداری جز شما، و از پیشوایانی که به سوی آتش می‏خوانند.
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما ثابت قدم بدارد، و برای اطاعت شما موفق نماید، و شفاعت شما را روزیم گرداند، و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد، آنان که به آنچه به سوی آن فراخواندید پیروی شما را نمودند، و مرا از کسانی قرار دهد که به دنبال شما حرکت کرده، و راه شما را دنبال نموده، و به هدایت شما هدایت یافته، و در زمره‏ی شما محشور گردیده، و در زمان رجعت شما بازگشته، و در دولت شما فرمانروایی کرده، و در سرانجام کارتان در این دنیا شرافتمند گردم، و در آن ایام اقتدار یافته، در آن روز چشمانم به دیدارتان روشن گردد.
پدر و مادرم و خاندان و مالم فدایتان باد، هر که اراده خدا نمود به شما آغاز می‏کند، و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته، و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‏نماید، سرپرستان من، کمالاتتان قابل شمارش من نبوده، و ستایشم به کنه شما نمی‏رسد، و توصیفم ارزش شما را نمی‏رساند.
و شما نور نیکان، هدایتگر خوبان، و حجت‏های خداوند هستید، به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‏رساند، و به شما باران را فرومی‏فرستد، و به شما آسمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه‏اش نگاه می‏دارد، و به شما غم و اندوه را زدوده، و ناراحتی را برطرف می‏سازد، و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها را آوردند نزد شماست، و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای امیرمؤمنان خوانده می‏شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -.
خداوند به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است، هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده، و هر متکبری در برابر اطاعت شما خاضع شده، و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته، و هر چیز در برابر شما ذلیل و خوار گردیده، و زمین به نور شما منور شده است، و رستگاران به ولایت شما رستگار شده‏اند، به شما به سوی بهشت می‏توان رفت، و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند.
پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد، یاد شما در میان یاد کنندگان، و نامهایتان در میان نام‏ها، و بدنهایتان در میان بدن‏ها، و روح‏های شما در میان روح‏ها، و جان‏هایتان در میان جان‏ها، و آثار شما در میان آثار، و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه شیرین است نامهایتان، و چه گرامی است جانهایتان، و چه بزرگ است منزلتتان، و برتر است مقامتان، و توأم با وفاست عهد و پیمانتان، و درست است وعده‏تان.
کلامتان نور، و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت، و سفارش شما تقوی، و کردارتان خیر و نیکی، و عادتتان احسان کردن، و سرشتتان کرم و بزرگواری، و رفتارتان بر اساس حق و درستی و مدارا نمودن است، و سخن شما حکم و قطعی است، و عقائد شما بر دانش و بردباری
و دور اندیشی استوار است، اگر خیر یاد شود شما آغازگر و ریشه‏ها و شاخه‏های آن، و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‏باشید.
پدر و مادر و جانم فدایتان باد، چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم، و زیبائی کمالاتتان را به شمارش درآورم، در حالی که به وسیله‏ی شما خدا ما را از ذلت خارج کرد، و گردابهای مشکلات را از ما برطرف ساخت، و از پرتگاه‏های آتش و جایگاه‏های هلاکت نجاتمان داد.
پدر و مادر و جانم فدایتان باد، به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به ما آموخت، و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد، و به دوستی شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید، و جدائی‏ها به اتحاد مبدل شد، و به دوستی شما واجبات پذیرفته می‏شود، و برای شماست دوستی واجب، و درجات بالا، و مقام ستوده شده، و جایگاه دانسته شده نزد خداوند، و آبروی بسیار، و منزلت والا و شفاعتی مقبول.
پروردگارا! به آنچه نازل کردی ایمان آورده، و پیامبر را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان بشمار آور، پروردگارا قلبهایمان را بعد از این که هدایت نمودی منحرف مکن، و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده، به درستی که تو بخشنده‏ای، پاک و منزه است پروردگار ما، به درستی که وعده‏ی پروردگار ما انجام شدنی است.
ای ولی خدا، بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و خشنودی شما آنها را نمی‏بخشد، پس به حق آنکه شما را به اسرارش امین دانست، و امر خلقش را به شما واگذار کرد، و اطاعت شما را به اطاعت خودش نزدیک ساخت، آنگاه که گناهان مرا ببخشید، و شفیعان من گردید، من فرمانبردار شما هستم، هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است.
خدایا! اگر شفیعانی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش، آن پیشوایان نیکان، می‏یافتم آنان را شفیع خود قرار می‏دادم، پس به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‏ای از تو می‏خواهم که مرا در زمره‏ی آگاهان به ایشان و حق آنان، و در میان کسانی که به شفاعت آنان مشمول رحمت شده‏اند قرار دهی، به درستی که تو مهربانترین مهربانانی، و درود و سلام بسیار خدا بر محمد و خاندان پاکش باد، و خدا ما را کافی بوده و بهترین نگاهبانان است.
و در روایتی اینگونه آمده است:
سلام و رحمت و برکات الهی بر شما خاندان پیامبر، و جایگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشتگان، و جایگاه فرود آمدن وحی، و خزینه‏داران دانش، و نهایت بردباری، و معدن رحمت، و جایگاه آرامش، و ریشه‏های بزرگواری، و راهبران امت‏ها، و سرپرستان نعمت‏ها، و پایه‏های نیکان، و ستون‏های خوبان، و سیاستمداران بندگان، و اساس‏های شهرها، و درهای ایمان، و امینان خدای رحمان، و دودمان پیامبران و برگزیده‏ی رسولان، و خاندان پیامبر اسلام، و دودمان فرستاده‏ی پروردگار جهانیان.
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما پیشوایان هدایت، و چراغ‏های تاریکی (شرک و کفر)، و پناهگاه‏های جهانیان، و ستارگان فروزان دنیا، و پرچم‏های تقوا و پرهیزکاری، و صاحبان عقل و اندیشه، و دارندگان ذکاوت و تیزهوشی، و فرزندان پیامبران، و نمونه برتر، و دعوت و خواندن نیکوتر، و وارثان پیامبران، و حجت خدا بر ساکنین زمین و آسمان و بر اهل آخرت و دنیا.
سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‏های شناخت خدا، و راه‏های پرتو افکنی نور الهی، و محل‏های فرود آمدن برکت‏های الهی، و معدن‏های حکمت او، و خزینه‏داران علم و دانش او، و نگاهبان‏های اسرار او، و حاملان کتاب او، و وارثان و جانشینان و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و خاندانش باد.
سلام و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا، و راهنمایان به سوی کسب خشنودی او، و رسانندگان از طرف او، و قیام کنندگان به برپائی حق او، و سخنگویان از جانب او، و پابرجایان در اطاعت از امر او، و با اخلاصان در یکتاپرستی او، و بیان کنندگان اوامر او، و ثابت قدمان در کسب محبت او، و آشکار کنندگان امر و نهی او، و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست.
سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده، و راهنمایان هدایتگر، و سروران سرپرست، و مدافعان حمایت کننده، و خاندان پیامبر و صاحبان امر، و باقیمانده‏ی (حجت‏های) خدا و حزب او و برگزیدگان او، و جایگاه دانش او، و حجت و چشم نافذ او، و راه و مسیر روشن او، و نور و برهان او. گواهی می‏دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه بوده و شریکی ندارد، همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد، و فرشتگانش و اندیشمندان از خلقش به آن گواهی دادند، معبودی جز او نیست و گرامی و حکیم است، و گواهی می‏دهم که محمد بنده‏ی انتخاب شده‏ی او، و فرستاده‏ی مورد امید او، و پیامبر برگزیده‏اش، و امینی که از او خشنود است می‏باشد، او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند، و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. پس امر پروردگارش را بیان کرد، و آنچه حامل آن گردیده بود را رسانید، و امتش را نصیحت نمود، و در راه پروردگارش جهاد و کوشش کرد، و با حکمت و پند نیکو به سوی او فراخواند، و بر آنچه در راه خدا به او رسید صبر و بردباری نمود، و صادقانه بندگی خدا را کرد تا آن که مرگش فرارسید، درود خدا بر او و بر خاندانش باد.
و گواهی می‏دهم که دین همانگونه است که تشریع کرد، و کتاب همانگونه است که خواند، و حلال همانگونه است که حلال کرد، و حرام همان که حرام نمود، و حکم آنکه قضاوت نمود، و حق آن که فرمود، و راه راست همان که بدان امر کرد، و آنان که او را تکذیب کرده و با او مخالفت نمودند، و حق و فضلش را انکار نمودند، و او را متهم ساختند، و بر جانشینش ظلم کردند، و عقد و عهدش را نادیده گرفته، و پیمانش را شکستند، و بر حدود او تجاوز نمودند، و خلافتش را غصب کردند، و امرش را رها ساختند، و ستم و دشمنی را بر خاندان پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - جاری نموده، و ایشان را به قتل رساندند و دوستی غیر آنان را برگزیدند، اینان در پائین‏ترین درجات جهنم عذاب الهی را می‏چشند، از عذاب آن کاسته نمی‏شود، در عذاب غمگین و ملعون می‏باشند، سرهایشان فروافتاده، و پشیمانی و خواری ابدی را همراه با خوارشدگان شرور مشاهده می‏کنند، در حالی که با چهره در آتش افتاده‏اند.
و آنان که به او ایمان آورده و تصدیقش کردند، و یاریش نموده و بزرگش شمرده، و گرامیش داشتند، و نوری که همراه او بود را پیروی کردند، آنان رستگارانند، در بهشت‏های پر نعمت، و رستگاری بزرگ و ثواب پایدار کریمانه، که مورد غبطه و خوشحالی، و رستگاری بزرگ است.
پس خدا او را از جانب ما بهترین پاداش عطا کند، و بهترین پاداشی که به پیامبری از جانب امتش، و فرستاده شده‏ای از جانب آنان که به سوی آنان فرستاده شده داده است، و او را به برترین بهره‏ی فضیلت‏ها مخصوص گرداند، و از درجات برتر به برترین جایگاه‏های بزرگواران او را برساند، در اعلی علیین، در بهشت‏ها و نهرها، در جایگاه صداقت نزد پادشاه قدرتمند، و به او عطا کند تا خشنود شود، و بعد از خشنودی نیز به او عطا کند، و جایگاهش را در نزدیکترین جایگاه پیامبران، و محل فرود آمدنش را نزدیکترین محل به خود، و آبرویش را برترین آن، و مقامش را والاترین مقام‏ها نزد خود، و پیروانش را نیکوترین آنها، و بهره‏اش را افزونترین بهره‏ی مردم، و زیادترین سهمی قرار دهد که خداوند در میان مردم از خیرات تقسیم کرده است، و خدایا پاداش او را از جانب تمام مؤمنان و پیشینیان و آنان که بعدا می‏آیند برترین پاداش عطا کن.
و گواهی می‏دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده هستید، پاکان و بزرگواران، نزدیکان، راستگویان، برگزیدگان، فرمانبرداران خدا، قیام کنندگان به امر او، عمل کنندگان به اراده و مشیت او، رستگاران به بزرگواری او هستید، شما را با دانشش برگزید، و برای خود به وجود آورد، و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد، و برای اسرارش شما را انتخاب کرد، و شما را به قدرتش برگزید، و به هدایتش عزیز گرداند، و به برهانش مخصوص نمود، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید.
و شما را حجت‏هایی بر بندگانش و یاوران دینش، و نگاهبانان حکمتش، و خزینه داران دانشش، و امانت داران حکمتش، و بیانگران وحیش، و ارکان توحید و یکتاپرستی‏اش، و گواهان بر خلقش، وسایلی به سوی او، و پرچم‏هایی برای بندگانش، و چراغ‏های روشن در شهرهایش، و راهی به سوی بهشتش، و راهنمایان بر راهش باشید.
ای سرورانم! خداوند شما را از گناهان بازداشت، و از عیب‏ها مبری ساخت، و بر امور غیبی امین شمرد، و آفت‏ها و بلاها را از شما دور ساخت، و از بدی‏ها شما را محافظت نمود، و از زشتی و گمراهی شما را پاک گرداند، و از لغزش‏ها و خطا شما را منزه ساخت، و پلیدی را از شما برد، و شما را پاک و پاکیزه گرداند، و از فتنه‏ها شما را ایمنی بخشید، و کار مردم را به شما واگذار نمود، و وسائل را به شما نمایاند، و کتاب را به شما به ارث گذارد، و کلیدهای گشایش را به شما عطا کرد، و آنچه خلق کرد را مسخر شما گردانید.
از این رو شکوه الهی را بزرگ داشته، و منزلتش را برتر شمرده، و از عظمتش هیبت نمودید و کرمش را گرامی داشته، و یادش را استمرار داده، و عهد و پیمان فرامینش را استحکام بخشیده، و وظیفه‏ی فرمانبرداریش را محکم کرده، و در آشکار و نهان برای او خیرخواهی نمودید، و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید.
و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید، و بر آنچه در راه او به شما رسید بردبار بودید، و امر او را بیان نمودید، و کتابش را خواندید و از خشم الهی مردم را بر حذر داشتید، و روزهای خدا را به یاد مردم آوردید، و به عهد الهی وفا نمودید، و نماز را بپا داشته، و زکات را ادا کردید، و امر به معروف و نهی از منکر نمودید، و در راه خدا به بهترین روش مجادله کردید، و آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید.
تا این که دعوت او را آشکار ساخته، و دشمنش را نابود ساخته، و دینش را آشکار ساخته، و واجباتش را بیان نموده، و حدود الهی را بر پا ساخته، و احکام او را تبیین نموده، و سنتهایش را تشریح کردید، در این زمینه از خداوند خشنود بودید، و تقدیرات را به او سپردید، و پیامبران گذشته را تصدیق کردید.
پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده، و آن که ملازمت شما را انتخاب کند به شما ملحق می‏گردد، و آن که در اداء حق شما کوتاهی کند هلاک می‏گردد، و حق با شما، و در شما، و از شما، و به سوی شما بوده، و شما جایگاه و محل آن می‏باشید، و میراث نبوت نزد شما است، و بازگشت مردم به سوی شما، و حسابرسی آنان به عهده‏ی شما، و آنچه بین حق و باطل را روشن می‏سازد نزد شما است، و آیات الهی پیش شما، و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‏یابد، و نور و برهان او نزد شما، و امر خدا به سوی شما فرستاده می‏شود.
هر که با شما دوستی کند خدای را دوست داشته، و هر که با شما دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده، و هر که شما را دوست بدارد خدای را دوست داشته، و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است.
ای سرورانم! شما بهترین سرور نسبت به بندگانشان هستید، شما راه بزرگتر، و راه عادلانه‏تر، و گواهان دنیای فانی، و شفیعان خانه‏ی بقاء و جاودانگی هستید، و رحمت پیوسته و مستمر، و نشانه‏ی پنهان شده، و امانت نگهداری شده‏اید، و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار می‏گیرند. هر که نزد شما آمد نجات یافته، و هر که از شما روی برتافت هلاک می‏گردد، و هر که از پذیرش شما امتناع ورزید نابود گردید، به سوی خدا خوانده، و به راه او راهنمایی کرده و بر او ایمان آورده، و تسلیم او هستید، و به امر او عمل نموده، و به راه او ارشاد کرده، و طبق گفتارش حکم می‏نمائید، و به سوی او خوانده، و تنها او را بزرگ می‏شمارید. سوگند به خدا آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد، و هر که با شما دشمنی نمود هلاک گردید، و هر که شما را نشناخت زیانکار گردید، و هر که از شما دوری گزید گمراه شد، و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد، و هر که به شما پناهنده شد ایمن یافت، و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند، و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود بهشت جایگاهش بوده، و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‏گیرد، و هر که منکر شما شد کافر است، و هر که با شما جنگید مشرک است، و هر که شما را رد کرد در پائین‏ترین درجات جهنم جای دارد.
گواهی می‏دهم که این امور در گذشته‏ها برای شما رقم خورده، و در آینده در مورد شما جریان خواهد داشت، و انوار و اجساد و پرتو و سایه و ارواح و ذات شما یکی است، برتر گردیده، و والا شده، و مبارک گردانده شده، و همه‏ی آنها پاک و پاکیزه است، همواره در پیشگاه خدا و در ملکوت او بوده، و اوامرش را اجرا، و تنها از او هراس داشته، و تنها او را تسبیح و تنزیه کرده، و گرداگرد عرشش و پیرامون آن قرار داشتید.
تا اینکه به شما بر ما منت نهاد، و شما را در مکان‏هایی قرار داد که خداوند اجازه ترفیع و خواندن نام خود را در آن مکان‏ها داد، و آن خدای بزرگ خود تطهیر و پاکیزه نمودنشان را به عهده گرفت، و از هر بنده‏ای که آنها را بزرگ شمارد خشنود گردید، و از هر خانه‏ای که مقدس شمرده می‏شود آن مکان‏ها را بالاتر قرار داد، و از هر مکانی که در آسمان پاک گردانید نیز آنها را والاتر قرار داد، ارزشی با آن برابری نکند، و به آسمان جایگاهش دیده‏ای نرسد، و به کنه آن اندیشه‏ای راه نبرد، و دید قوی به زمینش نظر نیفکند، و بشر قادر به سکونت در آن نیست، هر کس آرزو می‏کند که از آنان بشمار آید، و آنان آرزو نمی‏نمایند که در شمار دیگران قرار گیرند.
به سوی شما بزرگواری و شرافت‏ها رسیده، و انوار و تصمیمات حتمی و مجد و عظمت مستقر شده، و بالاتر از شما جز خدا نبوده، و نزدیکتر از شما به سوی او، و مخصوص‏تر در جوار او، و گرامی‏تر نزد او کسی جز شما نمی‏باشد.
شما ساکنین شهرها، و نور بندگان هستید، در روز قیامت تکیه بر شما می‏باشد، و هرگاه حجتی از شما غائب شده یا از دنیا رخت برمی‏بندد، خداوند به دنبال او جانشین و پیشوای دیگری و نوری هدایتگر، و برهان روشن و نورانی را برای مردم آشکار می‏کند، دعوت کننده‏ای بعد از دعوت کننده‏ای، و هدایتگری بعد از هدایتگری، و خزینه‏داران، و نگاهبانان، دانش شما پایان نپذیرد، و مواد آن از شما قطع نگردد، و آثار آن از شما سلب نشود، واسطه‏ای متصل از خدا به سوی شما، و رحمتی از او بر شما، ما را به سوی خدا راهنمائی کرده و ما را به او نزدیک می‏گردانید، و نزد او مقرب می‏سازید.
و درودهایمان و یاد نمودنمان را بر شما قرار داد، و نیز بر ما منت نهاد به آنچه از ولایتتان که ویژه‏ی ما نمود و فضلتان که به ما شناسانید، به جهت پاک نمودن خلقتمان، و پاکیزه نمودن و پیراسته ساختن جانهایمان، و کفاره‏ی گناهانمان، در حالی که در پیشگاه خدا به شما ایمان داشته و بدان نامیده شده بودیم، و به فضلتان اعتراف داشته، و ناممان در میان تصدیق کنندگانتان مذکور، و به فرمانبری از شما مشهور بودیم.
و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران، و والاترین محل شرافتمندان، و برترین جایگاه نزدیکان، و والاترین درجات پیامبران رسانید، در جایی که در آینده کسی بدان مقام راه نبرده، و کسی را یارای برتری جوئی بر آن مقام نبوده، و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده، و طمع کننده‏ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد.
تا این که باقی نماند فرشته‏ی مقربی، و نه پیامبر فرستاده شده‏ای، و نه راستگو و نه گواه و شاهدی، و نه دانا و نه جاهلی، و نه انسان پست، و نه دانائی، و نه مؤمن صالحی، و نه فخر کننده‏ی پرده‏دری، و نه قدرتمند کینه توزی، و نه شیطان رانده شده‏ای، و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد، جز آن که خداوند به والایی امرتان، و بزرگی مقامتان، و برتری منزلتتان، و کامل بودن نورتان، و راستی گفتارتان، و ثابت بودن مقامتان، و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد او، و گرامی بودنتان بر او، و اختصاص شما نزد او، و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای آنان تبیین کرد.
ای سروران و پیشوایانم! پدر و مادر و خودم و خاندان و اموال و خویشاوندانم فدای شما باد، خدا را گواه می‏گیرم و شما را نیز گواه می‏گیرم، که من به شما و به آنچه شما بدان ایمان دارید مؤمن هستم، و به دشمنتان و به آنچه بدان کفر ورزیدید کافر هستم، به منزلت شما آگاهی داشته، و به گمراهی مخالفتان واقفم، دوستدار شما و دوستانتان، و متنفر از دشمنانتان، و دشمن آنان هستم.
در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‏اند، و در حال جنگم با آنان که با شما در این حالتند، محقق می‏کنم مواردی را که شما محقق نمودید، و باطل می‏نمایم آنچه شما باطل کردید، فرمانبردار شما هستم، آگاه به حق شما، اقرار کننده به فضل شما، حمل کننده‏ی دانش شما، پیرو و فرمانبر شما، و پوشیده شده در پیمان شما، اعتراف کننده به شما، ایمان دارنده به بازگشت شما، تصدیق کننده‏ی به رجعت شما، در انتظار تحقق امر شما، چشم به راه ایجاد دولت شما.
گیرنده‏ی سخن شما، عمل کننده به امر شما، پناهنده به شما، زیارت کننده‏ی شما، ملازم شما، پناه گیرنده به قبور شما، طالب شفاعت نزد خدا به شما، و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‏ی محبت شما هستم، و پیشاپیش خواسته‏هایم و نیازهایم و حاجتهایم و اراده‏هایم شما را مقدم می‏دارم، و به وسیله‏ی شما به سوی خدا توسل می‏جویم، و در هر حال و کاری شما را مقدم می‏دارم، به سر و آشکارتان، و شاهد و غائبتان، و اول و آخرتان ایمان دارم، و همه‏ی این امور را به خدای بزرگ و سپس به شما وامی‏گذارم، و در آنها تسلیم امر شمایم.
و قلبم تسلیم شماست، و عقیده‏ام تابع عقیده‏ی شما، و یاریم برای شما آماده است، تا این که خداوند دینش را به شما زنده کرده، و شما را در ایام رجعت بازگرداند، و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید، و در زمینش جای دهد، پس با شما با شما اگر خدا بخواهد، نه با غیر شما، به شما ایمان آوردم، و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم، و به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می‏جویم، و نیز از معبودهای ساختگی و دوستانشان و شیاطین، و حزب آنان، و آنان که بر شما ستم نمودند، و حقتان را منکر شده، و از تحت دین و ولایت شما خارج گردیدند، و ارث شما را غصب کرده، و در مورد شما به شک و تردید افتاده، و از شما منحرف شده‏اند، و نیز بیزاری می‏جویم از هر دوستی غیر از شما، و هر فرمانبرداری جز شما، و از پیشوایانی که به سوی آتش می‏خوانند.
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما ثابت قدم بدارد، و برای اطاعت شما موفق نماید، و شفاعت شما را روزیم گرداند، و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد، آنان که به آنچه به سوی آن فراخواندید پیروی شما را نمودند، و مرا از کسانی قرار دهد که به دنبال شما حرکت کرده، و راه شما را دنبال نموده، و به هدایت شما هدایت یافته، و در زمره‏ی شما محشور گردیده، و در زمان رجعت شما بازگشته، و در دولت شما فرمانروایی کرده، و در سرانجام کارتان در این دنیا شرافتمند گردیده، و در ولایت شما منزلت یافته، و در آن ایام اقتدار یافته، و در آن روز چشمانش به دیدارتان روشن گردد.
پدر و مادرم و خاندان و مالم و خویشاوندانم فدایتان باد، هر که اراده‏ی خدا نمود به شما آغاز می‏کند، و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته، و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‏نماید، سرپرستان من، کمالاتتان قابل شمارش من نبوده، و ستایشم به کنه شما نمی‏رسد، و توصیفم ارزش شما را نمی‏رساند.
زیرا شما نور نورها، و برگزیده‏ی برگزیدگان، هدایتگر خوبان، و حجت‏های خداوند هستید، به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‏رساند، و به شما باران را فرومی‏فرستد، و به شما آسمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه‏اش نگاه می‏دارد، و به شما غم و اندوه را زدوده، و ناراحتی را برطرف می‏سازد، و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها را آوردند نزد شماست، و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای امیرمؤمنان خوانده می‏شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -
و به کلید گفتارتان هر زبانی گویاه شده، و به شما خدای پاک و منزه تنزیه می‏گردد، و با تسبیح شما زبان‏ها به تسبیح او جاری گردیده، و خدا به منتش به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است، هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده، و هر متکبری در برابر اطاعت شما خاضع شده، و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته، و هر چیز در برابر شما ذلیل و خوار گردیده، و زمین به نور شما منور شده است، و رستگاران به ولایت شما رستگار شده‏اند، به شما به سوی بهشت می‏توان راه یافت، و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند.
پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد، یاد شما در میان یاد کنندگان، و نامهایتان در میان نام‏ها، و بدنهایتان در میان بدن‏ها، و روح‏های شما در میان روح‏ها، و جان‏هایتان در میان جان‏ها، و آثار شما در میان آثار، و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه شیرین است نامهایتان، و چه گرامی است جانهایتان، و چه بزرگ است منزلتتان، و برتر است مقامتان، و توأم با وفاست عهد و پیمانتان، و درست است وعده‏تان.
کلامتان نور، و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت، و سفارش شما تقوی، و کردارتان خیر و نیکی، و عادتتان احسان کردن، و سرشتتان کرم و بزرگواری، و رفتارتان بر اساس حق و کلامتان با درستی، و طبیعتتان مدارا نمودن است، و سخن شما حکم و قطعی است، و عقائد شما بر اساس دانش و بردباری و بزرگواری، و امرتان قطعی و با دور اندیشی استوار است، اگر خیر یاد شود شما آغازگر و پایان دهنده، و ریشه‏ها و شاخه‏های آن، و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‏باشید.
پدر و مادر و جانم و خاندانم و اموالم فدایتان باد، چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم، و زیبائی کمالاتتان را به شمارش درآورم، در حالی که به وسیله‏ی شما خدا ما را از ذلت خارج کرد، و زنجیرهای اسارت را از ما کنار زد، و گرداب‏های مشکلات را از ما برطرف ساخت، و به شما ما را از جایگاه‏های هلاکت و عذاب آتش نجات داد.
پدر و مادر و جانم و خاندان و اموالم فدایتان باد، به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به ما آموخت، و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد، و به دوستی شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید، و منت کامل شد، و جدائی‏ها به اتحاد مبدل شد، و به دوستی شما اعمال پذیرفته می‏شود، و برای شماست فرمانبری الزام‏آور، و دوستی واجب، و درجات بالا، و مکان ستوده شده، و مقام دانسته شده نزد خداوند بزرگ، و آبروی بسیار، و منزلت والا و شفاعتی مقبول. پروردگارا! به آنچه نازل کردی ایمان آورده، و پیامبر را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان بشمار آور، پروردگارا قلبهایمان را بعد از این که هدایت نمودی منحرف مکن، و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده، به درستی که تو بخشنده‏ای، پاک و منزه است پروردگار ما، به درستی که وعده‏ی پروردگار ما انجام شدنی است.
سپس خود را روی ضریح انداخته و آن را ببوس و بگو:
ای ولی خدا، بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و خشنودی خدا و شما آنها را نمی‏بخشد، پس به حق آن که شما را به اسرارش امین دانست، و امر خلقش را به شما واگذار کرد، و اطاعت شما را به اطاعت خودش، و دوستی شما را به دوستی خودش نزدیک ساخت، آنگاه که گناهان مرا ببخشید، و شفیعان من به سوی خدا گردید، من فرمانبردار شما هستم. هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است.
سپس دست‏هایت را به سوی آسمان بلند کرده و بگو:
خدایا! اگر وسائلی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش، آن پیشوایان نیکان، - که بر او و آنان درود باد - می‏یافتم آنان را شفیع خود قرار می‏دادم، خدایا پس به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‏ای از تو می‏خواهم که مرا در زمره‏ی آگاهان به ایشان و حق آنان، و در میان کسانی که به شفاعت آنان مشمول رحمت شده‏اند قرار دهی، به درستی که تو مهربانترین مهربانانی.


دعاؤه فی الزیارة الجامعة
عن النخعی قال: قلت لعلی بن محمد علیهماالسلام: علمنی یا ابن رسول‏الله قولا اقوله بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم، فقال: اذا صرت الی الباب فقف و اشهد الشهادتین، و انت علی غسل.
فاذا دخلت و رأیت القبر فقف و قل: الله اکبر الله اکبر - ثلاثین مرة، ثم امش قلیلا، و علیک السکینة و الوقار، و قارب بین خطاک، ثم قف و کبر الله عزوجل ثلاثین مرة، ثم ادن من القبر و کبر الله أربعین مرة، تمام مائة تکبیرة. ثم قل: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة، و موضع الرسالة، و مختلف الملائکة، و مهبط الوحی، و معدن الرحمة، و خزان العلم، و منتهی الحلم، و اصول الکرم، و قادة الامم، و اولیاء النعم، و عناصر الابرار، و دعائم الأخیار، و ساسة العباد، و ارکان البلاد، و ابواب الایمان، و امناء الرحمن، و سلالة النبیین، و صفوة المرسلین، و عترة خیرة رب العالمین، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی ائمة الهدی، و مصابیح الدجی، و اعلام التقی، و ذوی النهی، و اولی الحجی، و کهف الوری، و ورثة الانبیاء، و المثل الاعلی، و الدعوة الحسنی، و حجج الله علی اهل الاخرة، و الاولی و رحمة الله و برکاته.
السلام علی محال معرفة الله، و مساکن برکة الله، و معادن حکمة الله، و حفظة سر الله، و حملة کتاب الله، و اوصیاء نبی الله، و ذریة رسول الله صلی الله علیه و اله، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی الدعاة الی الله، و الادلاء علی مرضات الله، و المستقرین فی امر الله، و التامین فی محبة الله، و المخلصین فی توحید الله، و المظهرین لامر الله و نهیه، و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول، و هم بامره یعملون، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی الائمة الدعاة، و القادة الهداة، و السادة الولاة، و الذادة الحماة، و اهل الذکر، و اولی الامر، و بقیة الله و خیرته، و حزبه و عیبة علمه، و حجته و صراطه، و نوره و برهانه، و رحمة الله و برکاته. اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه، و شهدت له ملائکته، و اولوا العلم من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم، و اشهد ان محمدا عبده المنتجب، و رسوله المرتضی، ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و لو کره المشرکون.
و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون، المعصومون المکرمون، المقربون المتقون، الصادقون المصطفون.
المطیعون لله، القوامون بامره، العاملون بارادته، الفائزون بکرامته، اصطفاکم بعلمه، و ارتضاکم لغیبه، و اختارکم لسره، و اجتباکم بقدرته، و اعزکم بهداه، و خصکم ببرهانه، و انتجبکم لنوره، و ایدکم بروحه، و رضیکم خلفاء فی ارضه، و حججا علی بریته، و انصارا لدینه، و حفظة لسره، و خزنة لعلمه، و مستودعا لحکمته، و تراجمة لوحیه، و ارکانا لتوحیده، و شهداء علی خلقه، و اعلاما لعباده، و منارا فی بلاده، و ادلاء علی صراطه.
عصمکم الله من الزلل، و امنکم من الفتن، و طهرکم من الدنس، و اذهب عنکم الرجس، و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله، و اکبرتم شانه، و مجدتم کرمه، و ادمتم ذکره [1] ، و وکدتم میثاقه، و احکمتم عقد طاعته، و نصحتم له فی السر و العلانیة، و دعوتم الی سبیله بالحکمة و الموعظة الحسنة. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه [2] ، و اقمتم الصلاة، و اتیتم الزکاة، و امرتم بالمعروف، و نهیتم عن المنکر، و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته، و بینتم فرائضه، و اقمتم حدوده، و نشرتم شرایع احکامه، و سننتم سنته، و صرتم فی ذلک منه الی الرضا، و سلمتم له القضاء، و صدقتم من رسله من مضی.
فالراغب عنکم مارق: و اللازم لکم لاحق، و المقصر فی حقکم زاهق، و الحق معکم و فیکم، و منکم و الیکم، و انتم اهله و معدنه، و میراث النبوة عندکم، و ایاب الخلق الیکم، و حسابهم علیکم، و فصل الخطاب عندکم، و ایات الله لدیکم، و عزائمه فیکم، و نوره و برهانه عندکم، و امره الیکم. من والاکم فقد والی الله، و من عاداکم فقد عاد الله، و من احبکم فقد احب الله، و من ابغضکم فقد ابغض الله، و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله. انتم الصراط الاقوم، و شهداء دار الفناء، و شفعاء دار البقاء، و الرحمة الموصولة، و الایة المخزونة، و الامانة المحفوظة، و الباب المبتلی به الناس. من اتاکم نجی، و من لم یأتکم هلک، الی الله تدعون، و علیه تدلون، و به تؤمنون، و له تسلمون، و بامره تعملون، و الی سبیله ترشدون، و بقوله تحکمون.
سعد من والاکم، و هلک من عاداکم، و خاب من جحدکم، و ضل من فارقکم، و فاز من تمسک بکم، و امن من لجأ الیکم، و سلم من صدقکم، و هدی من اعتصم بکم، من اتبعکم فالجنة مأواه، و من خالفکم فالنار مثواه، و من جحدکم کافر، و من حاربکم مشرک، و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم.
اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی، و جار لکم فیما بقی، و ان ارواحکم، و نورکم، و طینتکم واحدة، طابت و طهرت بعضها من بعض.
خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، و جعل صلاتنا علیکم، و ما خصنا به [3] من ولایتکم طیبا لخلقنا، و طهارة لانفسنا، و تزکیة لنا، و کفارة لذنوبنا، فکنا عنده مسلمین بفضلکم [4] ، و معروفین بتصدیقنا ایاکم. فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمین، و اعلی منازل المقربین، و ارفع درجات المرسلین، حیث لا یلحقه لاحق، و لا یفوقه فائق، و لا یسبقه سابق، و لا یطمع فی ادراکه طامع.
حتی لا یبقی ملک مقرب، و لا نبی مرسل، و لا صدیق، و لا شهید، و لا عالم و لا جاهل، و لا دنی و لا فاضل، و لا مؤمن صالح، و لا فاخر طالح، و لا جبار عنید، و لا شیطان مرید، و لا خلق فیما بین ذلک شهید، الا عرفهم جلالة امرکم، و عظم خطرکم، و کبر شأنکم، و تمام نورکم، و صدق مقاعدکم، و ثبات مقامکم، و شرف محلکم و منزلتکم عنده، و کرامتکم علیه، و خاصتکم لدیه، و قرب منزلتکم منه. بابی انتم و امی، و اهلی و مالی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بکم، و بما امنتم به، کافر بعدوکم و بما کفرتم به، مستبصر بشأنکم و بضلالة من خالفکم، موال لکم و لاولیائکم، مبغض لاعدائکم، و معاد لهم. سلم لمن سالمکم، و حرب لمن حا
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir