تدارك چي گردان

نوع اصطلاح :
عنوان :
تدارك چي گردان
بيچاره جماعت تدارك چي. ديواري كوتاه تر از ديوار آن ها نبود. همه كاسه، كوزه ها سر آن ها مي شكست. راست گفته اند كه تقسيم كننده هميشه يا مغبون و زيان كار است يا مورد لعن و نفرين و كدام شوخي است نصف جدي نباشد! حرفي نبود كه به اين مادر مرده ها نزده باشند. از جمله مي گفتند:« دروغ گويي را از كه آموختي؟» جواب مي دادند:« از تدارك چي گردان كه شعارش نيست، ندارم، نمي شود است. اگر هم داشته باشد تا حد فاسد شدن و دور ريختن نگه مي دارد و به كسي نميدهد!»
اصطلاح تصادفی