ماربين‏

عنوان :
ماربين‏
نويسنده‏ي مسيحي آلماني (مستشرق) مؤلف کتاب: «السياسة الحسينية».
ماربين نويسنده آلماني درباره قيام اباعبدالله الحسين عليه‏السلام مي‏گويد: «حسين پسر علي نبيره محمد که از دختر محبوبش فاطمه متولد شد، تنها کسي است که در چهارده قرن پيش در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کرد... موضوعي را که نمي‏توان ناديده گرفته اين است که حسين اول شخص سياستمداري بود که تا به امروز احدي چنين سياست مؤثري اختيار ننموده است. حسين به شعار هميشگي خود مي‏گفت من در راه حق و حقيقت کشته مي‏شوم و دست به ناحق نخواهم داد...
حسين ديد حرکات بني‏اميه که سلطنت مطلقه داشتند و دستورات اسلام را پايمال مي‏کردند نزديک است پايه‏هاي استوار و مستحکم اسلام را درهم ريزد و اگر بيش از اين مسامحه کند نام و نشآني از اسلام و مسلماني باقي نخواهد ماند اين بود که تصميم گرفت در برابر حکومت ظلم و جور قد علم کند و براي پايدار داشتن پرچم اسلام پرچمي که با فداکاري و از خود گذشتگيهاي جدش و با ايثار خون پاک صدها مسلمان غيرتمند برافراشته شده بود جان و مال و خانواده و فرزندان و دوستان خود را فدا نمايد...
اين سرباز رشيد عالم اسلام به مردم دنيا نشان داد که ظلم و بيداد و ستمگري پايدار نيست و بناي ستم هرچند ظاهرا عظيم و استوار باشد در برابر حق و حقيقت چون پر کاهي بر باد خواهد رفت، مشروط بر اينکه مردمي حق طلب و حق‏پرست براي احياي حقيقت قيام کنند و با مبارزه فداکارانه خود دست از جان بشويند و بطلان ظلم و جور و حقانيت دين و اخلاق را با خون خود بر صفحه تاريخ گيتي ثبت کنند.
پيروان وجدان اگر با نظر دقيق اوضاع و احوال آن دوره و پيشرفته مقاصد بني‏اميه و وضع سلطنت و دشمني و عداوت آنها را با حق و حقيقت بنگرند، بدون تأمل تصديق خواهند کرد که حسين با قرباني کردن عزيزترين افراد خود و با اثبات مظلوميت و حقانيت خود به دنيا درس فداکاري و جانبازي آموخت و نام اسلام و اسلاميان را در تاريخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت. و اگر چنين حادثه جانگدازي پيش نيامده بود قطعا اسلام به حالت کنوني باقي نمي‏ماند و ممکن بود يکباره اسلام و اسلاميان محو و نابود گردند.
حسين به هفتاد و دو تن از ياران خود چنين گفت: من ننگ دارم از اينکه پسر معاويه شراب بخورد و اشعار هوس آلود بسازد قبايل بيمناک اسلام را با زر و زور بترساند و پايه حکومت بيداد را استوار کند... اما دين خدا بي‏پناه باشد.
من بايد قيام کنم و با خون خود دين اسلام را آبياري نمايم، اگر شما از اين راه پرخطر مي‏ترسيد فورا برگرديد و مرا به حال خود واگذاريد ولي يارانش کشته شدند و فداکاري را بر زندگي ترجيح دادند.»
وي در جاي ديگري مي‏افزايد: «چندين سال متوالي حسين تدارک کشته شدن خود را ديد و مقصدي بسيار عالي مدنظر داشت. حسين بن علي چون قصدي جز کشته شدن که مقدمه‏ي آن خيالات عالي و آن (روليسيون) مقدس بود، مدنظر نداشت بزرگترين وسيله را بي‏کسي و مظلوميت دانسته و اختيار کرد تا مصائب وي در قلوب مؤثر واقع گردد. حسين در افشاي ظلم و ستم