مناجات با خدا در طلب روزی

نوع اصطلاح :
عنوان :
مناجات با خدا در طلب روزی
خدایا! بهره‏های روزی‏ات را پیاپی بر من گسیل دار، و ابرهای فضلت را همواره بر من بباران، و قطرات عطایت را دمادم بر من فرود آور، و نعمتهای فراوانت را بر فقرم فروریز، و به بخششت مرا فقیر درگاهت قرار ده، و از کسی که از پیشگاهت خواسته‏هایش را می‏خواهد بی‏نیاز گردان، و بیماری فقرم را به دوای فضلت شفا ده، و به بخششت مؤنه‏ی بر زمین مانده‏ام را برپا دار، و شکست ویژه‏ای در زندگی‏ام را به عطایت جبران نما.
و محرومیتهایم را به کثرت عطاهایت و نیازمندی مرا به بخشش بزرگوارانه‏ات برطرف فرما، و راه‏های کسب روزی را برایم آسان، و بنیانهایش را برایم محکم نما، و چشمه‏های رحمت گسترده‏ات را برایم به جوشش درآور، و نهرهای زندگی خوش را به مهربانی‏ات برایم جاری ساز، و زمین فقرم را خشک کرده، و زمین خشک بیچارگی‏ام را سر سبز نما، و مشکلات کسب روزی را از من دور داشته، و گره‏های تنگ را از زندگی‏ام بگشا، و خدایا از وسعت روزی پرخیرترین تیرهایش را به سویم نشانه رو، و از جاودانه‏ترین زندگی خوش بهره‏مندم نما.
خدایا! و پوششهای سعادتمندی و زندگی آسوده را بر اندامم بپوشان، و پروردگارا من در انتظار می‏باشم برای نعمت بخشی‏ات با زدودن تنگناها، و برای عطاهایت به قطع مشکلات، و برای فضل و بخششت به زوال روزی اندک، و برای اتصالم به بزرگواری‏ات و برای عطاهایت به قطع مشکلات.
خدایا! و فضل و بخشش مداومت را بر من بباران، و از مخلوقاتت با نعمتهای فراوانت بی‏نیازم گردان، و جایگاه‏های نابودی‏ام به وسیله‏ی فقر را از بین ببر، و در بر طرف شدن ناراحتی‏ام بر روی اسبهای رهوار تسریع نما، و تنگناهای کارهایم را با شمشیر نابودی از جا برکن، و پروردگارا وسعت بخششهایت را به من هدیه بده، و به رویش اموالم مرا یاری نما، و از تنگی زندگی حراستم فرما، و خشکسالی بد را از من دور دار، و بساط فراخی زندگی را بر من بگستران.
و از آب روزی گوارایت به من بنوشان، و از وسعت عطاهایت راه‏های روزی را برایم بگشا، و مرا بدون مقدمه صاحب ثروت و مال بگردان، و با آن مرا از فقر نجات ده، و پشت‏گرمی را همدمم نما، و مرا متمکن و ثروتمند بگردان، به درستی که تو صاحب بخشش بسیار و فضل گسترده و منت فراگیری، و تو بخشنده و بزرگوار هستی.

دعاؤه فی المناجاة فی طلب الرزق
اللهم ارسل علی سجال رزقک مدرارا، و امطر علی سحائب افضالک غزارا، و ادم غیث نیلک الی سجالا، و اسبل مزید نعمک علی خلتی اسبالا، و افقرنی بجودک الیک، و اغننی عمن یطلب ما لدیک، و داو داء فقری بدواء فضلک، وانعش صرعة عیلتی بطولک، واجبر کسر خلتی بنولک.
و تصدق علی اقلالی بکثرة عطاءک، و علی اختلالی بکرم حباءک، و سهل سبیل الرزق الی، و ثبت قواعده لدی، و بجس لی عیون سعة رحمتک، و فجر انهار رغد العیش قبلی برأفتک، و اجدب ارض فقری، و اخصب جدب ضری، واصرف عنی فی الرزق العوائق، واقطع عنی من الضیق العلائق، وارمنی اللهم من سعة الرزق باخصب سهامه، واحبنی من رغد العیش باکثر دوامه.
واکسنی اللهم سرابیل السعة، و جلابیب الدعة، فانی یا رب منتظر لانعامک بحذف التضییق [1] ، و لتطولک بقطع التعویق، و لتفضلک بازالة التقتیر، و لوصول حبلی بکرمک بالتیسیر.
و امطر اللهم علی سماء رزقک بسجال الدیم، و أغننی عن خلقک بعوائد النعم، وارم مقاتل الاقتار منی، واحمل کشف الضر عنی علی مطایا الاعجال، واضرب عنی الضیق بسیف الاستیصال، و اتحفنی رب منک بسعة الافضال، وامددنی بنمو الاموال، واحرسنی من ضیق الاقلال، و اقبض عنی سوء الجدب، وابسط لی بساط الخصب.
واسقنی من ماء رزقک غدقا، وانهج لی من عمیم بذلک طرقا، و فاجئنی بالثروة والمال، وانعشنی به من الاقلال، و صبحنی بالاستظهار، و مسنی بالتمکن من الیسار، انک ذو الطول العظیم و الفضل العمیم، و المن الجسیم، و انت الجواد الکریم.

پی نوشت ها:
[1] المضیق، الضیق (خ ل).

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول 1381.

اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir