اسامی شروع شده با «ل»«م»

نوع اصطلاح :
عنوان :
اسامی شروع شده با «ل»«م»
1 - «محمد بن ابی‏طیفور متطبب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [1] .
2 - «محمد بن احمد بن ابراهیم»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [2] .
3 - ««محمد بن احمد محمودی»: کنیه‏اش ابوعلی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [3] کشی می‏گوید: دیدم ابوعبدالله شاذانی در کتاب خود چنین نوشته بود: «از فضل بن هاشم هروی شنیدم که می‏گفت: کثرت و زیادی حج محمودی را شنیده بودم لذا درصدد برآمدم از تعداد آنها باخبر شوم لیکن حاضر نشد دفعات سفرش را به مکه نام ببرد و گفت: الحمدلله که خیر بیشماری نصیبم شده است. از او پرسیدم: برای خودت حج می‏کنی یا به نیابت از دیگری به مکه مشرف می‏شوی؟ گفت: اولین حج را که واجب بود برای خودم انجام دادم و باقی را به نیابت از رسول‏الله بجا می‏آورم پاداش و ثواب آن‏ها را به اولیاءالله و زنان و مردان مؤمن می‏دهم. گفتم: در مراسم حجت چه می‏گویی؟ گفت: می‏گویم: پروردگارا! دعوت پیامبرت را پاسخ مثبت دادم و به ندایش لبیک گفتم و پاداش خود را از تو و او نثار اولیائت کردم و ثوابم را به زنان و مردان مؤمن به کتابت و سنت پیامبرت - صلی الله علیه و آله - و بندگانت بخشیدم - تا آخر دعا» [4] . این روایت روح پاک و نیک‏دلی او را به خوبی نشان می‏دهد و گویای تلاش و فعالیت این انسان آرمانی و نمونه که دست‏پروده‏ی اهل بیت نبوت و رسالت است می‏باشد.
4 - «محمد بن احمد بن عبیدالله»: محمد بن احمد بن عبیدالله بن منصور کنیه‏اش ابوالحسن است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [5] .
5 - «محمد بن احمد بن مطهر»: شیخ او را از اصحاب امام هادی معرفی می‏کند [6] وی از امام هادی روایت می‏کرد و عبدالله بن جعفر از او روایت کرده است. [7] .
6 - «محمد بن احمد بن مهران»: برقی او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد. [8] .
7 - «محمد بن اسماعیل صیمری قمی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی معرفی می‏کند. [9] .
8 - «محمد بن جزک جمال»: ثقه است و شیخ او را با عنوان ثقه از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [10] ابن‏شهرآشوب او را از افراد ثقه و مورد اعتماد امام هادی نام می‏برد.
9 - «محمد بن الحسن»: نامش محمد بن الحسن بن شمون بصری است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [11] . نجاشی می‏گوید: او واقفی بود سپس غلو کرد و به شدت ضعیف بود، مذهبش فاسد و روایاتش سست است و احادیثی در زمینه واقفیه بدو نسبت داده‏اند. از او کتاب‏هایی بجا مانده است، از جمله: «السنن و الآداب و مکارم الاخلاق» و کتاب «المعرفه» [12] . کشی به سند خود از او روایت می‏کند که گفت: به امام هادی - علیه‏السلام - نامه‏ای نوشتم و در آن از تهیدستی شکایت کردم سپس به خودم گفتم: مگر امام صادق - علیه‏السلام - نفرموده است: «فقر با ما بهتر از دارایی با دشمنان ما و کشته شدن با ما برتر از زندگی با دشمنان ما است». پس از مدتی نامه حضرت رسید که در آن نوشته بود: «خداوند متعال به وسیله فقر گناهان متراکم شده اولیای ما را پاک می‏کند و می‏زداید و از بسیاری لغزشها درمی‏گذرد، و همان گونه که با خودت حدیث نفس کرده‏ای فقر و تهیدستی با ما و در کنار ما بهتر از ثروت در کنار دشمنان ما است. ما پناهگاه پناه‏جویان، چراغ روشنی خواهان و بازدارنده لغزندگان هستیم، هر که به ما اعتصام جوید از گمراهی نجات خواهد یافت و از تاریکی انحراف ایمن خواهد شد هر که ما را دوست بدارد به قله ایمان و سربلندی دست خواهد یافت و در بهشت برین خواهد بود و هر که از ما منحرف گردد و راهی دیگر در پیش گیرد در دوزخ سرنگون خواهد شد». همو نقل می‏کند که: امام صادق - علیه‏السلام - فرمود: «بر دشمنانتان گواهی می‏دهید که دوزخی هستند لیکن شهادت نمی‏دهید که دوستانتان اهل بهشت می‏باشند جز ضعف چیزی شما را از این اعتراف بازنمی‏دارد» [13] .
محمد در 120 سالگی درگذشت و می‏گویند: از هشتاد تن از اصحاب امام صادق - علیه‏السلام - روایت می‏کرد [14] .
10 - «محمد بن الحسن»: ابن‏ابی‏خطاب زیات کوفی، ثقه‏
می‏باشد. شیخ او را از اصحاب امام علی - علیه‏السلام - شمرده است. نجاشی گفته است او از افراد جلیل‏القدر اصحاب ما است که عظیم‏القدر، کثیرالروایة، ثقه، عین و صاحب تصانیف نیکو است و به روایتش اعتماد می‏باشد. دارای کتاب‏های ذیل می‏باشد:
کتاب توحید، کتاب معرفت و بداء، کتاب الرد علی اهل القدر، کتاب الامامة، کتاب لؤلؤ، کتاب وصایا الأئمة و کتاب النوادر [15] .
11 - «محمد بن حمزة قمی»: شیخ او را با همین عنوان (قمی) از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [16] .
12 - «محمد بن الحصین الفهری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و می‏افزاید که او ملعون است. [17] .
13 - «محمد بن الحصین»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و او را اهوازی می‏داند. [18] .
14 - «محمد بن خالد رازی»: کنیه‏اش ابوالعباس است و شیخ او را از اصحاب امام هادی یاد می‏کند. [19] .
15 - «محمد بن رجاء خیاط»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارند. [20] .
16 - «محمد بن ریان بن الصلت»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و ثقه می‏داند [21] و نجاشی می‏گوید: او مسائل - پاسخ‏های حضرت - امام را گرد آورده است. [22] .
17 - «محمد بن سعید»: محمد بن سعید بن کلثوم مروزی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‏برد و می‏افزاید که او متکلم بود [23] کشی به سند خود از نصر بن الصباح نقل می‏کند که: محمد بن سعید مروزی از اجله و
18 - «محمد بن عبدالله»: نامش محمد بن عبدالله نوفلی همدانی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [31] . بزرگان متکلمین در نیشابور بود. [24] .
19 - «محمد بن سلیمان جلاب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [25] .
20 - «محمد بن صیفی کوفی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - یاد می‏کند. [26] .
21 - «محمد بن عبدالجبار»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و می‏افزاید که او قمی است و ثقه و مورد اعتماد می‏باشد. [27] .
22 - «محمد بن عبدالرحمان»: محمد بن عبدالرحمان همدانی نوفلی است و برقی او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - یاد می‏کند و می‏افزاید که او را مکاتبه‏ای با حضرت بوده است. [28] .
23 - «محمد بن عبدالله»: نامش محمد بن عبدالله بن مهران کرخی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد و می‏افزاید که او متهم به غلو و ضعف است. [29] نجاشی درباره‏ی او می‏گوید: «او دروغگو، غلوکننده، فاسد المذهب و روایاتش نادرست می‏باشد و بدین صفات مشهور است.
او را کتاب‏هایی است از جمله: کتاب الممدوحین و المذمومین، کتاب مقتل ابی‏الخطاب، کتاب مناقب ابی‏الخطاب، کتاب الملاحم، کتاب التبصره، کتاب القباب و کتاب النوادر. به جز این کتاب آخر که به واقع نزدیک است باقی کتب او مخلوطی از درست و نادرست می‏باشد و سخنان باطل بر حق چیره شده است» [30] .
24 - «محمد بن عبیدالله»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد [32] وی از اهالی طاهی می‏باشد.
25 - «محمد بن علی بن عیسی»: او محمد بن علی بن عیسی اشعری قمی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - معرفی می‏کند. [33] نجاشی درباره‏اش می‏گوید: «او در شهر قم از بزرگان بشمار می‏رفت و از طرف سلطان بر آنجا حکم می‏راند. پدرش نیز که معروف به «طلحی» بود از موقعیت ممتازی برخوردار بود و پرسش و پاسخ‏هایی به امام علی هادی - علیه‏السلام - داشت. [34] .
26 - «محمد بن علی بن مهزیار»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و می‏افزاید: او ثقه است [35] از ابن‏طاووس نقل شده است که محمد از سفیران و واسطه‏های امام - که امامیه قائل به امام حسن عسکری درباره‏ی آنان اختلاف ندارند - بشمار می‏رفت. [36] .
27 - «محمد بن عیسی»: نامش محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و می‏افزاید که او ضعیف است [37] کشی مجموعه‏ای از تألیفات او را نام می‏برد از جمله: کتاب الامامه، کتاب الواضح المکشوف فی الرد علی اهل الوقوف، کتاب المعرفة، کتاب بعد الاسناد، کتاب قرب الاسناد، کتاب الوصایا، کتاب اللؤلؤ، کتاب المسائل المحرمه، کتاب الضیاء، کتاب الظرائف، کتاب التوقیعات، کتاب التجمل و المعرفة، کتاب الفی‏ء و الخمس، کتاب الرجال، کتاب الزکاة، کتاب ثواب الاعمال و کتاب النوادر [38] .
28 - «محمد بن الفرج رخجی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [39] وی پیوندی استوار با امام - علیه‏السلام - داشت و نامه‏هایی میان آنان رد و بدل شد که پاره‏ای از آنها به شرح زیر است:
1 - کشی به سند خود از محمد بن فرج نقل می‏کند که گفت:
«به امام هادی - علیه‏السلام - نامه‏ای نوشتم و در آن از ابوعلی بن راشد، عیسی بن جعفر بن عاصم و ابن‏بند (و اعتقادشان) پرسیدم حضرت برایم نوشت: ابن‏راشد را یاد کردی، خدایش بیامرزد که سعادتمند بزیست و شهید از دنیا رفت. سپس بری ابن‏بند و عاصمی دعا نمود» [40] .
2 - کلینی به اسناد خود از علی بن محمد نوفلی نقل می‏کند که گفت: «محمد بن الفرج به من گفت: امام هادی - علیه‏السلام - به من نوشت: ای محمد! حواست جمع باشد و هوشیار باش. محمد می‏گوید: من همچنان در اندیشه معنی جملات فوق بودم و مقصود از آنها را نمی‏دانستم لیکن خود را جمع و جور کرده بودم که پیکی از طرف حکومت به سراغم آمد و مرا دست بسته از شهر خارج کرد و تمام اموالم را توقیف نمود و مرا به زندان انداخت که هشت سال در آنجا بسر بردم. پس از این مدت مجددا نامه حضرت به دستم رسید که در آن نوشته شده بود: ای محمد! در جانب ناحیه‏ی باختری، منزل مکن. نامه را خواندم و گفتم: این دستور را به من می‏دهی، در صورتی که من با این حالت در زندان بسر می‏برم جدا که مسأله‏ی شگفت‏آوری است! اندک مدتی نگذشته بود که مرا رها کردند - الحمدلله -. محمد نامه‏ای به حضرت نوشت و در آن از املاک خود و سرنوشت آنها جویا شد و حضرت پاسخ داد: به زودی املاکت به تو داده خواهد شد. همین که محمد به سوی عسکر رفت دستور داد که املاک او را بازگردانند لیکن محمد قبل از آن مرده بود» [41] . این نامه اعتماد حضرت به محمد و پیوند استوار آنها را به خوبی نشان می‏دهد هنگامی که محمد بیمار گشت امام هادی - علیه‏السلام - یکی از پیراهن‏های خود را برایش فرستاد و او آن را زیر سر خود گذاشت و پس از فوت از پیراهن حضرت به عنوان کفن محمد استفاده کردند.
29 - «محمد بن الفضل»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارند.
30 - «محمد بن الفضل بغدادی»: از امام هادی هدایت می‏کرد و عبدالله بن جعفر حمیری از او روایت کرده است [42] .
31 - «محمد بن القاسم»: نامش محمد بن القاسم بن حمزة بن موسی، ابوعبدالله علوی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [43] .
32 - «محمد بن مروان جلاب»: برقی او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - دانسته و می‏افزاید که او ثقه است. [44] .
33 - «محمد بن مروان الخطاب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [45] .
34 - «محمد بن موسی بن فرات»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [46] .
35 - «محمد بن موسی الربعی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - یاد می‏کند. [47] .
36 - «محمد بن یحیی بن دریاب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - نام می‏برد. [48] .
37 - «مصقلة بن اسحاق»: مصقلة بن اسحاق قمی اشعری است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد. [49] .
38 - «معاویة بن حکیم»: او معاویة بن حکیم بن معاویة بن عمار کوفی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‏شمارد. [50] .
نجاشی درباره‏اش می‏گوید: او ثقه و بزرگواری است از اصحاب امام رضا - علیه‏السلام - ابوعبدالله الحسین می‏گوید: مشایخ و بزرگانمان را شنیدم می‏گفتند: معاویة بن حکیم 24 اصل روایت کرده است. او را کتاب‏هایی است از جمله: کتاب الطلاق، کتاب الحیض، کتاب الفرائض، کتاب النکاح، کتاب الحدود و کتاب الدیات، حدیث نوادری نیز دارد. [51] .
39 - «منصور بن عباس رازی»: خانه‏اش کنار دروازه کوفه به بغداد بود. شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‏برد. [52] و نجاشی درباره او می‏گوید: متزلزل و سست عقیده بود و او را کتاب نوادر بزرگی است. [53] .
40 - «موسی بن داوود یعقوبی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‏السلام - برمی‏شمارد و او امامی مجهول‏الحالی است.
41 - «موسی بن عمر»: موسی بن عمر بن بزیع، مولای منصور، مردی است ثقه و شیخ او را از اصحاب امام هادی یاد می‏کند [54] و می‏گوید: او را «کتاب النوادر» است [55] .
42 - «موسی بن عمر الحضین»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‏برد. [56] .
43 - «موسی بن مرشد وراق نیشابوری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی یادی می‏کند [57] او امامی مجهول‏الحالی است.

پی نوشت ها:
[1] رجال طوسی.
[2] رجال طوسی.
[3] رجال طوسی.
[4] رجال کشی.
[5] رجال طوسی.
[6] رجال طوسی.
[7] معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 26.
[8] رجال برقی.
[9] رجال برقی.
[10] رجال طوسی.
[11] رجال طوسی.
[12] رجال نجاشی.
[13] رجال کشی.
[14] رجال نجاشی.
[15] همان مدرک.
[16] رجال طوسی.
[17] رجال طوسی.
[18] رجال طوسی.
[19] رجال طوسی.
[20] رجال طوسی.
[21] رجال طوسی.
[22] رجال نجاشی.
[23] رجال طوسی.
[24] رجال کشی.
[25] رجال طوسی.
[26] رجال طوسی.
[27] رجال طوسی.
[28] رجال برقی.
[29] رجال طوسی.
[30] رجال نجاشی.
[31] رجال نجاشی.
[32] رجال طوسی.
[33] رجال طوسی.
[34] رجال نجاشی.
[35] رجال طوسی.
[36] معجم رجال الحدیث، ج 17، ص 34.
[37] رجال طوسی.
[38] رجال طوسی.
[39] رجال طوسی و کشی.
[40] رجال طوسی و کشی.
[41] اصول کافی.
[42] معجم رجال الحدیث.
[43] رجال طوسی.
[44] رجال طوسی.
[45] رجال طوسی.
[46] رجال طوسی.
[47] رجال طوسی.
[48] رجال طوسی.
[49] رجال طوسی.
[50] رجال طوسی.
[51] رجال نجاشی.
[52] رجال طوسی.
[53] رجال نجاشی.
[54] رجال طوسی.
[55] الفهرست شیخ طوسی.
[56] رجال طوسی.
[57] رجال طوسی.

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir