زیارت جامعه‏ دیگر

نوع اصطلاح :
عنوان :
زیارت جامعه‏ دیگر
سید ابن‏طاووس می‏گوید: [این زیارت جامعه] از امام هادی علیه‏السلام نقل شده است: اذن ورود می‏خواهی، سپس در حالی که پای راست خود را بر پای چپ مقدم می‏داری داخل می‏شوی، و می‏گویی:
به نام خدا، و به یاری خدا، و [با اعتقاد] بر آیین [پاک] رسول خدا صلی الله علیه و آله، شهادت می‏دهم که هیچ معبود به حقی جز خدای یگانه‏ی بی‏شریک نیست، و شهادت می‏دهم که محمد - که صلوات و سلام فراوان خدا و بر او و آلش باد - بنده و فرستاده‏ی اوست.
سپس ضریح را برابر، و قبله را پشت سر خود قرار می‏دهی، و صدبار تکبیر می‏گویی، و می‏گویی:
به نام خداوند بخشنده‏ی مهربان، شهادت می‏دهم که هیچ معبود به حقی جز خدای یگانه‏ی بی‏شریک نیست، به همانسان که خدا برای خود، و فرشتگان و صاحبان علم از آفریده‏ها برایش شهادت می‏دهند، هیچ معبود به حقی جز او نیست که عزیز و حکیم است.
و شهادت می‏دهم که محمد بنده‏ی برگزیده، و پیامبر پسندیده‏ی اوست، که او را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند، هر چند مشرکان را ناخوش آید.
خدایا! بهترین و کامل‏ترین صلواتت را، و روینده‏ترین و فراگیرترین برکاتت را، و رشد یابنده‏ترین و تمام ترین تحیاتت را، بر سرور ما محمد - که بنده و رسول و پیامبر و همراز و ولی و پسندیده و صمیمی و برگزیده و خصوصی و دوست ناب و امین شاهد تو و راهنمای بر توست - بفرست، آن پیامبری که آشکارا امرت را اعلام کرد، و خالصانه برایت کار کرد، و در راهت جهاد، و از دینت دفاع کرد، و براهین [و حجج و آیات] تو را آشکار کرد، و به طاعت تو هدایت شد، و به خشنودی‏های تو هدایت کرد، و وحی تو را اندوخت، و پیمان تو را حفظ کرد، و اجرای امر تو را پی گرفت، آن پیامبری که با نور درخشان [وحی و توحید] تأیید شد، و به کارهای پسندیده [ی حق] راهنمایی شد، آن که از هر خطا و لغزشی معصوم، و از هر پلیدی و پریشان گویی پاک بود، و به بهترین دین‏ها و آیین‏ها مبعوث شد، انحراف‏ها و کژی‏ها را راست کرد، و آیات روشن و براهین [خداوندی] را بپا داشت، آن که ویژه‏ی سپیده دم [رستگاری انسان‏ها]، و نمایاندن راه روشن [حق و عدل] بود، از [معارف بلند] توحید تو آنچه مستور مانده بود آشکار فرمود، و از عبادت تو آنچه از بین رفته بود احیا کرد، خاتم پیامبران، و گشاینده‏ی درهای بسته بود، از میان همه‏ی آفریده‏هایت انتخاب گشت، و برای کشف حقائق [توحیدی] تو برگزیده شد. به وسیله‏ی او نشانه‏های هدایت، آشکار و سیاهی‏های [جهل و] نابینایی زدوده شد، هجمه‏ها [و سرکشی] باطل را پس زد، و تاخت و تازهای گمراهی را سرکوب کرد، برگزیده‏ی از نهاد بزرگواری، و زاده‏ی عظمت [های] دیرین، و کشته‏ی فخرهای ریشه‏دار، و شاخه‏ی مجدهای پر برگ و بار بود، [آری] او برگزیده‏ی درخت [پاک] اصفیاء، و مشکات نور [و روشنایی]، و سرافراز بلندا [ی ملکوتیان]، و [سرور] ناف سرزمین بطحا بود، آن پیامبری که مبعوث به حق تو، و [آیت و] برهان تو بر همه‏ی آفریده‏ها، و خاتم پیامبرانت، و حجت بالغه‏ی تو در زمین و آسمانت بود.
خدایا! بر او صلواتی فرست که [بی‏انتها باشد و هر] مقدار [مفروضی]، در کنار سود بردن از صلواتش، ناپیدا باشد، و از برکت تعلق [مرتبطان] به صلواتش، پاداشی به دست آید که از اندازه‏ی [پاداش] همه‏ی مرتبطان به او [که صلوات ندارند] برتر باشد. و سپس چنان اکرام و اجلالی بیفزایش که آرزوهای بلند و دامنه‏دار [آدمیان] به آن نرسد، تا از کرم تو عالی مقام همه‏ی مراتب [کمال] شود، و از [فضل و] نعمت تو، به درخشان‏ترین مقامات موهبتی [قرب و وصل تو] صعود کند، و - خدایا! حق و واجب او را از ستمگرانش، و ستمگران برگزیدگان خاندانش بستان.
خدایا! و صلوات بفرست بر ولیت، و فرمانروای دینت، و بپا دارنده‏ی [عدل و] قسط، پس از پیامبرت، علی بن ابی‏طالب، امیرمؤمنان، و امام پارسایان، و سرور اوصیا، و بزرگ و پیشوای دین [و دینداران]، و رهبر سپید رویان، و قبله‏ی عارفان، و علم [و نشانه‏ی] هدایت جویان، و دستاویز استوار تو، و رشته‏ی محکم تو، و جانشین پیامبرت بر همه‏ی مردم، و وصی او در دنیا و دین، آن برترین راستگو در میان مردم، و روشن‏ترین تمیز دهنده‏ی میان حلال و حرام، یاری کننده‏ی اسلام، و درهم شکن [بت‏ها و] اصنام، عزتبخش و حامی دین، نگهبان پیامبر و دور کننده‏ی دشمن از او، آن مخصوص به برادری پیامبر در روز [عقد] برادری، و آن که او به پیامبر، منزلت هارون به موسی را داشت، پنجمین اصحاب کساء، و همسر سرور بانوان، آن که غذای خود را با آن که سختی گرسنگی داشت، [به مسکین و یتیم و اسیر] داد، و تلاشش، در [سوره‏ی مبارکه‏ی] هل اتی مورد سپاس [خدای سبحان] قرار گرفت، چراغ هدایت، و جایگاه تقوا، و محل عقل و هوشیاری، و کوه عظیم خردمندی و دور اندیشی، آن که به بزرگترین شاهراه [سعادت و قرب خداوندی] فرامی‏خواند، و به سوی برترین مقصد آفرینش کوچ کرد، و به سوی گرانمایگی و بزرگواری [راستین] اوج گرفت، و دانای به حقایق قرآنی، و یادآوری‏های فطری بود، آن که فرشتگان ویژه‏ی خود را با کاسه و حوله به خدمتش گماردی تا وضو بسازد، و آفتاب در آستانه‏ی غروب را برایش برگرداندی تا نماز اول وقتش را بخواند، و چون [دارایی خود را] به مقداد وام داد، از خوراک بهشتیان به او خوراندی، و چون جان خود را در برابر بدست آوردن رضای تو معامله کرد تا تو خشنود شوی، به او بر ملائکه‏ی مقرب خود مباهات کردی، و یکی از فرائض خود [بر بندگانت] را ولایت او قرار دادی، پس بدبخت کسی است که برخی را بپذیرد و برخی را رد کند، اصل و تبار نیکوکاران، و کان [ارزش‏های والای] فخر [آور]، و قسمت کننده‏ی بهشت و دوزخ، صاحب [مقام بلند] اعراف [1] ، و پدر امامان بزرگوار، آن مظلومی که حقش را غصب کردند، و بردباری که برای رضای خدا صبر کرد، و خون خدایی که انتقام خون او و خاندانش را نگرفتند، و پناهی که در میان قوم و عزیزان قومش، [تنها] به سوی او می‏آیند، [خدایا! بر او صلوات فرست] صلواتی که فزونی آن پایان نپذیرد، و بلندی [منزلت] آن، فرونیاید.
خدایا! حله‏های انعام [خود را] بر او بپوشان، و تاج اکرام [خود] را بر سر او بنه و به بالاترین مرتبه مقام [قرب خود] او را برسان، تا به پیامبرت - که سلام خدا بر او و آل او باد - ملحق شود، و برای او بر ظالمانش داوری کن، که تو در داوری‏های خود عادلی.
خدایا! و صلوات بفرست بر [فاطمه‏ی] طاهره زهرای بتول، دخت رسول، مادر امامان هدایتگر، سرور بانوان عالم، وارث بهترین پیامبران، و همسر بهترین اوصیاء، آن که به سوی تو بازگشت در حالی که از مصیبت [فقدان] پدر، داغدار بود، و از مصائبی که توسط غاصبان حقش دیده بود دادخواه بود، و بر امتی که به یاری‏اش برنخاسته بودند، به دلیل دفن شبانه‏اش، خشمگین بود، آن که حقش را غصب کردند، و بغض در گلویش افکندند [خدایا! بر او صلوات فرست] صلواتی که مدتش بی‏پایان، و امتدادش بی‏نهایت، و شمارش انجام ناپذیر باشد.
خدایا! به جای [محرومیتهای] سرای فانی، نفیس‏ترین عوض‏های سرای باقی را برایش تضمین کن، و در ارتباط با [شکست و نابودی] دشمنانش به آرزوی نهایی، و برترین خواسته‏اش برسان، تا هیچ دوستدار خشمگین از خشم او نماند مگر آنکه راضی شده باشد، که تو عزیزترین پناه بخش مظلومان، و عادلترین داوری.
خدایا! در اکرام [و تکریم] خود، او را به همسر و پدر [بزرگوار] ش ملحق کن، و حق او را از ظالمانش بستان.
خدایا! و صلوات بفرست بر امامان به رشد [و کمال نهایی] رسیده، و پیشوایان هادی، و سروران معصوم، و پارسایان نیکوکار، جایگاه آرامش و وقار، و خزانه داران علم [و معرفت خداوندی]، و نهایت حلم و [ارزش‏های والای] فخر [آور]، و سامان بخش [امور] بندگان، و بزرگان سرزمین‏ها، و راهنمایان [راه هدایت و] رشد، آن فرزانگان گرانمایه، آن عالمان به شرع [و حلال و حرامت]، آن زاهدان، و چراغان تاریکی‏ها، و چشمه‏های حکمت‏ها، و ولی نعمتان، و پاکان امت‏ها، همدمان قرآن و آیاتش، و امینان حقایق قرآن و والیانش، و مترجمان وحی و دلالاتش، امامان هدایت، و نور افروزان شب‏های تیره و تار، و نشانه‏های تقوی، و پناهان آفریده‏ها، و حافظان اسلام، و حجت‏های تو بر همه‏ی مردمان، حسن و حسین، سروران جوانان بهشتیان، و نوادگان پیامبر رحمت، و علی بن الحسین سجاد و زینت عابدان، و محمد بن علی شکافنده‏ی علوم [و معارف] دین، و جعفر بن محمد، آن صادق امین، و موسی بن جعفر، آن فرو بر خشم و بردبار، و علی بن موسی، آن رضای وفادار، و محمد بن علی، آن نیکوکار پارسا، و علی بن محمد، آن برگزیده‏ی پاک، و حسن بن علی، آن هادی شایسته، و حجة بن الحسن، صاحب عصر و زمان، وصی اوصیاء، و بازمانده‏ی پیامبران، آن که از خلق تو پنهان است، و برای نمایاندن [و چیره ساختن] حقت، آرزویش را می‏برند، آن مهدی منتظر، و قائمی که با او [از ستمگران و سرکشان]، انتقام می‏گیری.
خدایا! بر همه‏ی ایشان، صلوات فرست، صلواتی که در همه عوالم، پایدار، و با آن ایشان را به درجه‏ی بلند ارجمندان [و گرانمایگان] برسانی، خدایا! ایشان را در اکرام [و تکریم] خود، به جد و پدر [بزرگوار] شان ملحق کن، و حقشان را از ظالمانشان بستان.
شهادت می‏دهم - ای مولای من! - که شما فرمانبران خدا، سرپرستان امر خدای، عمل کنندگان به خواست خدا، و کامیابان به کرامت خدا هستید، او با علم خود شما را برگزید، و برای غیب خود شما را انتخاب کرد، و با راز دانی خود [یا: برای راز داری خود] شما را اختیار کرد، و با هدایت خود شما را عزیز کرد، و شما را مخصوص براهین [و حجج] خود کرد، و با روح خود شما را تأیید کرد، و شما را پسندید که جانشینان در زمینش و دعوت کنندگان به حقش، و شاهدان بر خلقش، و یاوران دینش، و حجت‏های بر بندگانش، و مترجمان وحیش، و خزانه داران علمش، و نگهداران حکمتش باشید، خدا شما را از گناهان بازداشت، و از عیب‏ها پاک کرد، و بر غیب‏ها امین ساخت.
به زیارت شما آمدم - ای سروران من! - در حالی که به حق شما عارف، و به شأن [و منزلت] شما بینا، و با هدایت شما ره یافته، و سخنان شما را پیرو، و سنت شما را تابع، و به ولایت شما متمسک، و با ریسمان [محبت و هدایت] شما [از گناهان]، خوددار، و فرمان شما را مطیع، و دوستداران شما را دوستدار، و دشمنان شما را دشمن، و به اینکه حق در شما و با شما است دانا، و شما را در درگاه خدا وسیله، و آبروی شما در درگاه خدا شفیع خود ساخته‏ام، و بر اوست که سائل و امیدوار به تفضلات و انعامش به زائران مطیع امر شما را ناامید مسازد.
خدایا! چنان که توفیق ایمان به پیامبرت، و تصدیق دعوتش را به من داده‏ای، و با اطاعت و پیروی آیین او بر من منت نهاده‏ای، و به معرفت او و معرفت امامان از نسلش هدایتم کرده‏ای، و با معرفت آنان ایمان‏ها را کامل، و با ولایت و اطاعت آنان، اعمال را قبول، و بندگانت را با صلوات بر ایشان بنده‏ی خود کرده‏ای، و آنان را کلید دعا، و سبب اجابت خود ساخته‏ای، بر همگی ایشان صلوات فرست، و مرا به سبب ایشان، در پیشگاه خود آبرومند دنیا و آخرت، و از مقربان خود قرار ده.
خدایا! به وسیله ایشان گناهان ما را آمرزیده، و عیب‏های ما را پوشیده، و واجبات ما را سپاسگزاری شده و مستحبات ما را خالص و پاک، و دل‏های ما را با یاد خود آباد، و جان‏های ما را با طاعت خود شادان، و اندام‏های ما را در خدمتگزاریت رام، و نام‏های ما را در حلقه‏ی مقربانت مشهور، و روزی‏های ما را از نزد خود سرشار، و حوائج ما را از نزد خود برآورده قرار ده، به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان.
خدایا! به وعده‏ی خود به ایشان وفا کن، و زمینت را با شمشیر قائم ایشان پاک کن، و به وسیله‏ی او حدود تعطیل شده و احکام رها شده و تبدیل شده‏ی خود را بپا دار، و دل‏های مرده را زنده کن، و هواهای پراکنده را یگانه کن، و آلودگی [و تعرض] جور جائران را از راهت بزدا، تا به دست او حق در زیباترین شکلش جلوه کند، و با نور دولت او، باطل و اهلش نابود شود، و به خاطر ترس از دیگران، چیزی از حق را پنهان نسازد.
خدایا! در فرج ایشان تعجیل فرما، و پیروزی و کامیابی‏شان را نمایان ساز، و ما را در راهشان به راه انداز، و بر ولایتشان بمیران، و در گروه و زیر لوای ایشان محشور فرما، و در حوض کوثرشان وارد کن، و با جام ایشان سیرابمان کن، و میان ما و ایشان جدایی مینداز، و از شفاعت ایشان محروم مساز، تا به عفو و آمرزش تو دست یابیم، و به رحمت و رضوان تو درآییم، ای معبود به حق! ای پروردگار جهانیان!
ای آنکه رحمتش به مؤمنان نزدیک است، و ما به حق - و بی‏هیچ تردیدی - همان مؤمنانیم، ای آن که چون ارتکاب [گناه و] غضبش به هراسمان افکند، حسن ظن به [عفو و فضل] او [آرامش و شوق و] انس‏مان بخشد، اینک ما میان شوق و هراس به انتظار ایستاده‏ایم، و به عفو و مغفرت تو، طلب کنان رو آورده‏ایم، و در برابر قدرت و شوکت تو سر فرود آورده‏ایم، پس بر همه و خاندان پاک او درود فرست، و به وسیله‏ی ایشان دعای ما را به اجابت برسان، و محبت ما به ایشان را حجاب از آتش بساز.
خدایا! راه راست را به ما بنمایان تا آن را بپیماییم، و راه رشد [و کمال و قرب] را نشان ده تا در آن وارد شویم، و نادرستی‏های ما را به درستی تبدیل کن، و پس از آن که ما را هدایت کردی، دل‏هایمان را دستخوش انحراف مگردان، و از جانب خود، رحمتی بر ما ارزانی دار، ای آن که از جود و کرمت «بسیار بخشنده» نام گرفتی! و در دنیا نیکی، و در آخرت نیز نیکی عطامان فرما، و اگر به سبب ارتکاب گناه کیفر آتش بر ما حتمی شده ما را از آن باز دار، به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان!
سپس نماز زیارت می‏خوانی، و برمی‏گردی و رو به روی ضریح می‏ایستی، و می‏گویی:
ای ولی خدا! همانا میان من و خدای سبحان گناهانی هست که جز رضای خدا آن‏ها را نابود نمی‏کند، پس به حق آن که تو را امین سر خود کرد، و تو را به نگهبانی امور خلقش گماشت، و طاعت تو را به طاعت خود، و دوستداری تو را به دوستداری خود قرین ساخت، صلاح حالم با خدای سبحان را تو به عهده گیر، و بهره [و ثواب] زیارتم را ارتباط [و انس] با زائران خالصت قرار ده، آن زائرانی که از خدای سبحان آزادی از آتش را برایشان می‏خواهی، و به پاداش نیکشان از خدا مشتاقی.
و اینک این منم که امروز به قبر تو پناهنده، و به حمایت جانانه‏ی تو از من پناه آورده‏ام، پس - ای مولای من! - مرا دریاب و دستم را بگیر، و از خدای سبحان گشایش کارم را بخواه، که تو نزد خدای سبحان مقامی گرانمایه داری، درود و سلام ویژه‏ی خدا بر تو باد.
سپس ضریح را ببوس، و رو به قبله بایست، و دست‏هایت را بلند کن و بگو:
خدایا! چون طاعت این امام را بر من واجب فرمودی، و مرا با موالات او گرامی داشتی، دانستم که این از آن روست که منزلت او نزد تو بزرگ، و بهره‏ی او در پیشگاه تو گرانمایه است، و در مقام قرب تو قرار دارد، از این رو به قبر او پناه آوردم پناه کسی که می‏داند شفاعت او را رد نمی‏کنی، پس به حق آن علم ازلی تو درباره‏ی او، و خشنودی نیک تو از او، از من و از پدر و مادرم خشنود شو، و هیچ راه و غلبه‏ای را از آتش بر من مگذار، به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان!
سپس از آنجا برگرد، و در پشت سر قبر بایست، و آن را رو به روی خود قرار ده، و دست‏هایت را بلند کن، و بگو:
خدایا! اگر شفیعی پیدا می‏کردم که در نزد تو از محمد و خاندان خیرخواه و پارسا و نیکوکارش مقرب‏تر بود، ایشان را به درگاهت شفیع می‏کردم، و این قبر یکی از اولیای تو، و سروری از برگزیدگان توست، و کسی است که بر خلق خود طاعتش را واجب فرمودی، او را رو به روی خود قرار داده‏ام، از تو - ای پروردگارم! - به رحمتی که او در پیشگاه تو، و به حقی که بر تو دارد سوگند می‏دهم که نگاه پر مهری از نگاههایت را بر من بیفکن تا با آن [پریشانی و] آشفتگی حالم را سامان بخشی، و احوال دنیا و آخرتم را اصلاح فرمایی، که تو بر هر چیز توانایی.
خدایا! گناهانم چون از شمار بیرون شد، و زمانش به درازا کشید، دانستم که شفاعت هر که جز اولیای تو برایش نارسا است، از اینرو از دیار خود، با قصد بشارت ولی تو، و تمسک به عروه وثقای او به راه افتادم، و هم اینک - ای مولای من! - او را به درگاهت شفیع آورده‏ام، و به او بر تو سوگند می‏دهم، پس به غربتم رحم کن، و توبه‏ام را بپذیر.
خدایا! من به هیچ عمل صالح گذشته‏ی خود اعتماد ندارم، و به هیچ کار نیکی که [بهانه و] حجتم باشد اطمینان نمی‏کنم، و اگر همه‏ی کارهای نیک بندگانت را انجام دهم، سپس از طاعت اولیایت سرپیچی کنم، آن کارهای نیک مرا از جوار تو دور می‏کند، و میان من و آتشت حائل نمی‏شود، از اینرو دانستم که بهترین طاعت تو، طاعت اولیای تو است.
خدایا! توجهم را به این امامی که با او به تو رو آورده‏ام رحم کن [و مفید به حالم گردان]، که می‏دانم گرانقدرتر از ایشان - به خاطر منزلتی که نزد تو دارند - پیدا نمی‏کنم، ای مهربانترین مهربانان!
خدایا! تو با انعام [و بخشایشگری] خود ستوده‏ای و ولیت برای شفاعت هر که نزدش آید معروف است، پس چون با تفضل خود برایم شفاعت کند، توجه [مهربانانه‏ی] تو به من رو می‏آورد، و چون توجه [مهربانانه‏ی] توبه من رو آورد، به جایگاهی در بهشت دست یابم.
خدایا! چنان که با او به تو توسل می‏جویم تا با خشنودی و نعمت‏های خود بر من منت نهی، او را از ما خشنود فرما، و از ما ناخشنود مساز، و ما را با او هدایت فرما، و در [سایه‏ی]، او گمراه مساز، و ما را در [سایه‏ی] او بر آن راهی قرار ده که خود می‏پسندی، و به نیت خالصم در [سلام و] درودم [به او]، طاعتم [از او] را نیز بیفزا، ای مهربانترین مهربانان!
خدایا! بر بهترین آفریده‏ات: محمد و خاندانش درود فرست، به همانسان که ایشان را بر جهانیان برگزیدی، و با علم ازلی خود از پیشینیان انتخاب فرمودی.
خدایا! و بر حجت و صفی خود از آدمیان، که از پی پیامبر تو و بپا دارنده‏ی امر توست، [یعنی] علی بن ابی‏طالب درود فرست، و بر فاطمه زهرا، سرور بانوان عالم درود فرست، و بر حسن و حسین، دو گوشواره‏ی عرشت، و دو راهنمای بندگانت بر تو، و دعوت کنندگان ایشان به سوی تو، درود فرست.
خدایا! بر علی، و محمد، و جعفر، و موسی، و علی، و محمد، و علی، و حسن، و جانشین شایسته‏ی ماندگار او، آن چراغان تاریکی‏ها، و حجت‏های تو بر همه‏ی مردمان، آن خازنان [و رازداران معارف توحیدی و نگهداران] علمت از نابودی، و حامیان دینت از بیماری [انحراف و تحریف]، درود فرست، درودی که پاداشش کاملترین مرتبه‏ی خشنودیت و برکات و احسان رو به رشدت باشد.
خدایا! همه‏ی دشمنان جن و انس ایشان را از رحمت خود دور بدار، و بر عذاب دردناکشان بیفزا. سپس می‏گویی:
خدایا! دلم را آرام به تقدیرت، خرسند به قضایت، آزمند به یاد و دعایت، دوستدار برگزیده‏ی اولیایت، محبوب در زمین و آسمانت، بردبار بر نزول بلایت، مشتاق به شادی دیدارت، توشه بردار تقوا برای روز جزایت، روش گیر روش‏های اولیایت، جدا از اخلاق دشمنانت، روی گردان از دنیا، و سرگرم به حمد و ثنایت قرار ده.

قال السید ابن‏طاووس:
مرویة عن أبی‏الحسن الثالث صلوات الله علیه:
تستأذن، ثم تدخل مقدما رجلک الیمنی علی الیسری، و تقول:
بسم الله و بالله، و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم تسلیما.
ثم تستقبل الضریح بوجهک، و تجعل القبلة خلفک، و تکبر الله (مائة تکبیرة)، و تقول:
بسم الله الرحمن الرحیم، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له، کما شهد الله لنفسه، و شهدت له ملائکته، و أولو العلم من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم.
و أشهد أن محمدا عبده المنتجب، و رسوله المرتضی، أرسله بالهدی، و دین الحق، لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون.
اللهم اجعل أفضل صلواتک و أکملها، و أنمی برکاتک و أعمها، و أزکی تحیاتک و أتمها، علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، و نبیک و نجیک، و ولیک و رضیک، و صفیک و خیرتک، و خاصتک و خالصتک، و أمینک الشاهد لک، و الدال علیک، و الصادع بأمرک، و الناصح لک، و المجاهد فی سبیلک، و الذاب عن دینک، و الموضح لبراهینک، و المهدی الی طاعتک، و المرشد الی مرضاتک، و الواعی لوحیک، و الحافظ لعهدک، و الماضی علی انفاذ أمرک، المؤید بالنور المضی‏ء، و المسدد بالأمر المرضی، المعصوم من کل خطأ و زلل، المنزه من کل دنس و خطل [2] ، و المبعوث بخیر الأدیان و الملل، مقوم المیل و العوج، و مقیم البینات و الحجج، المخصوص بظهور الفلج، و ایضاح المنهج، المظهر من توحیدک ما استتر، و المحیی من عبادتک ما دثر، و الخاتم لما سبق، و الفاتح لما انغلق، المجتبی من خلائقک، والمعتام لکشف حقائقک، و الموضحة به أشراط الهدی، و المجلو به غربیب [3] العمی، دافع جیشان الأباطیل، و دامغ صولات الأضالیل، المختار من طینة الکرم، و سلالة المجد الأقدم، و مغرس الفخار المعرق، و فرع العلاء المثمر المورق، المنتجب من شجرة الأصفیاء، و مشکاة الضیاء، و ذؤابة العلیاء، و سرة البطحاء، بعیثک بالحق، و برهانک علی جمیع الخلق، خاتم أنبیائک، و حجتک البالغة فی أرضک و سمائک.
اللهم صل علیه صلاة ینغمر فی جنب انتفاعه بها قدر الانتفاع، و یحوز من برکة التعلق بسببها ما یفوق قدر المتعلقین بسببه، وزده بعد ذلک من الاکرام و الاجلال ما یتقاصر عنه فسیح الآمال، حتی یعلو من کرمک علی محال المراتب، و یرقی من نعمک أسنی منازل المواهب، و خذ له - اللهم - بحقه و واجبه من ظالمیه، و ظالمی الصفوة من أقاربه.
اللهم و صل علی ولیک، ودیان دینک، و القائم بالقسط من بعد نبیک، علی بن أبی‏طالب أمیرالمؤمنین، و امام المتقین، و سید الوصیین، و یعسوب الدین، وقائد الغر المحجلین، و قبلة العارفین، و علم المهتدین، و عروتک الوثقی، و حبلک المتین، و خلیفة رسولک علی الناس أجمعین، و وصیه فی الدنیا و الدین، الصدیق الأکبر فی الأنام، و الفاروق الأزهر بین الحلال و الحرام، ناصر الاسلام، و مکسر الأصنام، معز الدین و حامیه، و واقی الرسول و کافیه، المخصوص بمؤاخاته یوم الاخاء، و من هو منه بمنزلة هارون من موسی، خامس أصحاب الکساء، و بعل سیدة النساء، المؤثر بالقوت بعد ضر الطوی، و المشکور سعیه فی هل أتی، مصباح الهدی، و مأوی التقی، و محل الحجی، وطود النهی، الداعی الی المحجة العظمی، و الظاعن الی الغایة القصوی، و السامی الی المجد و العلی، و العالم بالتأویل و الذکری، الذی أخدمته خواص ملائکتک بالطاس و المندیل حتی توضأ، ورددت علیه الشمس بعد دنو غروبها حتی أدی فی أول الوقت لک فرضا، و أطعمته من طعام أهل الجنة حین منح المقداد قرضا، و باهیت به خواص ملائکتک اذ شری نفسه ابتغاء مرضاتک لترضی، و جعلت ولایته احدی فرائضک، فالشقی من أقر ببعض و أنکر بعضا،عنصر الأبرار، و معدن الفخار، و قسیم الجنة و النار، صاحب الأعراف، و أبوالأئمة الأشراف، المظلوم المغتصب، و الصابر المحتسب، و الموتور فی نفسه و عترته، المقصود فی رهطه و أعزته، صلاة لا انقطاع لمزیدها، و لا اتضاع لمشیدها.
اللهم ألبسه حلل الانعام، و توجه تاج الاکرام، و ارفعه الی أعلی مرتبة و مقام، حتی یلحق نبیک علیه و علی آله السلام، و احکم له اللهم علی ظالمیه، انک العدل فیما تقضیه.
اللهم وصل علی الطاهرة البتول الزهراء، ابنة الرسول، أم الائمة الهادین، سیدة نساء العالمین، وارثة خیر الأنبیاء، و قرینة خیر الأوصیاء، القادمة علیک متألمة من مصابها بأبیها، متظلمة مما حل بها من غاصبیها، ساخطة علی أمة لم ترع حقک فی نصرتها، بدلیل دفنها لیلا فی حفرتها، المغتصبة حقها، و المغصصة بریقها، صلاة لا غایة لأمدها، و لا نهایة لمددها، و لا انقضاء لعددها.
اللهم فتکفل لها عن مکان دار الفناء فی دار البقاء بأنفس الأعواض، و أنلها ممن عاندها نهایة الآمال و غایة الأغراض، حتی لا یبقی لها ولی ساخط لسخطها الا و هو راض، انک أعز من أجار المظلومین، و أعدل قاض.
اللهم ألحقها فی الاکرام ببعلها و أبیها، وخذ لها الحق من ظالمیها.
اللهم و صل علی الأئمة الراشدین، و القادة الهادین، و السادة المعصومین، و الأتقیاء الأبرار، مأوی السکینة و الوقار، و خزان العلم، و منتهی الحلم و الفخار، و ساسة العباد، و أرکان البلاد، و أدلة الرشاد، الألباء الأمجاد، العلماء بشرعک، الزهاد، و مصابیح الظلم، و ینابیع الحکم، و أولیاء النعم، و عصم الأمم، قرناء التنزیل و آیاته، و أمناء التأویل و ولاته، و تراجمة الوحی و دلالاته، أئمة الهدی، و منار الدجی، و أعلام التقی، و کهوف الوری، و حفظة الاسلام، و حججک علی جمیع الأنام، الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجنة، و سبطی نبی الرحمة، و علی بن الحسین السجاد زین‏العابدین، و محمد بن علی باقر علم الدین، و جعفر بن محمد الصادق الأمین، و موسی بن جعفر الکاظم الحلیم، و علی بن موسی الرضا الوفی، و محمد بن علی البر التقی، و علی بن محمد المنتجب الزکی، و الحسن بن علی الهادی الرضی، و الحجة بن الحسن صاحب العصر و الزمن، وصی الأوصیاء، و بقیة الأنبیاء، المستتر عن خلقک، و المؤمل لاظهار حقک، المهدی المنتظر، و القائم الذی به تنتصر.
اللهم صل علیهم أجمعین صلاة باقیة فی العالمین، تبلغهم بها أفضل محل المکرمین، اللهم ألحقهم فی الاکرام بجدهم و أبیهم، وخذ لهم الحق من ظالمیهم.
أشهد یا مولای! أنکم المطیعون لله، القوامون بأمره، العاملون بارادته، الفائزون بکرامته، اصطفاکم بعلمه، و اجتباکم لغیبه، و اختارکم بسره [4] ، و أعزکم بهداه، و خصکم ببراهینه، و أیدکم بروحه، و رضیکم خلفاء فی أرضه، و دعاة الی حقه، و شهداء علی خلقه، و أنصارا لدینه، و حججا علی بریته، و تراجمة لوحیه، و خزنة لعلمه، و مستودعا لحکمته، عصمکم الله من الذنوب، و برأکم من العیوب، و ائتمنکم علی الغیوب.
زرتکم یا موالی! عارفا بحقکم، مستبصرا بشأنکم، مهتدیا بهداکم، مقتفیا لأثرکم، متبعا لسنتکم، متمسکا بولایتکم، معتصما بحبلکم، مطیعا لأمرکم، موالیا لأولیائکم، معادیا لأعدائکم، عالما بأن الحق فیکم و معکم، متوسلا الی الله بکم، مستشفعا الیه بجاهکم، و حق علیه أن لا یخیب سائله، و الراجی ما عنده، لزوارکم المطیعین لأمرکم.
اللهم فکما وفقتنی للایمان بنبیک، و التصدیق لدعوته، و مننت علی بطاعته، و اتباع ملته، و هدیتنی الی معرفته و معرفة الأئمة من ذریته، و أکملت بمعرفتهم الایمان، و قبلت بولایتهم و طاعتهم الأعمال، و استعبدت بالصلاة علیهم عبادک، و جعلتهم مفتاحا للدعاء، و سببا للاجابة، فصل علیهم أجمعین، و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین.
اللهم اجعل ذنوبنا بهم مغفورة، و عیوبنا مستورة، و فرائضنا مشکورة، و نوافلنا مبرورة، و قلوبنا بذکرک معمورة، و أنفسنا بطاعتک مسرورة، و جوارحنا علی خدمتک مقهورة، و أسماءنا فی خواصک مشهورة، و أرزاقنا من لدنک مدرورة، و حوائجنا لدیک میسورة، برحمتک یا أرحم الراحمین.
اللهم أنجز لهم وعدک، و طهر بسیف قائمهم أرضک، و أقم به حدودک المعطلة، و أحکامک المهملة و المبدلة، و أحی به القلوب المیتة، و اجمع به الأهواء المتفرقة، و أجل به صدی الجور عن طریقتک، حتی یظهر الحق علی یدیه فی أحسن صورته، و یهلک الباطل و أهله بنور دولته، و لا یستخفی بشی‏ء من الحق مخافة أحد من الخلق.
اللهم عجل فرجهم، و أظهر فلجهم [5] ، و اسلک بنا منهجهم، و أمتنا علی ولایتهم، و احشرنا فی زمرتهم و تحت لوائهم، و أوردنا حوضهم، و اسقنا بکأسهم، و لا تفرق بیننا و بینهم، و لا تحرمنا شفاعتهم، حتی نظفر بعفوک و غفرانک، و نصیر الی رحمتک و رضوانک، اله الحق رب العالمین.
یا قریب الرحمة من المؤمنین و نحن أولئک حقا لا ارتیابا، یا من اذا أوحشنا التعرض لغضبه آنسنا حسن الظن به، فنحن واثقون [6] بین رغبة و رهبة ارتقابا، قد أقبلنا لعفوک و مغفرتک طلابا، فأذللنا لقدرتک و عزتک رقابا، فصل علی محمد و آل محمد الطاهرین، و اجعل دعاءنا بهم مستجابا، و ولاءنا لهم من النار حجابا.
اللهم بصرنا قصد السبیل لنعتمده، و مورد الرشد لنرده، و بدل خطایانا صوابا، و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، وهب لنا من لدنک رحمة، یا من تسمی من جوده و کرمه وهابا، و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، و قنا عذاب النار ان حقت علینا اکتسابا، برحمتک یا أرحم الراحمین.
ثم تصلی صلاة الزیارة، ثم تعود و تقف علی الضریح، و تقول:
یا ولی الله ان بینی و بین الله عزوجل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاه، فبحق من ائتمنک علی سره، و استرعاک أمر خلقه، و قرن طاعتک بطاعته، و موالاتک بموالاته، تول صلاح حالی مع الله عزوجل، و اجعل حظی من زیارتک تخلیطی بخالصی زوارک، الذین تسأل الله عزوجل فی عتق رقابهم، و ترغب الیهم [7] فی حسن ثوابهم.
وها أنا ذا الیوم بقبرک لائذ، و بحسن دفاعک عنی عائذ، فتلافنی یا مولای! و أدرکنی، و اسأل الله عزوجل فی أمری، فان لک عندالله عزوجل مقاما کریما، صلی الله علیک و سلم تسلیما.
ثم قبل الضریح، و توجه الی القبلة، و ارفع یدیک، و قل:
اللهم انک لما فرضت علی طاعته، و أکرمتنی بموالاته، علمت أن ذلک لجلیل مرتبته عندک، و نفیس حظه لدیک، و لقرب منزلته منک، فلذلک لذت بقبره لواذ من یعلم أنک لا ترد له شفاعة، فبقدیم علمک فیه، و حسن رضاک عنه، ارض عنی و عن والدی، و لا تجعل للنار علی سبیلا و لا سلطانا، برحمتک یا أرحم الراحمین.
ثم تتحول من موضعک، وقف وراء القبر، و اجعله بین یدیک، و ارفع یدیک، و قل:
اللهم لو وجدت شفیعا أقرب الیک من محمد و أهل بیته الأخیار الأتقیاء الأبرار علیه و علیهم السلام لاستشفعت بهم الیک، و هذا قبر ولی من أولیائک، و سید من أصفیائک، و من فرضت علی الخلق طاعته، قد جعلته بین یدی، أسألک یا رب! بحرمته عندک، و بحقه علیک، لما نظرت الی نظرة رحیمة من نظراتک، تلم بها شعثی، و تصلح بها حالی فی الدنیا و الآخرة، فانک علی کل شی‏ء قدیر.
اللهم ان ذنوبی لما فاتت العدد، و جاوزت الأمد، علمت أن شفاعة کل شافع دون أولیائک تقصر عنها، فوصلت المسیر من بلدی قاصدا الی ولیک بالبشری، و متعلقا منه بالعروة الوثقی، و ها أنا یا مولای! قد استشفعت به الیک، و أقسمت به علیک، فارحم غربتی، و اقبل توبتی.
اللهم انی لا أعول علی صالحة سلفت منی، و لا أثق بحسنة تقوم بالحجة عنی، و لو أنی قدمت حسنات جمیع خلقک، ثم خالفت طاعة أولیائک، لکانت تلک الحسنات مزعجة عن جوارک لی، غیر حائلة بینی و بین نارک، فلذلک علمت أن أفضل طاعتک طاعة أولیائک.
اللهم ارحم توجهی بمن توجهت به الیک، فلقد علمت أنی غیر واجد أعظم مقدارا منهم لمکانهم منک، یا أرحم الراحمین.
اللهم انک بالانعام موصوف، و ولیک بالشفاعة لمن أتاه معروف، فاذا شفع فی متفضلا کان وجهک علی مقبلا، و اذا کان وجهک علی مقبلا أصبت من الجنة منزلا.
اللهم فکما أتوسل به الیک أن تمن علی بالرضا و النعم، اللهم أرضه عنا، و لا تسخطه علینا، و اهدنا به و لا تضلنا فیه، و اجعلنا فیه علی السبیل الذی تختاره، و أضف طاعتی الی خالص نیتی فی تحیتی، یا أرحم الراحمین.
اللهم صل علی خیار خلقک محمد و آله، کما انتجبتهم علی العالمین، و اخترتهم علی علم من الأولین.
اللهم و صل علی حجتک و صفوتک من بریتک، التالی لنبیک، القیم بأمرک، علی بن أبی‏طالب، و صل علی فاطمة الزهراء، سیدة نساء العالمین، و صل علی الحسن و الحسین شنفی [8] عرشک، و دلیلی خلقک علیک، و دعاتهم الیک.
اللهم صل علی علی، و محمد، و جعفر، و موسی، و علی، و محمد، و علی، و الحسن، و الخلف الصالح الباقی، مصابیح الظلام، و حججک علی جمیع الأنام، خزنة العلم أن یعدم، و حماة الدین أن یسقم، صلاة یکون الجزاء علیها أتم رضوانک، و نوامی برکاتک و احسانک، اللهم العن أعداءهم من الجن و الانس أجمعین، و ضاعف علیهم العذاب الألیم.
ثم تقول أیضا:
اللهم اجعل نفسی مطمئنة بقدرک، راضیة بقضائک، مولعة بذکرک و دعائک، محبة لصفوة أولیائک، محبوبة فی أرضک و سمائک، صابرة علی نزول بلائک، مشتاقة الی فرحة لقائک، متزودة التقوی لیوم جزائک، مستنة بسنن أولیائک، مفارقة لأخلاق أعدائک، مشغولة عن الدنیا بحمدک و ثنائک [9] .

پی نوشت ها:
[1] اشاره به آیات 46 - 49 سوره‏ی مبارکه‏ی اعراف.
[2] الخطل بالتحریک: المنطق الفاسد المضطرب مجمع البحرین 1: 666، (خطل).
[3] یقال: أسود غربیب أی شدید السواد. المصدر 2: 300، (غربب).
[4] و فی المصباح: لسره.
[5] الفلج: الظفر و الفوز. مجمع البحرین 2: 425، (فلج).
[6] واقفون (خ ل).
[7] فی المصباح: الیه.
[8] الشنف من حلی الأذن، و قیل: ما یعلق فی أعلاها، و قیل: الشنف ما یعلق فی الیسری و القرط فی الیمنی. مجمع البحرین 1: 546، (شنف).
[9] مصباح الزائر: 476، بحارالأنوار 102: 178.

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مؤیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 1384.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir