دعای امام هادی در زیارت جامعه

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای امام هادی در زیارت جامعه
نخعی گوید: به علی بن محمد - که بر آنان درود باد - عرضه داشتم: ای پسر پیامبر خدا گفتاری بلیغ و کامل به من بیاموز که هر گاه خواستم یکی از شما را زیارت کنم آن را بخوانم، فرمود: هنگامی که به در حرم رسیدی بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل کرده باشی.
هنگامی که داخل شده و قبر را دیدی بایست و سی بار تکبیر بگو، آنگاه مقداری راه برو در حالی که سکینه و وقار در تو نمایان باشد، و قدمهایت را کوتاه بردار، آنگاه ایستاده و سی بار تکبیر بگو، آنگاه به قبر نزدیک شو و چهل بار تکبیر بگو، که رویهم صد مرتبه تکبیر می‏شود.
سپس بگو: سلام و رحمت و برکات الهی بر شما ای خاندان پیامبر، و جایگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشتگان، و جایگاه فرود آمدن وحی، و معدن رحمت، و خزینه‏داران دانش، و نهایت بردباری، و ریشه‏های بزرگواری، و راهبران امت‏ها، و سرپرستان نعمت‏ها، و پایه‏های نیکان، و ستون‏های خوبان، و سیاستمداران بندگان، و اساس‏های شهرها، و درهای ایمان، و امینان خدای رحمان، و دودمان پیامبران و برگزیده‏ی رسولان، و خاندان انتخاب شده‏ی پروردگار جهانیان.
سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان هدایت، و چراغ‏های تاریکی (شرک و کفر)، و پرچم‏های تقوا و پرهیزکاری، و صاحبان عقل و اندیشه، و دارندگان ذکاوت و تیزهوشی، و وارثان پیامبران، و نمونه برتر، دعوت و خواندن نیکوتر، و حجت‏های الهی بر اهل آخرت و دنیا.
سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‏های شناخت خدا، و محل‏های فرود آمدن برکت‏های الهی، و معدن‏های حکمت او، و نگاهبان‏های اسرار او، و حاملان کتاب او، و جانشینان پیامبر او، و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و خاندانش باد.
سلام و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا، و راهنمایان به سوی کسب خشنودی او، و پابرجایان در اطاعت از امر او، و کامل شدگان در کسب محبت او [1] ، و با اخلاصان در یکتاپرستی او، و آشکار کنندگان امر و نهی او، و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست. سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده، و رهبران هدایتگر، و سروران سرپرست [2] ، و مدافعان حمایت کننده، و خاندان صاحب امر، و باقیمانده‏ی (حجت‏های) خدا و برگزیدگان او، و حزب او و جایگاه دانش او، و حجت و راه او، و نور و برهان او.
گواهی می‏دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه بوده و شریکی ندارد، همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد، و فرشتگانش و اندیشمندان از خلقش به آن گواهی دادند، معبودی جز او نیست و گرامی و حکیم است، و گواهی می‏دهم که محمد بنده‏ی انتخاب شده‏ی او، و پیامبر خشنود شده از او می‏باشد، او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند، و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. و گواهی می‏دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده هستید، پاکان و بزرگواران، نزدیکان و پرهیزکاران، راستگویان برگزیدگان. فرمانبرداران خدا، قیام کنندگان به امر او، عمل کنندگان به اراده و مشیت او، رستگاران به بزرگواری او هستید، شما را با دانشش برگزید، و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد، و برای اسرارش شما را انتخاب کرد، و شما را به قدرتش برگزید، و به هدایتش عزیز گرداند، و به برهانش مخصوص نمود، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش و حجت‏هایی بر بندگانش و یاوران دینش نگاهبان اسرارش، و خزینه‏داران دانشش، و امانت‏داران حکمتش، و بیانگران وحیش، و ارکان توحید و یکتاپرستی‏اش، و گواهان بر خلقش، و پرچم‏های بندگانش، و چراغ‏های روشن در شهرهایش، و راهبران بر راهش باشید.
خداوند شما را از لغزش‏ها بازداشت، و از فتنه‏ها ایمنی بخشید، و از زشتی پاکیزه نمود، و پلیدی را از شما برد، و شما را پاک و پاکیزه گرداند. از این رو شکوه الهی را بزرگ داشته، و منزلتش را برتر شمرده، و کرمش را گرامی داشته، و یادش را استمرار داده، و عهد و پیمانش را استحکام بخشیده، و وظیفه‏ی فرمانبرداریش را محکم کرده، و در آشکار و نهان برای او خیرخواهی نمودید، و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید. و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید، و بر آنچه در راه او به شما رسید بردبار بودید، و نماز را برپا داشتید، و زکات دادید، و امر به معروف و نهی از منکر کردید، و در راه خدا آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید، تا این که دعوت او را آشکار ساخته، و واجباتش را بیان نموده، و حدود الهی را بر پا ساخته، و احکام او را منتشر نموده، و سنتهایش را ترویج کردید، در این زمینه از خداوند خشنود بودید، و تقدیرات را به او سپردید، و پیامبران گذشته را تصدیق کردید.
پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده، و آن که ملازمت شما را انتخاب کند به شما ملحق می‏گردد، و آن که در ادای حق شما کوتاهی کند هلاک می‏گردد، و حق با شما، و در شما، و از شما، و به سوی شما بوده، و شما جایگاه و محل آن می‏باشید، و میراث نبوت نزد شما است، و بازگشت مردم به سوی شما، و حسابرسی آنان به عهده‏ی شما، و آنچه بین حق و باطل را روشن می‏سازد نزد شما است، و آیات الهی پیش شما، و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‏یابد، و نور و برهان او نزد شما، و امر خدا به سوی شما فرستاده می‏شود.
هر که با شما دوستی کند خدا را دوست داشته، و هر که با شما دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را خشمگین و ناراحت کند خدا را چنین کرده، و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است.
شما راه عادلانه‏تر، و گواهان دنیای فانی، و شفیعان خانه‏ی بقا و جاودانگی هستید، و رحمت پیوسته و مستمر، و نشانه‏ی پنهان شده، و امانت نگهداری شده‏اید، و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار می‏گیرند. هر که نزد شما آمد نجات یافته، و هر که از شما روی برتافت هلاک می‏گردد، به سوی خدا خوانده، و بر او ایمان آورده، و تسلیم او هستید، و به امر او عمل نموده، و به راه او ارشاد کرده، و به گفتارش حکم می‏نمائید.آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد، و هر که با شما دشمنی نمود هلاک گردید، و هر که منکر شما شد زیانکار گردید، و هر که از شما دوری گزید گمراه شد، و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد، و هر که به شما پناهنده شد ایمن یافت، و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند، و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود جایگاهش بهشت است. و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‏گیرد، و هر که منکر شما شد کافر است، و هر که با شما جنگید مشرک است، و هر که شما را رد کرد در پائین‏ترین درجات جهنم جای دارد.
گواهی می‏دهم که این امور در گذشته‏ها برای شما رقم خورده، و در آینده در مورد شما جریان خواهد داشت، و ارواح و نور و ذات شما یکی است، همه‏ی آنها پاک و پاکیزه است.
خداوند شما را به صورت انواری خلق کرد، و شما را گرداگرد عرشش قرار داد، تا این که به شما بر ما منت نهاد، و شما را در مکان‏هایی قرار داده و اجازه فرمود که نامش در آن جایگاه‏ها برده شود، و درودهایمان را بر شما قرار داد، و نیز بر ما منت نهاد به آنچه از ولایتتان ویژه‏ی ما نمود، به جهت پاک نمودن خلقتمان، و پاکیزه نمودن و پیراسته ساختن جانهایمان، و کفاره‏ی گناهانمان، و ما در پیشگاه خدا تسلیم فضل شما بوده، و به تصدیق شما شناخته شده‏ایم.
و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران، و برترین جایگاه نزدیکان، و والاترین درجات پیامبران رسانید، در جایی که در آینده کسی بدان مقام راه نبرده، و کسی را یارای برتری جوئی بر آن مقام نبوده، و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده، و طمع کننده‏ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد. تا این که باقی نماند فرشته‏ی مقربی، و نه پیامبر فرستاده شده‏ای، و نه راستگو و نه گواه و شاهدی، و نه دانا و نه جاهلی، و نه انسان پست و نه فاضلی، و نه مؤمن صالحی، و نه فخر کننده‏ی پرده‏دری، و نه قدرتمند کینه‏توزی، و نه شیطان رانده شده‏ای، و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد، جز آن که خداوند به والایی امرتان، و بزرگی مقامتان، و برتری منزلتتان، و کامل بودن نورتان، و شایسته بودن این مقامات برای شما، و ثابت بودن آنها برای شما را به آنان شناسائی نمود، و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد او، و گرامی بودنتان بر او، و اختصاص شما نزد او، و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای آنان تبیین کرد.
پدر و مادر و خاندان و اموال و خویشاوندانم فدای شما باد، خدا را گواه می‏گیرم و شما را نیز گواه می‏گیرم، که من به شما و به آنچه شما بدان ایمان دارید مؤمن هستم، و به دشمنتان و به آنچه بدان کفر ورزیدید کافر هستم، به منزلت شما آگاهی داشته، و به گمراهی مخالفتان واقفم، دوستدار شما و دوستانتان، و متنفر از دشمنانتان و دشمن آنان هستم. در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‏اند، و در حال جنگم با آنان که با شما در این حالتند، محقق می‏کنم مواردی را که شما محقق نمودید، و باطل می‏نمایم آنچه شما باطل کردید، فرمانبردار شما هستم، آگاه به حق شما، اقرار کننده به فضل شما، حمل کننده‏ی دانش شما، پوشیده شده در پیمان شما، اعتراف کننده به شما، ایمان دارنده به بازگشت شما، تصدیق کننده‏ی به رجعت شما، در انتظار تحقق امر شما، چشم به راه ایجاد دولت شما.
گیرنده‏ی سخن شما، عمل کننده به امر شما، پناهنده به شما، زیارت کننده‏ی شما، ملازم شما، پناه گیرنده به قبور شما، طالب شفاعت نزد خدا به شما، و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‏ی شمایم، و پیشاپیش خواسته‏هایم و نیازهایم و اراده‏هایم شما را مقدم می‏دارم، در هر حال و کاری به سر و آشکارتان، و شاهد و غائبتان، و اول و آخرتان ایمان دارم، و همه‏ی این امور را به شما وا می‏گذارم، و در آنها تسلیم امر شمایم.
و قلبم تسلیم شماست، و عقیده‏ام تابع عقیده‏ی شما، و یاریم برای شما آماده است، تا این که خداوند دینش را به شما زنده کرده، و شما را در ایام رجعت بازگرداند، و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید، و در زمینش جای دهد، پس با شما با شما، نه با غیر شما، به شما ایمان آوردم، و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم، و به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می‏جویم، و نیز از معبودهای ساختگی و زورمندان و شیاطین، و حزب آنان، که بر شما ستم نمودند، و حقتان را منکر شده، و از تحت ولایت شما خارج گردیدند، و ارث شما را غصب کرده، و در مورد شما به شک و تردید افتاده، و از شما منحرف شده‏اند، و نیز بیزاری می‏جویم از هر دوستی غیر از شما، و هر فرمانبرداری جز شما، و از پیشوایانی که به سوی آتش می‏خوانند.
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما ثابت قدم بدارد، و برای اطاعت شما موفق نماید، و شفاعت شما را روزیم گرداند، و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد، آنان که به آنچه به سوی آن فراخواندید پیروی شما را نمودند، و مرا از کسانی قرار دهد که به دنبال شما حرکت کرده، و راه شما را دنبال نموده، و به هدایت شما هدایت یافته، و در زمره‏ی شما محشور گردیده، و در زمان رجعت شما بازگشته، و در دولت شما فرمانروایی کرده، و در سرانجام کارتان در این دنیا شرافتمند گردم، و در آن ایام اقتدار یافته، در آن روز چشمانم به دیدارتان روشن گردد. پدر و مادرم و خاندان و مالم فدایتان باد، هر که اراده خدا نمود به شما آغاز می‏کند، و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته، و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‏نماید، سرپرستان من، کمالاتتان قابل شمارش من نبوده، و ستایشم به کنه شما نمی‏رسد، و توصیفم ارزش شما را نمی‏رساند.
و شما نور نیکان، هدایتگر خوبان، و حجت‏های خداوند هستید، به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‏رساند، و به شما باران را فرومی‏فرستد، و به شما آسمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه‏اش نگاه می‏دارد، و به شما غم و اندوه را زدوده، و ناراحتی را برطرف می‏سازد، و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها را آوردند نزد شماست، و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای امیرمؤمنان خوانده می‏شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -.
خداوند به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است، هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده، و هر متکبری در برابر اطاعت شما خاضع شده، و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته، و هر چیز در برابر شما ذلیل و خوار گردیده، و زمین به نور شما منور شده است، و رستگاران به ولایت شما رستگار شده‏اند، به شما به سوی بهشت می‏توان رفت، و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند. پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد، یاد شما در میان یاد کنندگان، و نامهایتان در میان نام‏ها، و بدنهایتان در میان بدن‏ها، و روح‏های شما در میان روح‏ها، و جان‏هایتان در میان جان‏ها، و آثار شما در میان آثار، و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه شیرین است نامهایتان، و چه گرامی است جانهایتان، و چه بزرگ است منزلتتان، و برتر است مقامتان، و توأم با وفاست عهد و پیمانتان، و درست است وعده‏تان.
کلامتان نور، و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت، و سفارش شما تقوی، و کردارتان خیر و نیکی، و عادتتان احسان کردن، و سرشتتان کرم و بزرگواری، و رفتارتان بر اساس حق و درستی و مدارا نمودن است، و سخن شما حکم و قطعی است، و عقائد شما بر دانش و بردباری
و دور اندیشی استوار است، اگر خیر یاد شود شما آغازگر و ریشه‏ها و شاخه‏های آن، و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‏باشید.
پدر و مادر و جانم فدایتان باد، چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم، و زیبائی کمالاتتان را به شمارش درآورم، در حالی که به وسیله‏ی شما خدا ما را از ذلت خارج کرد، و گردابهای مشکلات را از ما برطرف ساخت، و از پرتگاه‏های آتش و جایگاه‏های هلاکت نجاتمان داد.
پدر و مادر و جانم فدایتان باد، به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به ما آموخت، و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد، و به دوستی شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید، و جدائی‏ها به اتحاد مبدل شد، و به دوستی شما واجبات پذیرفته می‏شود، و برای شماست دوستی واجب، و درجات بالا، و مقام ستوده شده، و جایگاه دانسته شده نزد خداوند، و آبروی بسیار، و منزلت والا و شفاعتی مقبول.
پروردگارا! به آنچه نازل کردی ایمان آورده، و پیامبر را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان بشمار آور، پروردگارا قلبهایمان را بعد از این که هدایت نمودی منحرف مکن، و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده، به درستی که تو بخشنده‏ای، پاک و منزه است پروردگار ما، به درستی که وعده‏ی پروردگار ما انجام شدنی است.
ای ولی خدا، بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و خشنودی شما آنها را نمی‏بخشد، پس به حق آنکه شما را به اسرارش امین دانست، و امر خلقش را به شما واگذار کرد، و اطاعت شما را به اطاعت خودش نزدیک ساخت، آنگاه که گناهان مرا ببخشید، و شفیعان من گردید، من فرمانبردار شما هستم، هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است.
خدایا! اگر شفیعانی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش، آن پیشوایان نیکان، می‏یافتم آنان را شفیع خود قرار می‏دادم، پس به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‏ای از تو می‏خواهم که مرا در زمره‏ی آگاهان به ایشان و حق آنان، و در میان کسانی که به شفاعت آنان مشمول رحمت شده‏اند قرار دهی، به درستی که تو مهربانترین مهربانانی، و درود و سلام بسیار خدا بر محمد و خاندان پاکش باد، و خدا ما را کافی بوده و بهترین نگاهبانان است.
و در روایتی اینگونه آمده است:
سلام و رحمت و برکات الهی بر شما خاندان پیامبر، و جایگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشتگان، و جایگاه فرود آمدن وحی، و خزینه‏داران دانش، و نهایت بردباری، و معدن رحمت، و جایگاه آرامش، و ریشه‏های بزرگواری، و راهبران امت‏ها، و سرپرستان نعمت‏ها، و پایه‏های نیکان، و ستون‏های خوبان، و سیاستمداران بندگان، و اساس‏های شهرها، و درهای ایمان، و امینان خدای رحمان، و دودمان پیامبران و برگزیده‏ی رسولان، و خاندان پیامبر اسلام، و دودمان فرستاده‏ی پروردگار جهانیان.
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما پیشوایان هدایت، و چراغ‏های تاریکی (شرک و کفر)، و پناهگاه‏های جهانیان، و ستارگان فروزان دنیا، و پرچم‏های تقوا و پرهیزکاری، و صاحبان عقل و اندیشه، و دارندگان ذکاوت و تیزهوشی، و فرزندان پیامبران، و نمونه برتر، و دعوت و خواندن نیکوتر، و وارثان پیامبران، و حجت خدا بر ساکنین زمین و آسمان و بر اهل آخرت و دنیا.
سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‏های شناخت خدا، و راه‏های پرتو افکنی نور الهی، و محل‏های فرود آمدن برکت‏های الهی، و معدن‏های حکمت او، و خزینه‏داران علم و دانش او، و نگاهبان‏های اسرار او، و حاملان کتاب او، و وارثان و جانشینان و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و خاندانش باد.
سلام و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا، و راهنمایان به سوی کسب خشنودی او، و رسانندگان از طرف او، و قیام کنندگان به برپائی حق او، و سخنگویان از جانب او، و پابرجایان در اطاعت از امر او، و با اخلاصان در یکتاپرستی او، و بیان کنندگان اوامر او، و ثابت قدمان در کسب محبت او، و آشکار کنندگان امر و نهی او، و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست.
سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده، و راهنمایان هدایتگر، و سروران سرپرست، و مدافعان حمایت کننده، و خاندان پیامبر و صاحبان امر، و باقیمانده‏ی (حجت‏های) خدا و حزب او و برگزیدگان او، و جایگاه دانش او، و حجت و چشم نافذ او، و راه و مسیر روشن او، و نور و برهان او. گواهی می‏دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه بوده و شریکی ندارد، همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد، و فرشتگانش و اندیشمندان از خلقش به آن گواهی دادند، معبودی جز او نیست و گرامی و حکیم است، و گواهی می‏دهم که محمد بنده‏ی انتخاب شده‏ی او، و فرستاده‏ی مورد امید او، و پیامبر برگزیده‏اش، و امینی که از او خشنود است می‏باشد، او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند، و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. پس امر پروردگارش را بیان کرد، و آنچه حامل آن گردیده بود را رسانید، و امتش را نصیحت نمود، و در راه پروردگارش جهاد و کوشش کرد، و با حکمت و پند نیکو به سوی او فراخواند، و بر آنچه در راه خدا به او رسید صبر و بردباری نمود، و صادقانه بندگی خدا را کرد تا آن که مرگش فرارسید، درود خدا بر او و بر خاندانش باد.
و گواهی می‏دهم که دین همانگونه است که تشریع کرد، و کتاب همانگونه است که خواند، و حلال همانگونه است که حلال کرد، و حرام همان که حرام نمود، و حکم آنکه قضاوت نمود، و حق آن که فرمود، و راه راست همان که بدان امر کرد، و آنان که او را تکذیب کرده و با او مخالفت نمودند، و حق و فضلش را انکار نمودند، و او را متهم ساختند، و بر جانشینش ظلم کردند، و عقد و عهدش را نادیده گرفته، و پیمانش را شکستند، و بر حدود او تجاوز نمودند، و خلافتش را غصب کردند، و امرش را رها ساختند، و ستم و دشمنی را بر خاندان پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - جاری نموده، و ایشان را به قتل رساندند و دوستی غیر آنان را برگزیدند، اینان در پائین‏ترین درجات جهنم عذاب الهی را می‏چشند، از عذاب آن کاسته نمی‏شود، در عذاب غمگین و ملعون می‏باشند، سرهایشان فروافتاده، و پشیمانی و خواری ابدی را همراه با خوارشدگان شرور مشاهده می‏کنند، در حالی که با چهره در آتش افتاده‏اند.
و آنان که به او ایمان آورده و تصدیقش کردند، و یاریش نموده و بزرگش شمرده، و گرامیش داشتند، و نوری که همراه او بود را پیروی کردند، آنان رستگارانند، در بهشت‏های پر نعمت، و رستگاری بزرگ و ثواب پایدار کریمانه، که مورد غبطه و خوشحالی، و رستگاری بزرگ است.
پس خدا او را از جانب ما بهترین پاداش عطا کند، و بهترین پاداشی که به پیامبری از جانب امتش، و فرستاده شده‏ای از جانب آنان که به سوی آنان فرستاده شده داده است، و او را به برترین بهره‏ی فضیلت‏ها مخصوص گرداند، و از درجات برتر به برترین جایگاه‏های بزرگواران او را برساند، در اعلی علیین، در بهشت‏ها و نهرها، در جایگاه صداقت نزد پادشاه قدرتمند، و به او عطا کند تا خشنود شود، و بعد از خشنودی نیز به او عطا کند، و جایگاهش را در نزدیکترین جایگاه پیامبران، و محل فرود آمدنش را نزدیکترین محل به خود، و آبرویش را برترین آن، و مقامش را والاترین مقام‏ها نزد خود، و پیروانش را نیکوترین آنها، و بهره‏اش را افزونترین بهره‏ی مردم، و زیادترین سهمی قرار دهد که خداوند در میان مردم از خیرات تقسیم کرده است، و خدایا پاداش او را از جانب تمام مؤمنان و پیشینیان و آنان که بعدا می‏آیند برترین پاداش عطا کن.
و گواهی می‏دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده هستید، پاکان و بزرگواران، نزدیکان، راستگویان، برگزیدگان، فرمانبرداران خدا، قیام کنندگان به امر او، عمل کنندگان به اراده و مشیت او، رستگاران به بزرگواری او هستید، شما را با دانشش برگزید، و برای خود به وجود آورد، و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد، و برای اسرارش شما را انتخاب کرد، و شما را به قدرتش برگزید، و به هدایتش عزیز گرداند، و به برهانش مخصوص نمود، و برای نورش برگزید، و به روحش تأیید فرمود، و خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید.
و شما را حجت‏هایی بر بندگانش و یاوران دینش، و نگاهبانان حکمتش، و خزینه داران دانشش، و امانت داران حکمتش، و بیانگران وحیش، و ارکان توحید و یکتاپرستی‏اش، و گواهان بر خلقش، وسایلی به سوی او، و پرچم‏هایی برای بندگانش، و چراغ‏های روشن در شهرهایش، و راهی به سوی بهشتش، و راهنمایان بر راهش باشید.
ای سرورانم! خداوند شما را از گناهان بازداشت، و از عیب‏ها مبری ساخت، و بر امور غیبی امین شمرد، و آفت‏ها و بلاها را از شما دور ساخت، و از بدی‏ها شما را محافظت نمود، و از زشتی و گمراهی شما را پاک گرداند، و از لغزش‏ها و خطا شما را منزه ساخت، و پلیدی را از شما برد، و شما را پاک و پاکیزه گرداند، و از فتنه‏ها شما را ایمنی بخشید، و کار مردم را به شما واگذار نمود، و وسائل را به شما نمایاند، و کتاب را به شما به ارث گذارد، و کلیدهای گشایش را به شما عطا کرد، و آنچه خلق کرد را مسخر شما گردانید.
از این رو شکوه الهی را بزرگ داشته، و منزلتش را برتر شمرده، و از عظمتش هیبت نمودید و کرمش را گرامی داشته، و یادش را استمرار داده، و عهد و پیمان فرامینش را استحکام بخشیده، و وظیفه‏ی فرمانبرداریش را محکم کرده، و در آشکار و نهان برای او خیرخواهی نمودید، و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید.
و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید، و بر آنچه در راه او به شما رسید بردبار بودید، و امر او را بیان نمودید، و کتابش را خواندید و از خشم الهی مردم را بر حذر داشتید، و روزهای خدا را به یاد مردم آوردید، و به عهد الهی وفا نمودید، و نماز را بپا داشته، و زکات را ادا کردید، و امر به معروف و نهی از منکر نمودید، و در راه خدا به بهترین روش مجادله کردید، و آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید.
تا این که دعوت او را آشکار ساخته، و دشمنش را نابود ساخته، و دینش را آشکار ساخته، و واجباتش را بیان نموده، و حدود الهی را بر پا ساخته، و احکام او را تبیین نموده، و سنتهایش را تشریح کردید، در این زمینه از خداوند خشنود بودید، و تقدیرات را به او سپردید، و پیامبران گذشته را تصدیق کردید. پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده، و آن که ملازمت شما را انتخاب کند به شما ملحق می‏گردد، و آن که در اداء حق شما کوتاهی کند هلاک می‏گردد، و حق با شما، و در شما، و از شما، و به سوی شما بوده، و شما جایگاه و محل آن می‏باشید، و میراث نبوت نزد شما است، و بازگشت مردم به سوی شما، و حسابرسی آنان به عهده‏ی شما، و آنچه بین حق و باطل را روشن می‏سازد نزد شما است، و آیات الهی پیش شما، و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‏یابد، و نور و برهان او نزد شما، و امر خدا به سوی شما فرستاده می‏شود.
هر که با شما دوستی کند خدای را دوست داشته، و هر که با شما دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده، و هر که شما را دوست بدارد خدای را دوست داشته، و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است.
ای سرورانم! شما بهترین سرور نسبت به بندگانشان هستید، شما راه بزرگتر، و راه عادلانه‏تر، و گواهان دنیای فانی، و شفیعان خانه‏ی بقاء و جاودانگی هستید، و رحمت پیوسته و مستمر، و نشانه‏ی پنهان شده، و امانت نگهداری شده‏اید، و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار می‏گیرند. هر که نزد شما آمد نجات یافته، و هر که از شما روی برتافت هلاک می‏گردد، و هر که از پذیرش شما امتناع ورزید نابود گردید، به سوی خدا خوانده، و به راه او راهنمایی کرده و بر او ایمان آورده، و تسلیم او هستید، و به امر او عمل نموده، و به راه او ارشاد کرده، و طبق گفتارش حکم می‏نمائید، و به سوی او خوانده، و تنها او را بزرگ می‏شمارید.
سوگند به خدا آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد، و هر که با شما دشمنی نمود هلاک گردید، و هر که شما را نشناخت زیانکار گردید، و هر که از شما دوری گزید گمراه شد، و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد، و هر که به شما پناهنده شد ایمن یافت، و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند، و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود بهشت جایگاهش بوده، و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‏گیرد، و هر که منکر شما شد کافر است، و هر که با شما جنگید مشرک است، و هر که شما را رد کرد در پائین‏ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی می‏دهم که این امور در گذشته‏ها برای شما رقم خورده، و در آینده در مورد شما جریان خواهد داشت، و انوار و اجساد و پرتو و سایه و ارواح و ذات شما یکی است، برتر گردیده، و والا شده، و مبارک گردانده شده، و همه‏ی آنها پاک و پاکیزه است، همواره در پیشگاه خدا و در ملکوت او بوده، و اوامرش را اجرا، و تنها از او هراس داشته، و تنها او را تسبیح و تنزیه کرده، و گرداگرد عرشش و پیرامون آن قرار داشتید.
تا اینکه به شما بر ما منت نهاد، و شما را در مکان‏هایی قرار داد که خداوند اجازه ترفیع و خواندن نام خود را در آن مکان‏ها داد، و آن خدای بزرگ خود تطهیر و پاکیزه نمودنشان را به عهده گرفت، و از هر بنده‏ای که آنها را بزرگ شمارد خشنود گردید، و از هر خانه‏ای که مقدس شمرده می‏شود آن مکان‏ها را بالاتر قرار داد، و از هر مکانی که در آسمان پاک گردانید نیز آنها را والاتر قرار داد، ارزشی با آن برابری نکند، و به آسمان جایگاهش دیده‏ای نرسد، و به کنه آن اندیشه‏ای راه نبرد، و دید قوی به زمینش نظر نیفکند، و بشر قادر به سکونت در آن نیست، هر کس آرزو می‏کند که از آنان بشمار آید، و آنان آرزو نمی‏نمایند که در شمار دیگران قرار گیرند.
به سوی شما بزرگواری و شرافت‏ها رسیده، و انوار و تصمیمات حتمی و مجد و عظمت مستقر شده، و بالاتر از شما جز خدا نبوده، و نزدیکتر از شما به سوی او، و مخصوص‏تر در جوار او، و گرامی‏تر نزد او کسی جز شما نمی‏باشد.
شما ساکنین شهرها، و نور بندگان هستید، در روز قیامت تکیه بر شما می‏باشد، و هرگاه حجتی از شما غائب شده یا از دنیا رخت برمی‏بندد، خداوند به دنبال او جانشین و پیشوای دیگری و نوری هدایتگر، و برهان روشن و نورانی را برای مردم آشکار می‏کند، دعوت کننده‏ای بعد از دعوت کننده‏ای، و هدایتگری بعد از هدایتگری، و خزینه‏داران، و نگاهبانان، دانش شما پایان نپذیرد، و مواد آن از شما قطع نگردد، و آثار آن از شما سلب نشود، واسطه‏ای متصل از خدا به سوی شما، و رحمتی از او بر شما، ما را به سوی خدا راهنمائی کرده و ما را به او نزدیک می‏گردانید، و نزد او مقرب می‏سازید.
و درودهایمان و یاد نمودنمان را بر شما قرار داد، و نیز بر ما منت نهاد به آنچه از ولایتتان که ویژه‏ی ما نمود و فضلتان که به ما شناسانید، به جهت پاک نمودن خلقتمان، و پاکیزه نمودن و پیراسته ساختن جانهایمان، و کفاره‏ی گناهانمان، در حالی که در پیشگاه خدا به شما ایمان داشته و بدان نامیده شده بودیم، و به فضلتان اعتراف داشته، و ناممان در میان تصدیق کنندگانتان مذکور، و به فرمانبری از شما مشهور بودیم.
و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران، و والاترین محل شرافتمندان، و برترین جایگاه نزدیکان، و والاترین درجات پیامبران رسانید، در جایی که در آینده کسی بدان مقام راه نبرده، و کسی را یارای برتری جوئی بر آن مقام نبوده، و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده، و طمع کننده‏ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد.
تا این که باقی نماند فرشته‏ی مقربی، و نه پیامبر فرستاده شده‏ای، و نه راستگو و نه گواه و شاهدی، و نه دانا و نه جاهلی، و نه انسان پست، و نه دانائی، و نه مؤمن صالحی، و نه فخر کننده‏ی پرده‏دری، و نه قدرتمند کینه توزی، و نه شیطان رانده شده‏ای، و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد، جز آن که خداوند به والایی امرتان، و بزرگی مقامتان، و برتری منزلتتان، و کامل بودن نورتان، و راستی گفتارتان، و ثابت بودن مقامتان، و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد او، و گرامی بودنتان بر او، و اختصاص شما نزد او، و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای آنان تبیین کرد. ای سروران و پیشوایانم! پدر و مادر و خودم و خاندان و اموال و خویشاوندانم فدای شما باد، خدا را گواه می‏گیرم و شما را نیز گواه می‏گیرم، که من به شما و به آنچه شما بدان ایمان دارید مؤمن هستم، و به دشمنتان و به آنچه بدان کفر ورزیدید کافر هستم، به منزلت شما آگاهی داشته، و به گمراهی مخالفتان واقفم، دوستدار شما و دوستانتان، و متنفر از دشمنانتان، و دشمن آنان هستم.
در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‏اند، و در حال جنگم با آنان که با شما در این حالتند، محقق می‏کنم مواردی را که شما محقق نمودید، و باطل می‏نمایم آنچه شما باطل کردید، فرمانبردار شما هستم، آگاه به حق شما، اقرار کننده به فضل شما، حمل کننده‏ی دانش شما، پیرو و فرمانبر شما، و پوشیده شده در پیمان شما، اعتراف کننده به شما، ایمان دارنده به بازگشت شما، تصدیق کننده‏ی به رجعت شما، در انتظار تحقق امر شما، چشم به راه ایجاد دولت شما.
گیرنده‏ی سخن شما، عمل کننده به امر شما، پناهنده به شما، زیارت کننده‏ی شما، ملازم شما، پناه گیرنده به قبور شما، طالب شفاعت نزد خدا به شما، و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‏ی محبت شما هستم، و پیشاپیش خواسته‏هایم و نیازهایم و حاجتهایم و اراده‏هایم شما را مقدم می‏دارم، و به وسیله‏ی شما به سوی خدا توسل می‏جویم، و در هر حال و کاری شما را مقدم می‏دارم، به سر و آشکارتان، و شاهد و غائبتان، و اول و آخرتان ایمان دارم، و همه‏ی این امور را به خدای بزرگ و سپس به شما وامی‏گذارم، و در آنها تسلیم امر شمایم.
و قلبم تسلیم شماست، و عقیده‏ام تابع عقیده‏ی شما، و یاریم برای شما آماده است، تا این که خداوند دینش را به شما زنده کرده، و شما را در ایام رجعت بازگرداند، و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید، و در زمینش جای دهد، پس با شما با شما اگر خدا بخواهد، نه با غیر شما، به شما ایمان آوردم، و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم، و به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می‏جویم، و نیز از معبودهای ساختگی و دوستانشان و شیاطین، و حزب آنان، و آنان که بر شما ستم نمودند، و حقتان را منکر شده، و از تحت دین و ولایت شما خارج گردیدند، و ارث شما را غصب کرده، و در مورد شما به شک و تردید افتاده، و از شما منحرف شده‏اند، و نیز بیزاری می‏جویم از هر دوستی غیر از شما، و هر فرمانبرداری جز شما، و از پیشوایانی که به سوی آتش می‏خوانند.
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما ثابت قدم بدارد، و برای اطاعت شما موفق نماید، و شفاعت شما را روزیم گرداند، و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد، آنان که به آنچه به سوی آن فراخواندید پیروی شما را نمودند، و مرا از کسانی قرار دهد که به دنبال شما حرکت کرده، و راه شما را دنبال نموده، و به هدایت شما هدایت یافته، و در زمره‏ی شما محشور گردیده، و در زمان رجعت شما بازگشته، و در دولت شما فرمانروایی کرده، و در سرانجام کارتان در این دنیا شرافتمند گردیده، و در ولایت شما منزلت یافته، و در آن ایام اقتدار یافته، و در آن روز چشمانش به دیدارتان روشن گردد.
پدر و مادرم و خاندان و مالم و خویشاوندانم فدایتان باد، هر که اراده‏ی خدا نمود به شما آغاز می‏کند، و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته، و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‏نماید، سرپرستان من، کمالاتتان قابل شمارش من نبوده، و ستایشم به کنه شما نمی‏رسد، و توصیفم ارزش شما را نمی‏رساند.
زیرا شما نور نورها، و برگزیده‏ی برگزیدگان، هدایتگر خوبان، و حجت‏های خداوند هستید، به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‏رساند، و به شما باران را فرومی‏فرستد، و به شما آسمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه‏اش نگاه می‏دارد، و به شما غم و اندوه را زدوده، و ناراحتی را برطرف می‏سازد، و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها را آوردند نزد شماست، و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای امیرمؤمنان خوانده می‏شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -
و به کلید گفتارتان هر زبانی گویاه شده، و به شما خدای پاک و منزه تنزیه می‏گردد، و با تسبیح شما زبان‏ها به تسبیح او جاری گردیده، و خدا به منتش به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است، هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده، و هر متکبری در برابر اطاعت شما خاضع شده، و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته، و هر چیز در برابر شما ذلیل و خوار گردیده، و زمین به نور شما منور شده است، و رستگاران به ولایت شما رستگار شده‏اند، به شما به سوی بهشت می‏توان راه یافت، و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند.
پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد، یاد شما در میان یاد کنندگان، و نامهایتان در میان نام‏ها، و بدنهایتان در میان بدن‏ها، و روح‏های شما در میان روح‏ها، و جان‏هایتان در میان جان‏ها، و آثار شما در میان آثار، و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه شیرین است نامهایتان، و چه گرامی است جانهایتان، و چه بزرگ است منزلتتان، و برتر است مقامتان، و توأم با وفاست عهد و پیمانتان، و درست است وعده‏تان.
کلامتان نور، و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت، و سفارش شما تقوی، و کردارتان خیر و نیکی، و عادتتان احسان کردن، و سرشتتان کرم و بزرگواری، و رفتارتان بر اساس حق و کلامتان با درستی، و طبیعتتان مدارا نمودن است، و سخن شما حکم و قطعی است، و عقائد شما بر اساس دانش و بردباری و بزرگواری، و امرتان قطعی و با دور اندیشی استوار است، اگر خیر یاد شود شما آغازگر و پایان دهنده، و ریشه‏ها و شاخه‏های آن، و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‏باشید.
پدر و مادر و جانم و خاندانم و اموالم فدایتان باد، چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم، و زیبائی کمالاتتان را به شمارش درآورم، در حالی که به وسیله‏ی شما خدا ما را از ذلت خارج کرد، و زنجیرهای اسارت را از ما کنار زد، و گرداب‏های مشکلات را از ما برطرف ساخت، و به شما ما را از جایگاه‏های هلاکت و عذاب آتش نجات داد.
پدر و مادر و جانم و خاندان و اموالم فدایتان باد، به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به ما آموخت، و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد، و به دوستی شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید، و منت کامل شد، و جدائی‏ها به اتحاد مبدل شد، و به دوستی شما اعمال پذیرفته می‏شود، و برای شماست فرمانبری الزام‏آور، و دوستی واجب، و درجات بالا، و مکان ستوده شده، و مقام دانسته شده نزد خداوند بزرگ، و آبروی بسیار، و منزلت والا و شفاعتی مقبول. پروردگارا! به آنچه نازل کردی ایمان آورده، و پیامبر را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان بشمار آور، پروردگارا قلبهایمان را بعد از این که هدایت نمودی منحرف مکن، و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده، به درستی که تو بخشنده‏ای، پاک و منزه است پروردگار ما، به درستی که وعده‏ی پروردگار ما انجام شدنی است.
سپس خود را روی ضریح انداخته و آن را ببوس و بگو:
ای ولی خدا، بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و خشنودی خدا و شما آنها را نمی‏بخشد، پس به حق آن که شما را به اسرارش امین دانست، و امر خلقش را به شما واگذار کرد، و اطاعت شما را به اطاعت خودش، و دوستی شما را به دوستی خودش نزدیک ساخت، آنگاه که گناهان مرا ببخشید، و شفیعان من به سوی خدا گردید، من فرمانبردار شما هستم. هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است، و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که شما را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است.
سپس دست‏هایت را به سوی آسمان بلند کرده و بگو: خدایا! اگر وسائلی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش، آن پیشوایان نیکان، - که بر او و آنان درود باد - می‏یافتم آنان را شفیع خود قرار می‏دادم، خدایا پس به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‏ای از تو می‏خواهم که مرا در زمره‏ی آگاهان به ایشان و حق آنان، و در میان کسانی که به شفاعت آنان مشمول رحمت شده‏اند قرار دهی، به درستی که تو مهربانترین مهربانانی.


دعاؤه فی الزیارة الجامعة
عن النخعی قال: قلت لعلی بن محمد علیهماالسلام: علمنی یا ابن رسول‏الله قولا اقوله بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم، فقال: اذا صرت الی الباب فقف و اشهد الشهادتین، و انت علی غسل.
فاذا دخلت و رأیت القبر فقف و قل: الله اکبر الله اکبر - ثلاثین مرة، ثم امش قلیلا، و علیک السکینة و الوقار، و قارب بین خطاک، ثم قف و کبر الله عزوجل ثلاثین مرة، ثم ادن من القبر و کبر الله أربعین مرة، تمام مائة تکبیرة.
ثم قل: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة، و موضع الرسالة، و مختلف الملائکة، و مهبط الوحی، و معدن الرحمة، و خزان العلم، و منتهی الحلم، و اصول الکرم، و قادة الامم، و اولیاء النعم، و عناصر الابرار، و دعائم الأخیار، و ساسة العباد، و ارکان البلاد، و ابواب الایمان، و امناء الرحمن، و سلالة النبیین، و صفوة المرسلین، و عترة خیرة رب العالمین، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی ائمة الهدی، و مصابیح الدجی، و اعلام التقی، و ذوی النهی، و اولی الحجی، و کهف الوری، و ورثة الانبیاء، و المثل الاعلی، و الدعوة الحسنی، و حجج الله علی اهل الاخرة، و الاولی و رحمة الله و برکاته.
السلام علی محال معرفة الله، و مساکن برکة الله، و معادن حکمة الله، و حفظة سر الله، و حملة کتاب الله، و اوصیاء نبی الله، و ذریة رسول الله صلی الله علیه و اله، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی الدعاة الی الله، و الادلاء علی مرضات الله، و المستقرین فی امر الله، و التامین فی محبة الله، و المخلصین فی توحید الله، و المظهرین لامر الله و نهیه، و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول، و هم بامره یعملون، و رحمة الله و برکاته.
السلام علی الائمة الدعاة، و القادة الهداة، و السادة الولاة، و الذادة الحماة، و اهل الذکر، و اولی الامر، و بقیة الله و خیرته، و حزبه و عیبة علمه، و حجته و صراطه، و نوره و برهانه، و رحمة الله و برکاته.
اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه، و شهدت له ملائکته، و اولوا العلم من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم، و اشهد ان محمدا عبده المنتجب، و رسوله المرتضی، ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و لو کره المشرکون.
و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون، المعصومون المکرمون، المقربون المتقون، الصادقون المصطفون. المطیعون لله، القوامون بامره، العاملون بارادته، الفائزون بکرامته، اصطفاکم بعلمه، و ارتضاکم لغیبه، و اختارکم لسره، و اجتباکم بقدرته، و اعزکم بهداه، و خصکم ببرهانه، و انتجبکم لنوره، و ایدکم بروحه، و رضیکم خلفاء فی ارضه، و حججا علی بریته، و انصارا لدینه، و حفظة لسره، و خزنة لعلمه، و مستودعا لحکمته، و تراجمة لوحیه، و ارکانا لتوحیده، و شهداء علی خلقه، و اعلاما لعباده، و منارا فی بلاده، و ادلاء علی صراطه.
عصمکم الله من الزلل، و امنکم من الفتن، و طهرکم من الدنس، و اذهب عنکم الرجس، و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله، و اکبرتم شانه، و مجدتم کرمه، و ادمتم ذکره [3] ، و وکدتم میثاقه، و احکمتم عقد طاعته، و نصحتم له فی السر و العلانیة، و دعوتم الی سبیله بالحکمة و الموعظة الحسنة. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه [4] ، و اقمتم الصلاة، و اتیتم الزکاة، و امرتم بالمعروف، و نهیتم عن المنکر، و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته، و بینتم فرائضه، و اقمتم حدوده، و نشرتم شرایع احکامه، و سننتم سنته، و صرتم فی ذلک منه الی الرضا، و سلمتم له القضاء، و صدقتم من رسله من مضی.
فالراغب عنکم مارق: و اللازم لکم لاحق، و المقصر فی حقکم زاهق، و الحق معکم و فیکم، و منکم و الیکم، و انتم اهله و معدنه، و میراث النبوة عندکم، و ایاب الخلق الیکم، و حسابهم علیکم، و فصل الخطاب عندکم، و ایات الله لدیکم، و عزائمه فیکم، و نوره و برهانه عندکم، و امره الیکم. من والاکم فقد والی الله، و من عاداکم فقد عاد الله، و من احبکم فقد احب الله، و من ابغضکم فقد ابغض الله، و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله. انتم الصراط الاقوم، و شهداء دار الفناء، و شفعاء دار البقاء، و الرحمة الموصولة، و الایة المخزونة، و الامانة المحفوظة، و الباب المبتلی به الناس. من اتاکم نجی، و من لم یأتکم هلک، الی الله تدعون، و علیه تدلون، و به تؤمنون، و له تسلمون، و بامره تعملون، و الی سبیله ترشدون، و بقوله تحکمون. سعد من والاکم، و هلک من عاداکم، و خاب من جحدکم، و ضل من فارقکم، و فاز من تمسک بکم، و امن من لجأ الیکم، و سلم من صدقکم، و هدی من اعتصم بکم، من اتبعکم فالجنة مأواه، و من خالفکم فالنار مثواه، و من جحدکم کافر، و من حاربکم مشرک، و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم.
اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی، و جار لکم فیما بقی، و ان ارواحکم، و نورکم، و طینتکم واحدة، طابت و طهرت بعضها من بعض. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، و جعل صلاتنا علیکم، و ما خصنا به [5] من ولایتکم طیبا لخلقنا، و طهارة لانفسنا، و تزکیة لنا، و کفارة لذنوبنا، فکنا عنده مسلمین بفضلکم [6] ، و معروفین بتصدیقنا ایاکم. فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمین، و اعلی منازل المقربین، و ارفع درجات المرسلین، حیث لا یلحقه لاحق، و لا یفوقه فائق، و لا یسبقه سابق، و لا یطمع فی ادراکه طامع. حتی لا یبقی ملک مقرب، و لا نبی مرسل، و لا صدیق، و لا شهید، و لا عالم و لا جاهل، و لا دنی و لا فاضل، و لا مؤمن صالح، و لا فاخر طالح، و لا جبار عنید، و لا شیطان مرید، و لا خلق فیما بین ذلک شهید، الا عرفهم جلالة امرکم، و عظم خطرکم، و کبر شأنکم، و تمام نورکم، و صدق مقاعدکم، و ثبات مقامکم، و شرف محلکم و منزلتکم عنده، و کرامتکم علیه، و خاصتکم لدیه، و قرب منزلتکم منه.
بابی انتم و امی، و اهلی و مالی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بکم، و بما امنتم به، کافر بعدوکم و بما کفرتم به، مستبصر بشأنکم و بضلالة من خالفکم، موال لکم و لاولیائکم، مبغض لاعدائکم، و معاد لهم. سلم لمن سالمکم، و حرب لمن حاربکم، محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم، مطیع لکم، عارف بحقکم، مقر بفضلکم، محتمل لعلمکم، محتجب بذمتکم، معترف بکم، مؤمن بایابکم، مصدق برجعتکم، منتظر لامرکم، مرتقب لدولتکم.
اخذ لقولکم، عامل بامرکم، مستجیر بکم، زائر لکم، عائذ بکم، لائذ بقبورکم، مستشفع الی الله عزوجل بکم، و متقرب بکم الیه، و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و اراداتی، فی کل احوالی و ا
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir