دعای زیارت جامعه

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای زیارت جامعه
به نام خداوند بخشنده‏ی مهربان، گواهی می‏دهم که معبودی جز خداوند نیست، یگانه است و شریکی ندارد، همانگونه که خداوند به یگانگی خود گواهی داده، و فرشتگانش و دانشمندان از خلقش بدان گواهند، معبودی جز خدای گرامی و حکیم نیست، و گواهی می‏دهم که محمد بنده‏ی انتخاب شده‏ی او و فرستاده‏ی مورد رضایت او می‏باشد، او را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان غالب و پیروز گرداند، و اگر چه مشرکان را ناخوش آید.
خدایا! برترین و کاملترین درودها، و روینده‏ترین و جامعترین برکتها، و پاکترین و تمامترین سلامهایت را بر سرور ما محمد بنده و فرستاده‏ات قرار ده، آن هم صحبت، و ولی، و مورد خشنودی قرار گرفته و برگزیده، و انتخاب شده‏ی از خلقت، و انسان خاص و ویژه و بی‏آلایشت، و امینت، گواهی بر تو، و راهنمای بر تو، و مجری اوامرت، و پند گوینده برایت، و تلاشگر در راهت، و مدافع دینت، و بیانگر برهان و دلائلت.
و هدایتگر به طاعت و فرمانبرداریت، و راهنما به موارد خشنودیت، و گیرنده‏ی وحیت، و حافظ پیمانت، و انفاذ کننده‏ی امرت، و تأیید شده به نور پرتوافکنت، و یاری شده به امر خشنود شده، پاک شده از هر خطا و لغزشی.
پاکیزه از هر پلیدی و زشتی، و برانگیخته شده به بهترین دین و مذهب، راست کننده‏ی کجی‏ها و انحرافات، و برپا دارنده‏ی دلایل و حجت‏ها، ویژه شده برای پیروز گردیدن و نمایاندن راه، آشکار کننده‏ی آنچه از یکتاپرستیت پنهان گردیده، و زنده کننده‏ی آنچه از بندگیت که مندرس شده، و پایان بخش گذشته‏ها و گشاینده‏ی درهای بسته.
برگزیده‏ی از بین مخلوقات، اختیار شده برای آشکار ساختن حقایق، و آنکه به وسیله‏ی او راه‏های هدایت تبیین شده، و تاریکیهای کوری جلا داده شده، درهم کوبنده‏ی لشکریان باطل، و نابود کننده‏ی حملات گمراهان، برگزیده شده از طبیعت کرم و بزرگواری، و از دودمان دیرینه‏ی مجد و عظمت، و از ریشه‏های فخر عمیق، و شاخه‏های ثمر دهنده بزرگی.
انتخاب شده از درخت برگزیدگان، و چراغ نورافکن، شرف والا، و برترین مکی، فرستاده‏ی به حق، و برهانت بر تمامی مخلوقات، پایان‏بخش پیامبرانت، و حجت رسایت در زمین و آسمانت.
خدایا! بر او درود فرست درودی که در کنار بهره‏وری از آن ارزش بهره‏وری نیز در آن فرورود و پر بهره گردد، و از برکت وابستگی به آن ارزش وابستگان به آنان افزایش پیدا نماید، و بعد از این بر گرامیداشت و بزرگداشت آنان بیفزا، آن گونه که آرزوهای گسترده در مقابل آن اندک باشد، تا از کرم و بزرگواریت از برترین جایگاه‏ها نیز گذشته، و از نعمتهایت والاترین بخشش‏ها را به آنان عطا نما، و خدایا حق و آنچه بر خلق از آنان واجب ساخته‏ای را از ستمگران به پیامبر و ستمگران به برگزیدگان از نزدیکانش بگیر.
خدایا! و درود فرست بر ولیت، و حاکم دینت، و قیام کننده به اجرای عدالت بعد از پیامبرت، علی بن ابی‏طالب، امیرمؤمنان، و پیشوای پرهیزکاران، و سرور جانشینان، و رهبر و زمامدار دین، و راهبر سفید چهرگان، و قبله‏ی عارفان، و پرچم هدایت یافتگان، و تکیه‏گاه مورد اعتماد، و ریسمان محکم، و جانشین پیامبرت بر تمامی مردم، و وصی او در دنیا و دین.
راستگوی بزرگ در بین مردم، جدا سازنده‏ی بین حلال و حرام، یاور اسلام، و شکننده‏ی بتها، و گرامی دارنده دین و حامیان آن، و نگاهبان پیامبر و حافظ او، و آن که در روز برادری به برادری پیامبر مخصوص شد، و آنکه به پیامبر به منزله‏ی هارون از موسی است، پنجمین اصحاب کساء، و شوهر سرور زنان، آن که بعد از گرسنگی بسیار غذایش را به دیگران داد، و آن که تلاشش در سوره‏ی «هل اتی» مورد سپاس قرار گرفته است.
چراغ هدایت، و جایگاه تقوی، و محل اندیشه و فکر، کوه تعقل و تدبر، خواننده به راه برتر، و کوچ کننده به نهایت درجه، و بالارونده به سوی مجد و عظمت، دانای به تأویل قرآن.
کسی که خواص فرشتگانت با کاسه و حوله او را خدمت کردند تا وضو گرفت، و خورشید که در نزدیکی غروب بود را برای او برگرداندی، تا این که نماز واجب را در اول وقت بخواند، و او را از غذای بهشت خوراندی هنگامی که پولش را به مقداد قرض داد، و به فرشتگانت به او مباهات نمودی، آنگاه که برای خشنودیت و کسب رضایت تو جانش را به تو فروخت، و ولایت او را یکی از واجبات قرار دادی.
پس شقی کسی است که به بعضی از این امور اقرار داشته و بعضی دیگر را منکر گردد، ریشه‏ی نیکان، و معدن فخر، و تقسیم کننده‏ی بهشت و جهنم، نشیننده بر جایگاه اعراف بهشت، و پدر پیشوایان آبرومند، ستمدیده‏ای که حقش غصب شد، و بردبار در راه خدا، و آن که انتقام خود و فرزندانش گرفته نشده است، مظلوم در بین خاندان و دوستانش، درودی که افزایش آن قطع نشده، و بنیانهایش نابودی نپذیرد.
خدایا! جامه‏های نعمت بر او بپوشان، و تاج کرامت بر سرش قرار ده، و او را به برترین درجه و مقام برسان، تا به پیامبرت - که بر او و خاندانش درود باد - ملحق گردد، و خدایا به سود او بر علیه ظلم‏کنندگان او حکم نما، به درستی که تو در آنچه حکم می‏کنی عادلی.
خدایا! و درود فرست بر طاهره‏ی بتول زهراء، دختر پیامبر، مادر پیشوایان هدایتگر، سرور زنان جهانیان، وارث بهترین پیامبران، و همراه بهترین جانشینان، آمده به سوی تو، در حالی که از مصیبتش به پدرش اندوهگین بود، و از غاصبین حقش مورد ستم قرار گرفته بود، بر امتی غضبناک بود که حق تو را در یاری او رعایت نکردند، دلیل آن دفن شبانه‏ی او در گورش می‏باشد، آن که حقش غصب شد، و لقمه‏های گلوگیر غصه را فروبرد، درودی که نهایتی برای اندازه‏اش نباشد، و اندازه‏ای برای استمرارش، و شمارش آن را پایانی نباشد.
خدایا! در مقابل سختی‏های دنیای فانی برترین پاداش‏ها را در سرای باقی به او ارزانی دار، و او را از دشمنانش به نهایت آرزوها و پایان هدف‏ها برسان، تا دوستی ناراحت به خاطر ناراحتی او باقی نماند جز آن که خشنود گردد، به درستی که تو گرامیترین کسی هستی که پاسخ مظلومین را داده و عادلترین قاضی هستی، خدایا در بزرگداشت او را به شوهر و پدرش ملحق نما، و از ستمگران به او حقش را بگیر.
خدایا! و درود فرست بر پیشوایان راهبر به راه راست، و راهنمایان هدایتگر، و سروران پاک، پاکیزگان نیکان، جایگاه آرامش و وقار، خزینه‏داران علم و نهایت بردباری و فخر، سیاستمداران بندگان، ارکان شهرها، راهنمایان رشد و هدایت، اندیشمندان با عظمت.
دانشمندان به احکامت، زاهدان، و چراغ‏های تاریکی، و چشمه‏های حکمت، و سرپرستان نعمت‏ها، دست آویز امتها، همراهان قرآن و آیاتش، و امینان و والیان تأویل قرآن، و مبینان و راهنمایان وحی، پیشوایان هدایت، و چراغ تاریکی، و پرچم‏های تقوا و پرهیزکاری، و پناهگاه مردم، و نگاهبانان اسلام، و حجتهایت برای تمامی مردم.
حسن و حسین، دو سرور جوانان اهل بهشت، و دو سبط پیامبر رحمت، و علی بن حسین سجاد زینت عبادت کنندگان، و محمد بن علی شکافنده‏ی علم دین، و جعفر بن محمد راستگوی امین، و موسی بن جعفر فروبرنده‏ی خشم و بردبار، و علی بن موسی رضا وفا کننده، و محمد بن علی نیکوکار پرهیزکار، و علی بن محمد انتخاب شده‏ی خشنود شده، و حسن بن علی هدایتگر پاکیزه، و حجة بن حسن صاحب عصر و زمان، جانشین جانشینان و باقیمانده‏ی پیامبران، پوشیده از خلقت، و آرزومندی برای ظاهر ساختن حقت، مهدی منتظر، و قائمی که به او یاری گردیده می‏شوی.
خدایا! بر تمامی آنان درود فرست، درودی جاودانه در جهان، که ایشان را با آن به برترین جایگاه بزرگواران برسانی، خدایا در بزرگداشت ایشان را به جد و پدرشان برسان، و حقشان را از ستمگرانشان بستان.
ای سرورانم! گواهی می‏دهم که شما فرمانبرداران خدا، قیام کننده‏ی بر امرش، کارکنندگان به اراده‏ی الهی، رسندگان به کرامت الهی، شما را با علمش برگزید، و برای غیبش انتخاب نمود، و برای اسرارش اختیار کرد، و به هدایتش گرامیتان داشت، و به برهانهایش مخصوص گرداند، و به روحش تأیید نمود، خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید، و خوانندگان به سوی حقش، و گواهان بر خلقش، و یاوران دینش، و حجت‏های بر مخلوقاتش، و بیانگران وحیش، و خزینه‏داران علمش، و امانت‏داران حکمتش، خداوند شما را از گناهان پاک کرد، و از عیب‏ها مبری نمود، و بر غیبها شما را امین شمرد.
ای موالیان من! شما را زیارت کردم در حالی که به حقتان آگاه هستم، به مقامتان بینا، به هدایتتان هدایت یافته، دنباله رو شما می‏باشم، پیروی کننده‏ی از سنت و روش شما، تمسک کننده به ولایت شما، چنگ زننده به ریسمان شما، اطاعت کننده‏ی امر شما، دوست دوستانتان، دشمن دشمنانتان می‏باشم، می‏دانم که حق در شما و با شماست، به وسیله‏ی شما به خدا توسل جسته، و به آبروی شما نزد شما طلب شفاعت می‏کنم، و بر او سزاوار است که خواستارش را ناامید نگرداند، و امیدوار به آنچه نزد خدا برای زائرین شما و فرمانبرداران از امر شما آماده شده است.
خدایا! همچنان که مرا موفق کردی به ایمان به پیامبرت و تصدیق دعوت او، و بر من منت گذاردی به اطاعت او و پیروی دینش، و به شناخت او و شناخت پیشوایان از فرزندانش هدایتم کردی، و به شناخت ایشان ایمان را کامل کردی، و به ولایت و طاعتشان اعمال را پذیرفتی، و بندگان را با درود فرستادن بر آنان به بندگی واداشتی، و آنان را کلید دعا و سبب اجابت قرار دادی، پس بر تمامی آنان درود باد، و به ایشان مرا نزد خودت در دنیا و آخرت آبرومند کن و از مقربین قرار ده.
خدایا! به آنان گناهانمان را بیامرز، و عیبهایمان را بپوشان، و واجباتمان را سپاس گزار، و نافله‏هایمان را پاداش ده، و قلبهایمان را به ذکرت آباد گردان، و جانهایمان را به فرمانبرداریت مسرور نما، و اعضای بدنمان را بر خدمتت وادار، و نامهایمان را در بین خواصت مشهور کن، و روزیهایمان را از جانب خود ریزان نما، و حاجاتمان را نزد خودت آسان گردان، به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
خدایا! وعده‏ات به آنان را تحقق بخش، و به شمشیر قائم آنان زمینت را پاک گردان، و به او حدود تعطیل شده، و احکام رها شده و تبدیل شده‏ات را برپا دار، و به او قلب‏های مرده را زنده، و افکار پراکنده را گردآور، و به او زنگار ستم را از راهت بزدا، تا این که به دست او حق با بهترین صورت آشکار گردد، و باطل و باطلان با نور دولت او هلاک گردند، و چیزی از حق از ترس یکی از مخلوقانت مخفی نماند.
خدایا! در فرج آنان تعجیل فرما، و پیروزیشان را آشکار ساز، و ما را در راه آنان قرار ده، و ما را بر ولایت آنان بمیران، و در گروه آنان و زیر پرچم ایشان محشور نما، و ما را در حوض آنان وارد ساز، و به کاسه‏ی آنان سیراب کن، و بین ما و آنان جدائی مینداز، و ما را از شفاعت ایشان محروم مدار، تا به عفو و بخشش تو دست یافته و به رحمت و خشنودیت برسیم، معبود حق ای پروردگار جهانیان.
ای آن که رحمتش به مؤمنان نزدیک است، و ما به تحقیق و بدون شک از آنانیم، ای آنکه هرگاه در معرض قرار گرفتن با غضبش ما را می‏ترسانید گمان نیک به او ما را مونس خود می‏ساخت، و مابین رغبت و ترس قرار گرفته‏ایم، و خواستارانه به سوی عفو و بخششت روی آورده‏ایم، و گردنهایمان را برای قدرت و عزتت ذلیل گرداندیم، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دعای ما را به ایشان مستجاب و دوستی ما با آنان را پوششی از آتش قرار ده.
خدایا! راه را به ما بنمایان تا بر آن تکیه کنیم، و راه رشد را به ما نشان ده تا وارد آن گردیم، و خطاهایمان را به صواب و درستی تبدیل گردان، و قلبهایمان را بعد از هدایت منحرف مکن، و از جانب خودت رحمتی به ما ببخش، ای آن که از جود و بخشش، بخشنده نامیده شده، و در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن، و از عذاب آتش نجاتمان ده، اگر چه به جهت اعمالمان سزاوار آنیم، به رحمتت ای مهربانترین مهربانان، و تو ما را کافی بوده و بهترین وکیل هستی.


دعاؤه فی الزیارة الجامعة
بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له، کما شهد الله لنفسه، و شهدت له ملائکته و اولوا العلم من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم، و اشهد أن محمدا عبده المنتجب، و رسوله المرتضی، أرسله بالهدی و دین الحق، لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون.
اللهم اجعل أفضل صلواتک و أکملها، و أنمی برکاتک و أعمها، و أزکی تحیاتک و أتمها، علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، و نجیک و ولیک، و رضیک و صفیک، و خیرتک من خلقک، و خاصتک و خالصتک، و أمینک، الشاهد لک، و الدال علیک، و الصادع بأمرک، و الناصح لک، و المجاهد فی سبیلک، و الذاب عن دینک، و الموضح لبراهینک.
و المهدی الی طاعتک، و المرشد الی مرضاتک، و الواعی لوحیک، و الحافظ لعهدک، و الماضی علی انفاذ أمرک، المؤید بالنور المضی‏ء، و المسدد بالامر المرضی، المعصوم من کل خطأ و زلل.
المنزه من کل دنس و خطل، و المبعوث بخیر الادیان و الملل، مقوم المیل و العوج، و مقیم البینات و الحجج، المخصوص بظهور الفلج و ایضاح المنهج، المظهر من توحیدک ما استتر، و المحیی من عبادتک ما دثر، و الخاتم لما سبق، و الفاتح لما انغلق.
المجتبی من خلائقک، و المعتام لکشف حقائقک، و الموضحة به أشراط الهدی، و المجلو به غربیب العمی، دامغ جیشات الاباطیل، و دامغ [1] صولات الاضالین، المختار من طینة الکرم، و سلالة المجد الاقدم، و مغرس الفخار المعرق، و فرع العلاء المثمر المورق.
المنتجب [2] من شجرة الاصفیاء، و مشکاة الضیاء، و ذؤابة العلیاء، و سرة البطحاء، بعیثک بالحق، و برهانک علی جمیع الخلق، خاتم أنبیائک، و حجتک البالغة فی أرضک و سمائک.
اللهم صل علیه صلاة ینغمر فی جنب انتفاعه بها قدر الانتفاع، و یجوز من برکة التعلق بسببها ما یفوق قدر المتعلقین بسببه، و زده بعد ذلک من الاکرام و الاجلال ما یتقاصر عنه فسیح الامال، حتی یعلو من کرمک أعلی محال المراتب، و یرقی من نعمک أسنی منازل المواهب، و خذ له اللهم بحقه و واجبه، من ظالمیه و ظالمی الصفوة من أقاربه.
اللهم و صل علی ولیک، و دیان دینک و القائم بالقسط من بعد نبیک علی بن أبی‏طالب، أمیرالمؤمنین، و امام المتقین، و سید الوصیین، و یعسوب الدین، و قائد الغر المحجلین، و قبلة العارفین، و علم المهتدین، و عروتک الوثقی، و حبلک المتین، و خلیفة رسولک علی الناس أجمعین، و وصیه فی الدنیا و الدین.
الصدیق الاکبر فی الانام، و الفاروق الازهر بین الحلال و الحرام، ناصر الاسلام، و مکسر الاصنام، و معز الدین و حامیه، و واقی الرسول و کافیه، و المخصوص بمؤاخاته یوم الاخاء، و من هو منه بمنزلة هارون من موسی، خامس أصحاب الکساء، و بعل سیدة النساء، المؤثر بالقوت بعد ضر الطوی، و المشکور سعیه فی «هل أتی».
مصباح الهدی، و مأوی التقی، و محل الحجی، و طود النهی، الداعی إلی المحجة العظمی، و الظاعن الی الغایة القصوی، و السامی الی المجد و العلی، العالم بالتأویل و الذکری.
الذی أخدمته خواص ملائکتک بالطاس و المندیل حتی توضأ، و رددت علیه الشمس بعد دنو غروبها [3] ، حتی أدی فی أول الوقت لک فرضا، و أطعمته من طعام أهل الجنة حین منح المقداد قرضا، و باهیت به املاکک [4] ، إذ شری نفسه ابتغاء مرضاتک [5] لترضی، و جعلت ولایته احدی فرائضک.
فالشقی من أقر ببعض و انکر بعضا، عنصر الابرار، و معدن الفخار، و قسیم الجنة و النار، صاحب الاعراف، و ابی الائمة الاشراف، المظلوم المغتصب، و الصابر المحتسب، و الموتور فی نفسه و عترته، المقصود [6] فی رهطه و اعزته، صلاة لا انقطاع لمزیدها، و لا اتضاع لمشیدها.
اللهم البسه حلل الانعام، و توجه تاج الاکرام، و ارفعه الی اعلا مرتبة و مقام، حتی یلحق نبیک علیه و علی آله السلام، و احکم له اللهم علی ظالمیه، انک العدل فیما تقضیه.
اللهم و صل علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، ام الائمة الهادین، سیدة نساء العالمین، وارثة خیر الانبیاء، و قرینة خیر الاوصیاء، القادمة علیک، متألمة من مصابها بأبیها، متظلمة مما [7] حل بها من غاصبیها، ساخطة علی امة لم ترع حقک فی نصرتها، بدلیل دفنها لیلا فی حفرتها، المغتصبة حقها، و المغصصة بریقها، صلاة لا غایة لامدها، و لا نهایة لمددها، و لا انقضاء لعددها.
اللهم فتکفل لها عن مکاره دار الفناء فی دار البقاء، بأنفس الاعواض، و انلها ممن عاندها نهایة الامال، و غایة الاغراض، حتی لا یبقی لها ولی ساخط لسخطها الا و هو راض، انک اعز من اجار المظلومین، و اعدل قاض، اللهم الحقها فی الاکرام ببعلها و ابیها، و خذ لها الحق من ظالمیها.
اللهم و صل علی الائمة الراشدین، و القادة الهادین، و السادة المعصومین، و الاتقیاء الابرار، مأوی السکینة و الوقار، خزان العلم، و منتهی الحلم و الفخار، ساسة العباد، و أرکان البلاد، و أدلة الرشاد، الالباء الامجاد.
العلماء بشرعک، الزهاد، و مصابیح الظلم، و ینابیع الحکم، و اولیاء النعم، و عصم الامم، قرناء التنزیل و ایاته، و امناء التأویل و ولاته، و تراجمة الوحی و دلالاته، ائمة الهدی، و منار الدجی، و اعلام التقی، و کهوف الوری، و حفظة الاسلام، و حججک علی جمیع الانام.
الحسن و الحسین، سیدی شباب اهل الجنة، و سبطی نبی الرحمة، و علی بن الحسین السجاد زین العابدین، و محمد بن علی باقر علم الدین، و جعفر بن محمد الصادق الامین، و موسی بن جعفر الکاظم الحلیم، و علی بن موسی الرضا الوفی، و محمد بن علی البر التقی، و علی بن محمد المنتجب الرضی، و الحسن بن علی الهادی الزکی [8] ، و الحجة بن الحسن صاحب العصر و الزمان، وصی الاوصیاء و بقیة الانبیاء، المستتر عن خلقک، و المؤمل لاظهار حقک المهدی المنتظر، و القائم الذی به ینتصر. اللهم صل علیهم اجمعین، صلاة باقیة فی العالمین، تبلغهم بها افضل محل المکرمین، اللهم الحقهم فی الاکرام بجدهم و ابیهم، و خذ لهم الحق من ظالمیهم. اشهد یا موالی انکم المطیعون لله، القوامون بأمره، العاملون بارادته، الفائزون بکرامته، اصطفاکم بعلمه، و اجتباکم لغیبه، و اختارکم لسره، و اعزکم بهداه، و خصکم ببراهینه، و ایدکم بروحه، و رضیکم خلفاء فی ارضه، و دعاة الی حقه، و شهداء علی خلقه، و انصارا لدینه، و حججا علی بریته، و تراجمة لوحیه، و خزنة لعلمه، و مستودعا لحکمته، عصمکم الله من الذنوب، و برأکم من العیوب، و ائتمنکم علی الغیوب. زرتکم یا موالی عارفا بحقکم، مستبصرا بشأنکم، مهتدیا بهداکم، مقتفیا لاثرکم، متبعا لسنتکم، متمسکا بولایتکم، معتصما بحبلکم، مطیعا لامرکم، موالیا لاولیائکم، معادیا لاعدائکم، عالما بأن الحق فیکم و معکم، متوسلا الی الله بکم، مستشفعا الیه بجاهکم، و حق علیه ان لا یخیب سائله، و الراجی ما عنده لزوارکم، و المطیعین لامرکم.
اللهم فکما وفقتنی للایمان بنبیک، و التصدیق لدعوته، و مننت علی بطاعته و اتباع ملته، و هدیتنی الی معرفته، و معرفة الائمة من ذریته، و اکملت بمعرفتهم الایمان، و قبلت بولایتهم و طاعتهم الاعمال، و استعبدت بالصلاة علیهم عبادک، و جعلتهم مفتاحا للدعاء، و سببا للاجابة، فصل علیهم اجمعین، و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین.
اللهم اجعل ذنوبنا بهم مغفورة، و عیوبنا مستورة، و فرائضنا مشکورة، و نوافلنا مبرورة، و قلوبنا بذکرک معمورة، و انفسنا بطاعتک مسرورة، و جوارحنا علی خدمتک مقهورة، و اسماءنا فی خواصک مشهورة، و ارزاقنا من لدنک مدرورة، و حوائجنا لدیک میسورة، برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم انجز لهم وعدهم [9] ، و طهر بسیف قائمهم ارضک، و اقم به حدودک المعطلة، و احکامک المهملة و المبدلة، و احی به القلوب المیتة، و اجمع به الاهواء المتفرقة، و اجل به صداء الجور عن طریقتک حتی یظهر الحق علی یدیه فی أحسن صورته، و یهلک الباطل و أهله بنور دولته، و لا یستخفی بشی‏ء من الحق مخافة احد من الخلق.
اللهم عجل فرجهم، و أظهر فلجهم، و اسلک بنا منهجهم، و أمتنا علی ولایتهم، و احشرنا فی زمرتهم، و تحت لوائهم، و اوردنا حوضهم، و اسقنا بکأسهم، و لا تفرق بیننا و بینهم، و لا تحرمنا شفاعتهم، حتی نظفر بعفوک و غفرانک، و نصیر الی رحمتک و رضوانک، اله الحق رب العالمین.
یا قریب الرحمة من المؤمنین، و نحن اولئک، حقا لا ارتیابا، یا من اذا اوحشنا التعرض لغضبه انسنا حسن الظن به، فنحن واثقون بین رغبة و رهبة ارتقابا، قد اقبلنا لعفوک و مغفرتک طلابا، و اذللنا لقدرتک و عزتک رقابا، فصل علی محمد و آله الطاهرین، و اجعل دعاءنا بهم مستجابا، و ولاءنا لهم من النار حجابا. اللهم بصرنا قصد السبیل لنعتمده، و مورد الرشد لنرده، و بدل خطایانا صوابا، و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، و هب لنا من لدنک رحمة، یا من تسمی من جوده و کرمه وهابا، و اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة، و قنا عذاب النار، ان حقت علینا اکتسابا، برحمتک یا ارحم الراحمین، و انت حسبنا و نعم الوکیل.

پی نوشت ها:
[1] دافع (خ ل).
[2] المنتخب (خ ل).
[3] مغیبها (خ ل).
[4] خواص ملائکتک (خ ل).
[5] طاعتک (خ ل).
[6] کذا، و لعله تصحیف المقهور.
[7] بما (خ ل).
[8] الرضی (خ ل).
[9] وعدک (خ ل).

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول 1381.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir