مهدي سوداني

نوع اصطلاح :
عنوان :
مهدي سوداني
محمد احمد فرزند عبداللّه در سال 1848 م در جزيره «بنت» سودان متولد شد. در کودکي نزد علماي خارطوم دانش اندوخت. سپس به جزيره «آبا» شتافت و پانزده سال در قعر چاهي به رياضت پرداخت. محمد پيوسته بر فساد مردم مي‏گريست و از شدّت رياضت و روزه، بسيار نحيف گرديد. او شيرين زبان و با عاطفه مي‏نمود و سودانيان استعمار زده را به فتح جهان و گسترش عدالت نويد مي‏داد. اعضاي قبيله «بگارا» - که مقتدرترين قبيله آنجا بود - او را تقديس مي‏کردند. محمد همواره از مردي که جهان را از عدالت مي‏آکند، سخن مي‏گفت و ستمديدگان را بشا