حكاياتي در باب صلوات

بالاترین ثواب ها

عبدالسلام بن نعیم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من وارد خانة خدا شدم و هیچ دعایی به خاطر نداشتم جز صلوات بر محمد و آل محمد.

حضرت فرمودند: آگاه باش! هیچ کس مانند تو در فضیلت و ثواب از خانة خدا بیرون نیامده است.

طلب حاجت

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه به درگاه خدای عزوجل حاجتی دارید باید با صلوات بر محمد و آل محمد او شروع کنید و سپس حاجت خود را بخواهید و در آخر هم با صلوات بر محمد و آل محمد پایان دهید؛ زیرا خدای عزوجل، کریم تر از آن است که دو طرف دعا را بپذیرد و وسط دعا را واگذارد و به اجابت نرساند؛ زیرا صلوات بر محمد و آل محمد، محجوب نیست و بدون برخورد به مانعی بالا می رود.

3.jpg

صلوات جمعی

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ملکی را در معراج دیدم که هزار هزار دست و هر دستش هزار هزار انگشت و هر انگشتش هزار هزار بند داشت.

آن ملک گفت: من حساب دانه های قطرات باران را می دانم؛ ولی حسابی است از محاسبة آن عاجزم.

به او گفتم: آن چیست؟

گفت: هر گاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند، م