داستان معراج– قسمت پنجم

سفر به بهشت :

«بشتابيد؛ بشتابيد براي يافتن وسيله اي تا گناهان شما آمرزيده شود و به آمرزش پروردگار خويش دست يابيد، و بشتابيد براي رسيدن به بهشت پهناوري که وسعت آنها به مقدار صفحات آسمان و زمين است. اين بهشت پهناور، براي اهل تقوا آماده شده است؛ آنهاي که از مخالفت با خداوند، دوري مي کنند.»

اين، پيام صريح خداوند است براي پويندگان راه حق.

جايگاه مؤمنان کجاست؟

بهشت جاويدان.


4.jpg

 

پيامبر، اينک با مشاهده ي بهشت و منظره اي که پروردگارش از بهشت و نعمت هاي آن در اختيار او قرار داده است، جايگاه مؤمنان امت خويش را به آنها نشان مي دهد:

- مردم! جبرئيل به پيشگاه پروردگار عرض کرد: «اجازه دارم تا وسعت بهشت را طي کنم؟»

پروردگار اجازه اش داد.

جبرئيل، سي هزار سال پرواز کرد و به جايي نرسيد و خسته شد. پس، از خداوند نيرو و قدرت تقاضا کرد.

خداوند، قدرت او را دو برابر کرد و جبرئيل، سي هزار سال ديگر پرواز کرد تا خسته شد.

دوباره از خداوند تقاضاي قدرت و نيرو کرد.

خداوند، تقاضايش را پذيرفت و جبرئيل، تا سي هزار مرتبه چنين کرد و هيچ گاه به انتهاي بهشت نرسيد.

در آخرين مرتبه از سير او، حوريه اي گفت:

- اي جبرئيل! بدون جهت خودت را به زحمت مينداز؛ زيرا در طول مدت پرواز خودت، هنوز از مِلکِ يک مؤمن که خداوند مرا براي او خلق کرده است، خارج نشده اي.

از پيامبر درباره ي تعداد بهشت هايي که خداوند خلق کرده است، مي پرسند و او جواب مي دهد:

- پروردگار، هشت بهشت آفريده است و هر يک از آنها را بالاي ديگري قرار داده است.

نسيم؛ خلد؛ قرار؛ عدن؛ مأوي؛ فردوس؛ دارالسلام و بهشت نور.

مي پرسند:

- بهشت از چه آفريده شده است؟پيامبر پاسخ مي دهد:

- خشتي از طلا و خشتي از نقره و خاک آن از زعفران و سنگريزه هايش از لؤلؤ و ياقوت است و خاک بهشت، با معطرترين عطرهايي خوشبو گشته است، که هرگز چنين بوي خوشي به مشام انسان نرسيده است.

مسلمانان مشتاق از رسول خدا سؤال مي کنند:

- اهل بهشت در بهشت، چگونه اند؟

پيامبر جواب مي دهد:

- زنده هستند و هيچ گاه نمي ميرند؛

هميشه بيدارند و چشم آنها را خواب نمي گيرد؛

در همه حال، بي نيازند و روي فقر را نمي بينند؛

هميشه خندان هستند و افسرده خاطر نمي شوند؛

در همه حال محترم بوده و هيچ کس به آنها توهين نمي کند؛

هميشه از خوراک و غذاي بهشت سيرند و گرسنگي احساس نخواهند کرد؛

هر گاه اراده کنند، مرکب بهشتي برايشان حاضر است و به ديدن همديگر مي روند؛

خدمتگزاران بهشتي که از خدمت خود راضي هستند و احساس خستگي نمي کنند، در مقابل آنها ايستاده و آماده ي خدمتگزاري هستند ...

و بوي بهشت، از مسافت هزاران سال راه، به مشام مي رسد.

پروردگار از مؤمناني که وارد چنين بهشتي شده اند، مي پرسد:

- من، وعده ي اين بهشت را به شما داده بودم. آيا به وعده ام وفا کردم؟

بهشتيان مي گويند:

- خداوندا! بهتر از آنچه ما خيال مي کرديم، از ما پذيرايي شده است.


24.jpg

از پيامبر مي پرسند:

- اي رسول خدا! لباس اهل بهشت چگونه است؟

پيامبر، بعد از ذکر لباسي که بهشتيان بر تن مي کنند، مي گويد:

- اگر لباسي از لباس اهل بهشت را در دنيا باز کنند، ميان مشرق و مغرب را روشن مي کند و دنيا از بوي خوش آن، معطر مي گردد.

هنگامي که آيه اي از آيات مربوط به بهشت نازل مي گردد، رسول خدا درباره ي خانه هاي اهل بهشت مي گويد:

- در بهشت، قصرهايي از لؤلؤي سپيد. در هر يک از اين قصرها، هفتاد خانه از ياقوت سرخ قرار دارد و در هر خانه، هفتاد تخت است، که بر هر تختي، هزار فرش گسترده اند و هر کدام از اين فرشها، رنگ مخصوصي دارد.

-هواي بهشت چگونه است؟

وقتي عده اي اين سؤال را مي پرسند، جواب مي شنوند:

- در بهشت، خورشيد و آفتاب وجود ندارد و سرما هم نيست تا باعث آزار اهل بهشت شود.

مي پرسند:

- چرا خورشيد و آفتاب در بهشت نيست؟

به آنها جواب داده مي شود:

- براي اينکه اگر حوريه اي چهره ي خويش را در اين دنيا نمايان سازد، از نور جمال و زيبايي او، خورشيد بي فروغ مي گردد. با بودن ميليونها ميليون حوريه در بهشت، ديگر چه نيازي به روشنايي خورشيد است؟

مردم مي پرسند:

- غذاي اهل بهشت چگونه است؟

پاسخ به آنها داده مي شود:

- در جلو بهشتيان، ظرفهايي از طلا گردش داده مي شود، که لذيذترين و خوشمزه ترين غذاها در آن ظرفها ديده مي شود.

چون بهشتيان هر چه خواستند از آن غذاها خوردند، جرعه اي از آب بهشت مي آشامند که تمام غذاهاي خورده شده را هضم کرده و تبديل به عرق معطر و خوشبو مي کند.

مؤمنان، دوست دارند که درباره ي نعمتها بيشتر بدانند، و خداوند، آيه اي را بر پيامبرش مي فرستد.

- مَثَلِ بهشتي که به اهل تقوا وعده داده شده است، چنان است که از زير ساختمانها و درختانش، نهرهاي آب جاري است، و خوردني و آشاميدني آن دايمي است؛ زيرا هر ميوه اي که از درخت مي چينند، دو مرتبه به جاي آن روييده مي شود و هر غذايي که از آن مي خورند، به فرمان خداوند، آن غذا دوباره به حال اولش باز مي گردد.

آبي که در نهرهاي بهشتي جاري است، هرگز دچار ماندگي و آلودگي نمي شود و هميشه شفاف و زلال و خوش طعم است.

در بهشت، نهرهايي از شراب وجود دارد که خوردن آن بسيار لذت بخش است؛ اما مثل شراب دنيا، سستي و پستي عقل نمي آورد.

همچنين، نهرهايي از عسل صاف که حتي موم هم در آن وجود ندارد، در بهشت جاري است.

آيا اهل بهشت هر نعمتي را که آرزو کنند، برآورده مي شود؟

بعضي از اهل بهشت در خانه هاي خود نشسته اند و وقتي به منظره شگفت انگيز و روح پرور نهرها نگاه مي کنند، در دلشان مي گذرد: «اگر در جلو ما چنين نهري مي گذشت، باعث شادي قلبمان مي گرديد!»

خدمتگزاراني که در مقابل آنها به خدمت ايستاده اند، از آرزوي قلب آنها خبر مي يابند و مي روند و انگشت خود را به يکي از نهرهاي بهشتي مي گذارند و مي کشند. به هر کجايي که آنها انگشت خود را ببرند، آب در دنبال انگشتشان مي رود و در جلو نگاه آن مؤمن بهشتي، نهري امتداد مي يابد تا باعث عيش و لذت بيشتر او باشد.


55.jpg

بهشتيان، چگونه از ميوه هاي بهشتي استفاده مي کنند؟

استفاده از ميوه هاي بهشتي، بسيار راحت تر است؛ زيرا بهشتيان در حال ايستاده يا نشسته و يا خوابيده، شاخه اي پر از ميوه را در مقابل خودشان مي بينند؛ شاخه اي که از تمام ميوه ها بر آن قرار دارد. بهشتيان ميوه اي را مي چينند و به جاي آن، ميوه اي ديگر روييده مي شود.

آيا در بهشت، نغمه و صدايي شنيده مي شود؟

در بهشت، درختاني است که هر گاه نسيم بهشتي بر آنها مي وزد، صدا و نغمه اي دلربا از آن بلند مي شود؛ صدايي که از زيبايي و خوشي، همتا ندارد.

اما اين نغمه ي شورانگيز و دلرباي بهشتي، فقط به گوش کساني مي رسد که در زندگي دنيايي، گوش خود را از شنيدن موسيقي حرام حفظ کرده باشند.

حوريه هاي بهشتي چگونه اند؟

در بهشت، نهري است که در کنار آن حوريه روييده مي شود. چون مؤمن بهشتي از آن نهر عبور مي کند، هر حوريه اي را که دلش بخواهد، بر مي گزيند و او را به همراه مي برد و به قدرت پروردگار، حوريه اي همانند او روييده مي شود.

پيامبر در وصف حوريه هاي بهشتي مي گويد:

- ... اگر حوريه اي بر شوهر خويش خنده کند، چنان نوري از دندانهاي سپيدش ظاهر مي شود که در و ديوار بهشت، از آن نوراني مي گردد.

زنان دنيا، در بهشت چه مي کنند؟

خداوند به زنان بهشتي چنان زيبايي خيره کننده اي عطا مي فرمايد که حوريه هاي بهشتي در مقابل زيبايي آنها، سر خجالت بر زمين مي اندازند و عرق شرم بر گونه هايشان مي نشيند.

زنان بهشتي، همراه شوهران خويش در بهشت جاويدان، از تمامي نعمت ها و مواهب پروردگار بهره مند خواهند بود ....

اينها، مشتي از خروار و نمونه هايي از هزاران هزار نعمت و آسودگي اهل بهشت است که براي مردم بازگو مي شود.

 

ادامه در قسمت ششم ...

 

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
محمد
-1 #4 محمد 1391-10-09 05:00
عالیست فقط میشود این رو گفت / من که از مطالبتون برای سایتم استفاده کردم خدا خیرتا بدهد
----------
پایگاه جامع عاشورا : التماس دعا
 
 
سجاد
-1 #3 سجاد 1390-01-29 23:44
خیلی جالب است
 
 
deniz
+1 #2 deniz 1390-01-29 08:40
salam ,vaghean binazir bud khaste nabashid rastesh man daram dar rabete ba ghasrhaye behesht tahghigh mikonam ke kolan che emkanati daran ,v che tor sakhte shodan , agar emkanesh hast ,v matalebi darin ke betune komakam kone mamnun misham ke vasam mail konin , bazam mamnon,
 
 
مسیح
-1 #1 مسیح 1389-11-20 09:27
سلام. خداوند متعال خیر کثیر بهتون عنایت کنه. بی صبرانه منتظر بقیه ی قسمت های داستان معراج هستم
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir