فایده دعا برای امام زمان (عج)

بخش ششم از سلسله مقالات دعا:

گاه اين سوال مطرح مي شود كه اگر كليد خزانه‌هاي غيب به دست امام است و جريان همه‌ي امور به اراده‌ي اوست و بي اذن او برگي بر زمين نمي‌افتد ، پس ديگر چه احتياج و نيازي به دعاي ما دارد ؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت :

اولاً : دعاي ما درحق امام عصر « عليه السلام» ، به مثابه دعاي حقيري فقير و گدايي بي‌چيز و تنگ دست است ، براي سلطاني بلند مرتبه و رادمردي بزرگوار ، احسان موري است با برگي سبز درباره‌ي سليماني و تكاپوي ناچيزي است براي جبران ذره‌‌‌اي از پرتو نعمت مهدوي .

هديه‌ي ما ، نه نشانه‌ي نياز اين سلطان سترگ به ما ،‌كه علامت فقر و حاجتمندي ما به اوست . اين هديه‌ي ما نشانه‌ي عرض ارادتمان است و به زبان حال ، احتياج‌مان را به توجه ايشان مي‌نماياند . اين روش بنده است كه در مقابل صاحبش اگر چه به ناچيز ، عرضه‌ي محبت كند اگر چه سليمان ، به اين برگ سبز و ران ملخ ما نيازمند نباشد ، اما به اميد جلب نظر او خود را به آب و آتش مي‌زنيم تا نيم نگاهي هم شده به ما بفرماييد .

49.jpg

ثانياً : بر طبق روايات ، وقت ظهور امام عصر «عليه السلام» از امور بدائيه است . به اين معنا كه امكان پس افتادن يا پيشتر به وقوع پيوستن آن قطعاً وجود دارد . بنابراين شايد جلو افتادن وقت ظهور ، به اهتمام ما در دعا براي ايشان وابسته باشد . خداي متعال به ابراهيم « عليه السلام » وحي فرمود كه از او فرزندي متولد خواهد شد .

حضرت ابراهيم« عليه السلام» اين خبر را به ساره – همسرش - رساند ساره گفت : آيا من فرزندي خواهم زاييد در حالي كه پيرزنم ؟خداي متعال به ابراهيم «عليه السلام » وحي فرستاد كه او ( ساره ) خواهد زاييد و فرزندانش چهار صد سال در عذاب خواهند بود ، به خاطر اين كه ] اين[ سخن مرا ناباورانه جواب گفت. (1)

امام صادق « عليه السلام» فرمودند :

وقتي عذاب و سختي بر بني اسرائيل به طول انجاميد ، به درگاه خدا چهل روز ضجه و ناله زدند ، پس خداوند به موسي و هارون وحي فرستاد كه بني اسرائيل را خلاص كنند و از صد و هفتاد سال ] باقي مانده‌ي اين عذاب [ صرف نظر كرد .(2)

حضرت سپس فرمودند :

« هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا فأما إذ لم تكونوا فأن الأمر ينتهي إلي منتهاه » (3)

شما نيز همين طوريد ، اگر چنين كنيد خدا فرج ما را مي‌رساند وگرنه ] تاخير [ اين امر تا آخرين حد خود خواهد رسيد.

ثالثاً : امام « عليه السلام» با وجود همه‌ي كمالات كروبيش ، در هر حال ،انسان است ، بيمار مي شود ، سرما و گرما آزارش مي‌دهد ، به گرفتاري و سختي مي افتد ، اندوه چهره‌اش را به اشك مي‌نشاند.

بنابراين هر وقت مومن احتمال دهد كه مولاي عزيزتر از جانش مبتلا و گرفتار است و به مشكلي دچار شده ،كوشش و جديت و عزمش را به دعا براي او قرار خواهد داد .

اين چنين است كه پر فروغ‌ترين ستاره‌اي كه در كهكشان نيايش من و شما هست ، بايد اشكي باشد كه با يك « اللهم كن لوليك ...»(4) فرو افتد ، بايد قطره‌اي باشد كه همراه « اللهم ادفع ...»(5) بر گونه‌هايمان بغلتد ، بايد شبنمي باشد كه سحرگاه از ابر «اللهم أرني الطلعه الرشيده...»(6) بر برگ پلك‌هامان بنشيند، بايد الماسي باشد كه در گنجينه‌ي « اللهم عرفني نفسك ...»(7) در غربت غروب‌هاي جمعه بدرخشد و چه زيباست اگر در اين كهكشان ، هيچ ستاره و سياره و كره‌اي نبيني مگر آن كه نام نامي مهدي « عليه السلام » را بر آن نقش زده باشند .

اثرات و فوايد فراوان ديگري در پي اين دعا مي‌آيد ؛ وجود امام سر منشاء و مادر همه‌ي نعمت‌هاست و تمام وقاع تكويني و اتفاقات مطلوب يا نامطلوب طبيعي به اذن و اراده‌ي امام رخ مي‌دهد و افزون براين ، ريشه‌ي وجودي هر ذره‌اي در كاينات ، به امام باز مي‌گردد . بنابراين دعا كننده براي امام عصر «عليه السلام» در حقيقت نقطه‌ي سرچشمه را نشانه رفته است وزير سايه‌ي پناهگاهي رفته كه بر سر تمام موجودات گسترده است ، و نعمتي را شكر گفته كه اگر نباشد هيچ عطاي ديگري نخواهد بود ؛ نعمتي كه فرداي رستاخيز ، از آن خواهند پرسيد(7) و ميزان اظهار اين نعمت و حركت در جهت جبران آن را در اعمال ما خواهند سنجيد .

54.jpg

به دنبال اين شكر ، از آنجا كه شكر نعمت ،مايه‌ي فزوني آن خواهد بود ، توجه آن حضرت و گرماي نوازشش بر سرما فراوان‌تر مي‌شود . به علاوه اين دعا ،اظهار محبت قلبي‌ ما به آن حضرت است با اينکه محبت ، امري نهفته و مخفي در باطن ماست ، اما آثار و نشانه‌ها و شواهدش خواه و ناخواه از كوزه‌ي دل محب بيرون مي‌تراود و شكوفه‌هاي آن ، بر شاخسارهاي وجود آدمي سر مي‌زند . مهمترين اين نتايج همين است كه بر لب نام محبوب جاري باشد و در دل ، ياد او و بر زبان دعا برايش . البته همان طور كه محبت دو طرفه است، پاسخ‌ها و آثار آن نيز چنين‌اند ، همانطور و همان قدر كه ما براي محبوبمان دعا مي كنيم بيش از آن دعاي اوست كه بر شاخه‌هاي اجابت الهي دخيل مي‌بندد و براي حفظ ما و مصون ماندن ما نزد خدا آبرويش را گرو مي‌نهد .

خودش فرموده است :

« إننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الارض و السماء فليطمئن بذلك من اوليائنا القلوب » (8)

ما در پي حفظ آنانيم ( شيعيان) ، با دعايي كه از پادشاه زمين و آسمان مخفي نيست ، پس دل‌هاي دوستداران ما به اين واسطه ، قرص و مطمئن باشد .

خلاصه ، بزرگترين اجر دعاي ما علاوه بر همه ي بركات و آثار مادي و معنويش ، اين است كه مشمول دعاي نيمه شب و ورود سحري آن بيدار دل شب زنده‌دار ، خواهيم بود و از رزق مادي و معنوي گرفته ، تا طول عمر و سعادت لقاي آن حضرت ، تا مصون ماندن از آفات آخر الزمان ، همه را از ابر بركت آن حضرت ، بر سرمان خواهند باريد .

امام حسن عسگري «عليه السلام » فرمودند :

« ... و الله ليغيبن غيبه لا ينحو فيها من الهلكه إلا من ثبته الله عزوجل علي القول بأمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه‌» (9)

به خدا قسم غيبتي خواهد داشت كه احدي از تباهي ( دينش) در آن زمان نجات نمي‌يابد مگر كسي كه خداي عزوجل او را در اعتقاد به امامت آن حضرت ثابت قدم بدارد و در زمان غيبت نسبت به دعا در تعجيل فرج ايشان توفيق عنايت فرمايد .

بايد اهل دعا شد و براي تحقق اين مهم ،‌بايد معرفت آن حضرت را در خود تقويت كنيم تا به دنبال اين معرفت ، تراكم محبت او را در سينه‌ي خود حس نماييم و به اين ترتيب ذكر دمادم او مونسمان شود و محبوب را به مجالستمان بكشاند، انتظار در روحمان جان بگيرد و چشم به راهي ، ديده‌مان را به راه اور بدوزد ، حالمان را متحول كند و سوزو گدازمان را به سوختن خرمنمان بخواند ، آن وقت است كه نيايشمان ،‌آتشين مي شود و دعايمان كوره‌اي كه زبانه‌هاي تضرع از آن سر مي كشد . اين همه فوايد كه براي دعا ذكر شد ، زماني درو خواهند شد كه پاشيدن اين بذر ، هرگز منقطع نشود، بلكه مداومت بر دعا داشته باشيم و نيايش براي آن حضرت ، برنامه‌ي زندگيمان باشد .

پی نوشتها :

(1) بحار الانوار ، ج 52 ، ص 131.

(2) همان .

(3) همان .

(4) دعاي فرج امام عصر«عليه السلام »،اعمال شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان ، مفاتيح الجنان .

(5) دعا براي امام زمان « عليه السلام » ، پس از دعاي عهد – مفاتيح الجنان .

(6) فرازي از دعاي عهد – مفاتيح الجنان .

(7) دعا در زمان غيبت – مفاتيح الجنان .

(8) « ما اهل بيت آن نعمتي هستيم كه خدا به سبب ما بندگان را نعمت داده است ... و خداوند از حق اين نعمتي كه به ايشان ارزاني داشته - يعني پيامبر و عترت ايشان از آنها سوال مي‌كند .» (‌تفسيرنور الثقلين ،ج 5 ، ص 663).

(9) احتجاج ، ج 2 ، ص 324.

(10) بحار الانوار ، ج 102، ص 112.

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
زهرا
+1 #3 زهرا 1394-12-02 21:02
سلام مطلب بسیار جالبی است امید وارم ظهور نزدیک شود وامام ما بیاید یا صاحب الزمان
 
 
علیرضا احمدآبادی
0 #2 علیرضا احمدآبادی 1392-05-12 12:09
سلام
مطالب سایت بسیار جالب مفید می باشد. امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر شیعه واقعی ایشان باشیم.

یا علی مدد
 
 
zahedi
+2 #1 zahedi 1392-04-07 03:22
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان، خداوند خیرتان دهد.
منبع حدیث 3 (بحار الأنوارجلد52صفح ه 131 )اشتباه می باشد
بنده بررسی نمودم آدرس صحیح آن: بحار الانوار جلد 4 باب 3 حدیث 50 می باشد
برای بررسی :
یا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید
http://www.alerfan.com/vb/showthread.php?t=12727
یا به ادرس :
http://www.abolfazlebady67.blogfa.com/post-11.aspx
جلد چهارم را دانلود و بررسی نمایید
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir