لطفاً بفرمایید معناى ضجّه بر اباعبدالله(علیه السلام) که در روایات(1) آمده است چیست؟ و آیا ناله و ضجّه بر اباعبدالله حدّى دارد؟ آیا کسى که از فرط گریه بر اباعبدالله(علیه السلام) از حال خود خارج شود دچار عصیان شده است؟

پرسش :

 لطفاً بفرمایید معناى ضجّه بر اباعبدالله(علیه السلام) که در روایات(1) آمده است چیست؟ و آیا ناله و ضجّه بر اباعبدالله حدّى دارد؟ آیا کسى که از فرط گریه بر اباعبدالله(علیه السلام) از حال خود خارج شود دچار عصیان شده است؟

 

 

پاسخ :

 پاسخ از حضرت آيت الله الع