چند نمونه از سیره‌ اخلاقی امام حسین(ع) را از زندگی ایشان بنویسید.

پرسش :

 چند نمونه از سیره‌ اخلاقی امام حسین(ع) را از زندگی ایشان بنویسید.

 

 

پاسخ :

 امام حسین (ع) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتار و ابعاد کردارش، نه تنها نمونة یک بزرگمرد تاریخ را براى ما مجسم مى سازد، بلکه آیینة تمام نماى فضیلت ها، بزرگ منشى ها، فداکاری‌ها، جان بازى ها، خداخواه